Návrh

  Zákon

z ........ 2002,

  ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení
Občianskeho súdneho poriadku

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník  v znení  zákona č. 264/1992 Zb., zákona  č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky                č. 373/1996 Z.z., zákona č. 11/1998 Z.z., zákona č. 127/1999 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 500/2001 Z.z., zákona č. 426/2002 Z.z. a zákona č. 526/2002 Z. Z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.  V § 261 ods. 6 prvá veta znie:

  „Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktoré nie sú upravené v hlave II tejto časti zákona a sú upravené ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.“

2.   § 261 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:  

„(7) Na záväzkové vzťahy zo zmlúv uvedených v odseku 6 sa vzťahuje ustanovenie § 369.“

  3. V § 369 ods. 1 sa slová „inak o 1% vyššie, než je úroková sadzba určená obdobne podľa  § 502“ nahrádzajú slovami „inak o 10 % vyššie, než je diskontná sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka.“

4. V § 369 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Diskontná sadzba Národnej banky Slovenska, platná v prvý kalendárny deň príslušného polroka sa použije počas nasledujúcich šiestich mesiacov.“

5. V § 369 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými prvým dňom nasledujúcim po dni určenom v zmluve na splnenie peňažného záväzku alebo po uplynutí lehoty na splnenie peňažného záväzku určenej v zmluve. V prípade, že deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie sú v zmluve určené, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od

a)   obdržania daňového dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom,
b)   obdržania tovaru alebo služby, ak je deň obdržania daňového dokladu neistý, 
c)   od obdržania tovaru alebo služby v prípade, že dlžník obdrží daňový doklad skôr ako tovar alebo službu,
d)   odo dňa, v ktorom sa ukončilo preberanie alebo overovanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť zhoda tovaru alebo služby so zmluvou, ak je to určené zákonom alebo zmluvou v prípade, že k odovzdaniu daňového dokladu došlo pred dňom alebo najneskôr v deň, keď sa takéto preberanie alebo overovanie ukončilo.“  

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

 

6. § 369 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

 „(4) Veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka primeranú náhradu všetkých svojich opodstatnených nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Vznik týchto nákladov musí veriteľ preukázať dlžníkovi a vymáhané náklady musia byť primerané k výške nesplneného peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti.“

 

Čl. II

  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky                 č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona              č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002  Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa mení a  dopĺňa takto:

1.     V § 172 ods. 1 sa vypúšťajú slová „neprevyšujúcej 100 000 Sk“ a slová „v obchodných veciach neprevyšujúcich  2 000 000 Sk“.

2.     V § 172 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

 

Čl. III

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2003.