TABUĽKA ZHODY

NÁVRHU ZÁKONA , KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA OBCHODNÝ ZÁKONNÍK A O ZMENE A DOPLNENÍ OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

Smernica 2000/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 2000 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách

Návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník
 a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Č:1

Predmet

Táto smernica sa vzťahuje na všetky platby uskutočnené ako odplata za obchodné transakcie.

N

513/1991Zb.

§ 1

ods. 1

Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

Ú

MS

SR

č:2

O:1

Definície

pojem „obchodné transakcie“ znamená transakcie medzi podnikmi, alebo medzi podnikmi a  orgánmi verejnej správy, ktoré vedú k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu.

Pojem „orgán verejnej správy“ znamená akýkoľvek zmluvný orgán alebo právnickú osobu podľa definície v smerniciach o verejnom obstarávaní (92/50/EHS (1), 93/36/EHS (2), 93/39/EHS (3) a 93/38/EHS (4)).

Pojem „podnik“ znamená akúkoľvek organizáciu, ktorá vykonáva nezávislú hospodársku alebo odbornú činnosť, a to aj vtedy, ak je táto činnosť vykonávaná len jednou osobou.

N

§ 261 ods. 1,2

§ 261 ods. 6

prvá veta

§ 261 ods. 7

(1)Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

(2) Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi štátom, samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Na tento účel sa za štát považujú aj štátne organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb.

„ Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 ktoré nie sú upravené v hlave II tejto časti zákona a sú upravené  ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku , sa spravujú   ustanoveniami

Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.“

„ Na zmluvy uvedené v odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 369

Ú

MS SR

§ 5

Podnikom sa na účely tohto zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

§ 262 ods. 1

Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.

Č:2

O:2

pojem „omeškaná platba“ znamená prekročenie zmluvnej alebo zo zákona vyplývajúcej doby splatnosti

N

§ 365

Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

Ú

MS SR

Naša právna úprava obchodného záväzkového práva vychádza zo zásady korelatívnosti záväzkov, i keď  nepojednáva priamo o pojme „omeškaná platba“ , jej litera  dostatočne vystihuje obsah a zmysel predmetnej normy Smernice.

Č:2

O:3

pojem „výhrada vlastníctva“

znamená zmluvnú dohodu,

podľa ktorej predávajúcemu

zostáva zachované vlastnícke

 právo k dotknutému tovaru až

do úplného zaplatenia ceny.

N

§ 445

Strany si môžu písomne dohodnúť, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, než je ustanovené v § 443. Ak z obsahu tejto výhrady vlastníckeho práva nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že kupujúci má nadobudnúť vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ú

MS SR

Č:2

O:4

pojem „úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinancujúce operácie“ znamená úrokovú sadzbu uplatňovanú pri týchto operáciách v prípade ponúk s pevnou sadzbou. Ak bola hlavná refinancujúca operácia vykonaná podľa postupu ponuky s variabilnou sadzbou, zodpovedá táto úroková sadzba marginálnej úrokovej sadzbe, ktorá vyplynula z tejto ponuky. Toto sa uplatňuje rovnako pri aukciách s jednotnou ako aj variabilnou sadzbou

O

Ú

MS SR

Vzhľadom na ustanovenie čl. 3 ods. 1, písm. (d)  danej  Smernice je potreba transpozície čl.2 ods. 4 bezpredmetná a jej zmysel sa bude realizovať postupom uvedeným pre členské štáty, ktoré nepatria do Európskej menovej únie.Tento postup je v súlade s cieľmi Smernice.

Č:2

O:5

pojem „exekučný titul“ znamená akékoľvek rozhodnutie, rozsudok, alebo platobný rozkaz vydaný súdom, alebo iným príslušným orgánom či už na jednorazovú platbu alebo na platenie v splátkach, ktoré umožňuje veriteľovi uplatniť svoj nárok voči dlžníkovi prostredníctvom núteného výkonu. Patrí sem rozhodnutie, rozsudok, alebo platobný rozkaz, ktorý je predbežne vykonateľný a zostáva takým, aj keď sa dlžník proti nemu odvolá.

