Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku

Číslo materiálu: 6970/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.12.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.12.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej Republiky
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002


Obsah

Návrh uznesenia vlády SR html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Tabuľka zhody html
Návrh komuniké html