Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 21 982/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25.10.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15.11.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR
Podnet: z vlastnej iniciatívy


Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html