N

99/1963 Zb.

§ 251

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Ú

MS SR

233/1995 Z.z.

§ 41 ods. 1,2

(1) Exekučným titulom je vykonateľlné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

(2) Podľa tohto  zákona možno vykonať exekúciu  aj na podklade

iných  vykonateľných rozhodnutí,  schválených zmierov,  platobných

výmerov,  výkazov  nedoplatkov  a  dohôd,  ktorých  súdnu exekúciu

pripúšťa zákon.  Podľa tohto zákona  možno vykonať exekúciu  aj na podklade  notárskych  zápisníc,   ktoré  obsahujú  právny  záväzok

a v ktorých je vyznačená oprávnená  a povinná osoba, právny dôvod,

predmet  a čas  plnenia, ak  povinná osoba  v notárskej  zápisnici

s exekúciou súhlasila, a na podklade kúpnych zmlúv na nákup živých

jatočných  zvierat,  surového   kravského  mlieka  alebo  čerstvej

zeleniny  alebo  ovocia  od  ich  výrobcov,  ak  kupujúci nesplnil

záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote.

Č:3

O:1

p: a)

Úrok v prípade omeškanej platby

Členské štáty zabezpečia, aby:

a) úrok podľa bodu (d) sa stal splatným dňom nasledujúcim po termíne alebo po vypršaní lehoty na zaplatenie určených v zmluve,

N

návrh novely 513/1991 Zb.

§ 369

ods. 2,

prvá veta

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými prvým dňom nasledujúcim po dni určenom v zmluve na splnenie peňažného záväzku alebo po uplynutí lehoty na splnenie peňažného záväzku určenej v zmluve.

Ú

MS SR

Potreba transpozície tejto normy Smernice je opodstatnená z dôvodu, že § 365 OBZ rieši rámcovo skutočnosť, od kedy je dlžník povinný plniť, ale nelimituje ho. Tento problém riešia ustanovenia OBZ

§ 340 ods. 1,2. Keďže požiadavka Smernice sa vzťahuje na omeškané platby a stanovuje aj ich splatnosť, bude nevyhnutná  špeciálna úprava.

č:3

o:1

p: b)

b) v prípade, že termín,alebo lehota na zaplatenie v zmluve nie sú stanovené, sa úrok stal splatným automaticky bez potreby upozornenia:

(i)  30 dní po obdržaní faktúry alebo rovnocennej výzvy na zaplateniedlžníkom, alebo

(ii) v prípade, ak dátum obdržania faktúry alebo rovnocennej výzvy na zaplatenie je neistý, 30 dní po obdržaní tovaru alebo služby, alebo

(iii) v prípade, že dlžník obdrží faktúru,alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr ako tovar alebo službu,30 dní po obdržaní tovaru alebo služby, alebo

(iv) v prípade, ak proces prevzatia, resp. overovania, ktorým sa má stanoviť zhoda tovaru alebo služby so zmluvou, je určený  zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník obdrží faktúru alebo rovnocennú výzvu na zaplatenie skôr alebo v deň, keď sa takéto preberanie, resp. overovanie uskutoční, 30 dní po tomto dni,

N

návrh novely 513/1991 Zb.

§ 369 ods. 2

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými prvým dňom nasledujúcim po dni určenom v zmluve na splnenie peňažného záväzku alebo po uplynutí lehoty na splnenie peňažného záväzku určenej v zmluve. V prípade, že deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie sú v zmluve určené, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od

a)obdržania daňového dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom,

b)obdržania tovaru alebo služby ,ak je deň obdržania daňového dokladu neistý,

c)od obdržania tovaru alebo služby v prípade, že dlžník obdrží daňový doklad skôr ako tovar alebo službu,

d)odo dňa v ktorom sa ukončilo preberanie alebo overovanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť zhoda tovaru alebo služby so zmluvou, ak je to určené zákonom alebo zmluvou v prípade, že k odovzdaniu daňového dokladu došlo pred dňom alebo najneskôr v deň, keď sa takéto preberanie alebo overovanie ukončilo

Ú

MS SR

č:3

o:1

p: c)

(c) veriteľ má nárok na úrok z omeškania,ak:

(i) splnil svoje zmluvné a zo zákona mu vyplývajúce záväzky ,a

(ii) neobdržal dlžnú čiastku načas, s výnimkou prípadov, keď

dlžník nie je za omeškanie zodpovedný,

N

513/1991 Zb.

