Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy B.2. písm. ba) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732 z 19. júla 1994 k návrhu Projektu a štatútu agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva

Číslo materiálu: 22304/2002-A/1766/02
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 07.11.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.11.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, minister spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh komuniké html