Predkladacia správa

 

 

Ministerstvo  spravodlivosti Slovenskej  republiky pripravilo do  legislatívneho procesu    návrh   zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

  Novelizáciu Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku vyvolala potreba zapracovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách.

 

Cieľom smernice a novely je obmedziť sa na platby vykonávané ako odplata za obchodné transakcie, upraviť úroky z omeškania a podľa smernice zjednotiť pravidlá na domáce a cezhraničné obchodné transakcie tak, aby nedošlo k narušeniu voľnej súťaže. Omeškané platby a prílišne dlhé doby splatnosti sú hlavnými dôvodmi platobnej neschopnosti najmä malých a stredných podnikov, ktoré ohrozujú ich existenciu.

Omeškaná platba predstavuje porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku nízkych sadzieb úrokov z omeškania a zdĺhavých konaní o náhradu škody vo väčšine členských štátov stáva finančne atraktívnym pre dlžníkov. Preto je potrebné, aby dôsledky z omeškaných platieb dostatočne odrádzali a bola umožnená kompenzácia nákladov vzniknutých veriteľom.

 

Vyhláška nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.

 

Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a preto sa táto doložka nevyhotovuje.