§ 365

Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok,

a to až  do doby poskytnutia  riadneho plnenia alebo  do doby, keď záväzok  zanikne iným  spôsobom. 

Dlžník  však nie  je v omeškaní,

pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

Ú

MS SR

§ 370

Veriteľ  je v omeškaní,  ak v rozpore  so svojimi povinnosťami

vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezme riadne ponúknuté

plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník

mohol splniť svoj záväzok.

č:3

o:1

p: d)

(d) výška úroku z omeškania(zákonná sadzba),  ktorú je dlžník povinný zaplatiť, sa rovnala hodnote úrokovej sadzby uplatňovanej Európskou centrálnou bankou na jej poslednú refinancujúcu operáciu vykonanú pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka(referenčná sadzba) zvýšenej minimálne o sedem percentuálnych bodov(marža), pokiaľ nie je v zmluve určené inak. Pre členský štát, ktorý sa nezúčastňuje tretej etapy hospodárskej a menovej únie, je vyššie uvedená referenčná sadzba zhodná so sadzbou stanovenou jeho národnou centrálnou bankou. V oboch prípadoch sa referenčná sadzba platná v prvý kalendárny deň príslušného polrokapoužije počas počas nasledujúcich šiestich mesiacov,

O

návrh novely 513/1991 Zb

§ 369 ods. 1

V § 369 ods. 1 sa slová „ inak o 1% vyššie , než je úroková sadzba určená obdobne podľa § 502“ nahrádzajú slovami „ inak o 10% vyššie než je diskontná sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka.“

V § 369 ods. 1 sa na konci pripája táto veta :

„ Diskontná sadzba Národnej banky Slovenska, platná v prvý kalendárny deň príslušného polroka  sa použije počas nasledujúcich šiestich mesiacov.“

Ú

MS SR

Č:3

O:1

p: e)

(e) okrem prípadov, keď dlžník nie je zodpovedný za omeškanie, veriteľ je oprávnený od dlžníka požadovať primeranú náhradu všetkých svojich opodstatnených nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku dlžníkovho omeškania., Tieto náklady na vymáhanie musia zodpovedať princípom transparentnosti a proporcionality, pokiaľ ide o daný dlh. Členské štáty môžu pri rešpektovaní vyššie uvedených princípov stanoviť maximálnu hodnotu nákladov na vymáhanie pre rôzne výšky dlhu.

N

návrh novely 513/1991 Zb.

§ 369 ods. 4

Veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka primeranú náhradu všetkých svojich opodstatnených nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Vznik týchto nákladov musí veriteľ preukázať dlžníkovi a vymáhané náklady musia byť primerané k výške nesplneného peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti.

Ú

MS SR

Č:3

O:2

Pre určité druhy zmlúv, ktoré budú definované národnou legislatívou, môžu členské štáty určiť lehotu, po vypršaní ktorej sa úroky stávajú splatnými, na maximálne 60 dní, a to za predpokladu, že sa buď zabráni zmluvným stranám v prekročení tejto doby, alebo sa stanoví povinná úroková sadzba, ktorá bude podstatne vyššia ako sadzba vyplývajúca zo zákona.

O

513/1991 Zb.

Ú

MS SR

Uvedené ustanovenie je veľmi netradičné pre podmienky nášho právneho poriadku a preto navrhovateľ využíva jeho

dispozitívnosť a nebude navrhovať jeho využitie. Pre jednotlivé obchodné záväzky je príznačné okrem iného: osobitný  právny režim, korelatívnosť a dispozitívnosť. Transpozíciou príslušnej normy by sa tieto  atribúty narušili.

