Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

Novelizáciu Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku vyvolala potreba zapracovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách.  

  Cieľom smernice a novely je obmedziť sa na platby vykonávané ako odplata za obchodné transakcie, upraviť úroky z omeškania a podľa smernice zjednotiť pravidlá na domáce a cezhraničné obchodné transakcie tak, aby nedošlo k narušeniu voľnej súťaže. Omeškané platby a prílišne dlhé doby splatnosti sú hlavnými dôvodmi platobnej neschopnosti najmä malých a stredných podnikov, ktoré ohrozujú ich existenciu.   

Omeškaná platba predstavuje porušenie zmluvy, ktoré sa v dôsledku nízkych sadzieb úrokov z omeškania a zdĺhavých konaní o náhradu škody vo väčšine členských štátov stáva finančne atraktívnym pre dlžníkov. Preto je potrebné, aby dôsledky z omeškaných platieb dostatočne odrádzali a bola umožnená kompenzácia nákladov vzniknutých veriteľom.  

Prerokovanie návrhu zákona na plenárnom zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody nie je potrebné.   

Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

II. Osobitná časť

K čl. I, bodu 1 (§ 261):

Na zmluvy medzi podnikateľmi, podnikateľmi a štátom, samosprávnou jednotkou atď., ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku, ale v Občianskom zákonníku, sa vzťahoval podľa doterajšieho znenia v celom rozsahu iba Občiansky zákonník, vrátane ustanovení o omeškaní dlžníka, podľa ktorého napríklad výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 Cieľom smernice 2000/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 2000 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách je ustanoviť aj pri týchto zmluvách, keďže aj pri nich môže viesť k dodávke tovaru, alebo poskytnutiu služieb za odplatu rovnaké opatrenia proti omeškaným platbám ako pri zmluvách upravených v Obchodnom zákonníku. Z toho dôvodu sa umožnilo týmto zákonom postupovať odlišne od ustanovení Občianskeho zákonníka, čo je bližšie konkretizované v novom odseku 7.

K bodu 2:  

Nový odsek 7 špecifikuje o aké odchýlenie od ustanovení Občianskeho zákonníka pri zmluvách uvedených v odseku 6 ide.

  K bodu 3:

  Smernica obsahuje požiadavku viazať výšku úroku z omeškania na úrokovú sadzbu uplatňovanú Európskou centrálnou bankou na jej poslednú refinancujúcu operáciu zvýšenú o sedem percentuálnych bodov s výnimkou pre štáty, ktoré sa nezúčastňujú tretej etapy hospodárskej a menovej únie. Tieto štáty môžu viazať výšku úrokov z omeškania na sadzbu stanovenú jeho centrálnou bankou.

  K bodu 4:

  Aj tu bola úplne zapracovaná požiadavka z predmetnej smernice, použiť referenčnú sadzbu počas presne určeného časového obdobia.

  K bodu 5:

  Tento odsek sa týka splatnosti úrokov z omeškania viazanej na deň určený v zmluve, alebo od obdržania faktúry, tovaru alebo služby. Vzhľadom na to, že v smernici sa používa pojem faktúra, pričom žiadny platný predpis v Slovenskej republike takýto pojem nepozná, použili sme pojem daňový doklad (§ 15 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

  K bodu 6 :

  Ďalším opatrením na ochranu veriteľov je zavedenie ich práva požadovať primerane náhradu nákladov, ktoré použili na vymáhanie svojej peňažnej pohľadávky.

K čl. II, bodu 1:

  Novelizovaním ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v časti o platobnom rozkaze vypustením peňažných limitov, do ktorých bolo možné platobný rozkaz vydať, sa transponuje ustanovenie smernice, ktorá upravuje postupy vymáhania nenamietaných nárokov. Podľa nej štáty majú okrem iného zabezpečiť, aby exekučný titul bolo možné získať bez ohľadu na veľkosť dlhu.

  K bodu 2:

  Text, ktorý sa navrhuje vypustiť sa týka spôsobu prepočítania kurzu, ak sa platobný rozkaz vydáva na cudziu menu, aby boli dodržané peňažné limity na vydanie platobného rozkazu. Keďže tieto peňažné limity sa novelou rušia, nadväzne je potrebné vypustiť aj toto ustanovenie.

  K čl. III:

  Termín účinnosti zákona sa navrhuje k 1. marcu 2003.

DOLOŽKA  ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.     Navrhovateľ zákona :  ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 

2.     Názov návrhu zákona :  zákon ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
 

3.     Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii :
 

a)    návrh zákona svojou problematikou patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis communataire, odporúčané v Partnerstve pre vstup, odporúčané v prílohe Prípravy asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integrácie do vnútorného trhu Únie  (Biela kniha), screeningu, patrí medzi úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002

b)    vyplývajú zo schválenej negociačnej pozície Slovenskej republiky ku kapitole č. 5
 

4.     Problematika návrhu právneho predpis :
 

a)    je upravená v práve Európskych spoločenstiev  v Smernici 2000/35/ES o boji proti neskorým platbám v obchodných transakciách
 

5.     Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie :

 Úplný
 

6.     Gestor  (spolupracujúce rezorty) : 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

7.     Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie :

 Pri vypracúvaní návrhu zákona nebola účasť experta