MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 6970/2002-53

 

 

Materiál na medzirezortné
pripomienkové konanie

 

 

Návrh

  Z á k o n,

  ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení
Občianskeho súdneho poriadku

 

 

 

 

Podnet:

Podľa Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky
na rok 2002

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia vlády SR
2. Predkladacia správa
3. Návrh zákona
4. Dôvodová správa
5. Návrh komuniké

Predkladá:

Daniel Lipšic
podpredseda vlády
a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

 

 

Bratislava december 2002UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z .......... 2002  

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku

 

Číslo materiálu:

Predkladateľ:

minister spravodlivosti

Vláda

B.     schvaľuje

B.1.   návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku

C. poveruje

predsedu vlády

C.1.  predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti

C.2.  uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

 Vykoná:

predseda vlády
minister spravodlivosti