Č:3

O:3

 Členské štáty zabezpečia, aby dohoda o dobe splatnosti alebo o následkoch omeškania, ktorá nie je v súlade s ustanoveniami odsekov 1 (b) až (d) a 2, nebola vykonateľná, alebo mala za následok nárok na náhradu škody, ak pri zvážení všetkých okolností prípadu vrátane dobrých obchodných zvyklostí a povahy tovaru, je zjavne nevýhodná pre veriteľa. Pri určovaní, či je dohoda zjavne nevýhodná pre veriteľa, sa okrem iného prihliadne na to, či dlžník má nejaký objektívny dôvod odchýliť sa od ustanovení odsekov 1 (b) až (d) a 2. Ak sa určí, že takáto dohoda je zjavne nevýhodná, použijú sa podmienky ustanovené v zákone, ak národný súd neurčí iné spravodlivé podmienky.

N

návrh novely 513/1991 Zb

.

§ 369 ods. 2

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými prvým dňom nasledujúcim po dni určenom v zmluve na splnenie peňažného záväzku alebo po uplynutí lehoty na splnenie peňažného záväzku určenej v zmluve. V prípade, že deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie sú v zmluve určené, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od

a) obdržania daňového dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom,

b)obdržania tovaru alebo služby ,ak je deň obdržania daňového dokladu neistý,

c)od obdržania tovaru alebo služby v prípade, že dlžník obdrží daňový doklad skôr ako tovar alebo službu,

d)odo dňa v ktorom sa ukončilo preberanie alebo overovanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť zhoda tovaru alebo služby so zmluvou, ak je to určené zákonom alebo zmluvou v prípade, že k odovzdaniu daňového dokladu došlo pred dňom alebo najneskôr v deň, keď sa takéto preberanie alebo overovanie ukončilo

Ú

MS SR

§ 369

ods. 2,

prvá veta

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými prvým dňom nasledujúcim po dni určenom v zmluve na splnenie peňažného záväzku alebo po uplynutí lehoty na splnenie peňažného záväzku určenej v zmluve.

§ 369 ods. 4

Veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka primeranú náhradu všetkých svojich opodstatnených nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Vznik týchto nákladov musí veriteľ preukázať dlžníkovi a vymáhané náklady musia byť primerané k výške nesplneného peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti.

Č:3

O:4

V záujme veriteľov a konkurentov členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré zabránia pokračujúcemu uplatňovaniu značne nevýhodných podmienok v zmysle odseku 3.

N

§ 369

ods. 4

Veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka primeranú náhradu všetkých svojich opodstatnených nákladov na vymáhanie vzniknutých v dôsledku omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Vznik týchto nákladov musí veriteľ preukázať dlžníkovi a vymáhané náklady musia byť primerané k výške nesplneného peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti.

U

MS

SR

Č:3

O:5

Prostriedky uvedené v odseku 4 zahŕňajú ustanovenia, na základe ktorých organizácie oficiálne uznané za zástupcov  malých a stredných podnikov alebo organizácie majúce legitímny záujem ich zastupovať, môžu dať podnet na konanie pred súdmi alebo príslušnými administratívnymi orgánmi podľa príslušného národného zákona na základe toho, že zmluvné podmienky navrhnuté pre všeobecné uplatnenie  sú v zmysle odseku 3 zjavne nevýhodné , aby tak mohli uplatniť  vhodné a účinné prostriedky, ktoré zabránia ďaľšiemu uplatňovaniu takýchto podmienok.

D

Č:4

O:1

Výhrada vlastníctva

Členské štáty zabezpečia v súlade s použiteľnými ustanoveniami národných právnych predpisov určenými medzinárodným právom súkromným, aby predávajúcemu zostalo zachované vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia jeho ceny, ak doložka o výhrade vlastníctva bola výslovne dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim pred odovzdaním tovaru.

N

513/1991 Zb.

