MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 18875/2002-53

 

 

Materiál na medzirezortné
pripomienkové konanie

 

 

Návrh

V ý n o s,

Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore
39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení

 

 

 

 

Podnet:

Podľa § 26 zákona č.36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

 

 

Obsah materiálu:

1. Predkladacia správa
2. Návrh výnosu
3. Odôvodnenie

Predkladá:

Daniel Lipšic
podpredseda vlády
a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

 

 

Bratislava december 2002 

 

Predkladacia správa

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

Návrh výnosu ruší znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z odboru strojárstva č. 3107/93-50 zo dňa 11. mája 1993. Návrh výnosu predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

Predložený návrh rieši situáciu, keď v súčasnej platnej právnej úprave danú problematiku upravuje iba znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý nie je všeobecne záväzný. Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu, ktorý bude všeobecne záväzný a bude určovať podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

 Spoločne s týmto výnosom Ministerstvo spravodlivosti pripravilo aj ďalšie dva výnosy, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnuteľností a v odbore 53 00 00 podnikové hospodárstvo a  podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová,  odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení.

Návrh  výnosu ustanovuje obsah posudku a zjednocuje postup znalcov a znaleckých organizácií pri vypracovaní posudku v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie   39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

 Výnos nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a preto sa táto doložka nevyhotovuje.