§ 445

Strany si môžu písomne dohodnúť, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, než je ustanovené v § 443. Ak z obsahu tejto výhrady vlastníckeho práva nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že kupujúci má nadobudnúť vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

U

MS SR

Č:4

O:2

Členské štáty môžu prijať, alebo ponechať v platnosti ustanovenia týkajúce sa splátok, ktoré už dlžník zaplatil.

D

Č:5

O:1

Postupy vymáhania  nenamietaných nárokov

Členské štáty zabezpečia, aby exekučný titul bolo možné získať bez ohľadu na veľkosť dlhu spravidla do 90 dní od podania žaloby alebo urobenia podania veriteľom na súde alebo na inom príslušnom orgáne za predpokladu, že dlh alebo prvky konania nie sú sporné. Členské štáty vykonajú túto povinnosť v súlade s  príslušnými národnými zákonmi, vykonávacími predpismi a správnymi predpismi.

N

návrh novely z. č.99/1963 Zb.z.

§ 172 ods. 1

V § 172 ods. 1 sa vypúšťajú slová „neprevyšujúcej 100 000 Sk“ a slová „ v obchodných veciach neprevyšu-

júcich 2 000 000 Sk“.

V § 172 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

U

MS

SR

Č:5

O:2

Príslušné národné zákony, vykonávacie predpisy a  správne predpisy budú uplatňovať rovnaké podmienky na všetkých veriteľov etablovaných v Európskom spoločenstve.

N

513/1991 Zb.

§ 21 ods.1

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

U

MS SR

Č:5

O:3

P: a)

Lehota 90 kalendárnych dní uvedená v odseku 1 zahŕňa:

(a) lehoty na doručenie dokumentov

Č:5

O:3

P: b)

(b)akékoľvek omeškanie spôsobené veriteľom, ako napr. lehoty na vykonanie opráv v podaní.

Č:5

O:4

Tento článok sa nedotýka ustanovení Bruselského dohovoru o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (1).

n.a.

Č:6

O:1

Transpozícia

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, vykonávacie predpisy a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 8. augusta 2002. Bezodkladne o tom informujú komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri ich oficiálnom uverejnení. Spôsoby uskutočnenia takéhoto odkazu si stanovia členské štáty.

n.a.

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

Č:6

O:2

Členské štáty môžu ponechať v platnosti alebo uviesť do platnosti ustanovenia, ktoré sú pre veriteľov výhodnejšie ako ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

D

Č:6

O:3

P: a)

Pri preberaní tejto smernice môžu členské štáty vylúčiť:

(a)dlhy, ktoré sú predmetom konkurzného konania začatého proti dlžníkovi,

D

Č:6

O:3

P:b)

(b)zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred 8. augustom 2002 a

D

č:6

o:3

p:c)

(c)nároky na úroky menšie ako 5 Euro.

D

Č:6

O:4

Členské štáty zašlú komisii text hlavných ustanovení národného práva, ktoré príjmu v oblasti upravenej touto smernicou.

n.a.

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

Č:6

O:5

Komisia dva roky po 8. auguste 2002 preskúma, okrem iného, úrokovú sadzbu stanovenú zákonom, zmluvné doby splatnosti a omeškané platby, aby posúdila ich dopad na obchodné transakcie a fungovanie legislatívy v praxi. Výsledky tohto preskúmania a iných prieskumov oznámi Európskemu parlamentu a rade, a ak to bude vhodné predloží aj návrhy na zlepšenie tejto smernice.

n.a.

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

Č:7

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

n.a.

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

Č:8

Určenie

Táto smernica je určená členským štátom.

n.a.

Asociačná dohoda

Čl. 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.(1) Úradný vestník č. L 209, 24.7.1992, strana 1.

(2) Úradný vestník č. L 199, 9.8.1993, strana 1.

(3) Úradný vestník č. L 199, 9.8.1993, strana 54.

(4) Úradný vestník č. L 199, 9.8.1993, strana 84.

(1) Unifikovaná verzia v Úradnom vestníku č. C 27, 26.1.1998, strana 3.