N á v r h

 

Výnos

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z......................2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č.36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Tento výnos ustanovuje obsah posudku a postup znalcov a znaleckých organizácií (ďalej len „znalec“) pri vypracovaní posudku v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie            39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

§ 2
Posudok

(1) Znalec podáva  posudok o všeobecnej hodnote strojov a strojových zariadení 1) (ďalej len „stroj“) podľa osobitného predpisu 2) (ďalej len „všeobecná hodnota“).

(2) V posudku sú vyjadrené odborné závery o skutočnostiach, ktoré objasňuje. Posudok sa vypracúva tak, aby bol preskúmateľný z hľadiska odbornosti a súladu so skutočným stavom veci.

 (3) Vzory posudkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty  sú uvedené v prílohe č. 14.

_________________________________________________________________

1) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecne hodnoty majetku.
2) § 3 ods. 2  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
 

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) skupinou funkčne, konštrukčne, úžitkovo, významovo kompaktný celok stroja,

b) príslušenstvom stroja sú predmety, ktoré tvoria so strojom jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho obstarávacej ceny a  evidencie,

c) štandardnou výbavou stroja sa rozumie výbava zahrnutá obvykle vo vstupnej cene stroja,

d) mimoriadna výbava stroja je vybavenosť stroja nad rámec štandardne dodávanej výbavy stroja výrobcom alebo dovozcom, autorizovaným distribútorom alebo predajcom a tiež výbava, ktorej vstupná cena nie je zahrnutá vo vstupnej cene stroja,

e) medzným stavom stav stroja, v ktorom musí byť ďalšie používanie stroja prerušené alebo ukončené,

f) opotrebením postupné znehodnocovanie stroja v procese jeho používania, ktoré môže byť fyzické a morálne,

g) fyzickým opotrebením postupné, spravidla dlhší čas trvajúce zhoršovanie fyzických parametrov stroja vznikajúce štandardným používaním stroja spôsobom zodpovedajúcim povahe a účelu na ktorý má slúžiť, pri rešpektovaní predpisov a pokynov výrobcov alebo dodávateľov pre jeho prevádzku,

h) morálnym opotrebením opotrebenie, ktoré vzniká ako dôsledok technického pokroku, pričom stroj vyrobený na rovnaký účel ako jeho predchodcovia má technicky dokonalejšie parametre, čím hodnota skôr vyrobeného stroja s menšou výkonnosťou spravidla klesá, alebo sa stroj s rovnakými parametrami spravidla predáva lacnejšie,

 i) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich štandardnú technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky stroja, spomaľujúci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a odstraňujúci drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok a podľa predpisov výrobcu alebo dodávateľa stroja,

j) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti celku, skupín alebo dielcov stroja za účelom uvedenia stroja do prevádzkyschopného stavu, pričom nemusia byť zachované pôvodné rozmery a tvar pri novom stroji,

k) bežnou opravou  oprava, pri ktorej sa obnovuje prevádzkyschopnosť skupiny alebo stroja ako celku. Spravidla sa uskutočňuje výmenou chybných alebo opotrebovaných súčiastok za nové, opravené alebo renovované,

l) celkovou opravou oprava skupiny takého rozsahu v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, pri ktorej sa po úplnej demontáži skupiny vymieňajú všetky poškodené alebo opotrebované časti stroja za nové, opravené alebo renovované,

m) generálnou opravou oprava v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, pri ktorej sa vykoná celková oprava všetky skupiny stroja,

n) záručnou opravou oprava stroja v záručnej dobe,

o) renováciou súčiastky oprava, pri ktorej sa poškodenej alebo opotrebovanej časti súčiastky stroja vráti jej geometrický tvar, rozmery, funkčné vlastnosti, pričom sa obyčajne zachováva životnosť súčiastky porovnateľná s jej pôvodnou životnosťou,

p) modernizáciou úprava stroja, pri ktorej sa zlepší jeho vybavenosť, zvýšia sa jeho úžitkové vlastnosti alebo rozšíri jeho použiteľnosť,

r) rekonštrukciou úprava stroja, ktorou sa zmení účel použitia, technické parametre alebo nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti,

s)nákladmi na opravu stroja náklady na vykonanie úkonov opráv štandardnou technológiou nutných na odstránenie následkov poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti stroja spojených s uvedením stroja do prevádzkyschopného stavu porovnateľného so stavom stroja, v akom bolo pred poškodením,

t) výškou škody skutočná škoda, vyjadrená rozdielom všeobecnej hodnoty stroja pred jeho poškodením a jeho  všeobecnej hodnoty po odstránení poškodenia, aj  predpokladaného poškodenia,  štandardnými postupmi, pri zohľadnení nákladov na opravu stroja a všeobecnej hodnoty zvyškov stroja k dátumu vzniku poškodenia,

u) všeobecnou hodnotou zvyškov stroja všeobecná hodnota častí alebo skupín poškodeného stroja, stanovená k dátumu poškodenia stroja, ktoré sú využiteľné, najmä ako už použité náhradné diely po odpočítaní nákladov na ich demontáž, prípadné čistenie, skladovanie a predaj,

v) likvidačnou hodnotou predpokladaná predajná hodnota dielcov stroja alebo stroja po odpočítaní nevyhnutných nákladov, spojených s jeho likvidáciou v súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti majiteľa stroja alebo jeho vyradením s evidencie.

§  4
Skupiny stroja

(1) Stroj sa podľa konštrukcie spravidla rozčleňuje na skupiny

a)  základnú konštrukciu,
b)  pracovnú časť,
c)  príslušenstvo,
d)  výbavu.


(2) Stroj sa hodnotí zásadne ako celok s výnimkou prípadu, keď niektorá skupina stroja má podstatne iný technický stav, resp. niektorá skupina stroja má výrazne odlišnú životnosť. V takom prípade sa stroj hodnotí rozčlenený na skupiny.

§  5
Kategorizácia strojov

(1) Stroje sa podľa postupu hodnotenia delia na

a)   stroje, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v slovenských korunách,
b)   stroje zahraničnej výroby, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene,
c)   stroje vyhotovené vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií,
d)   stroje nové, poškodené,
e)   jednoúčelové stroje,
f)    stroje pri ktorých nemožno vykonať obhliadku,
g)   stroje zaradené do používania

h)   stroje nezaradené do používania,
i)    stroje nadobudnuté na základe zmluvy o nájme,
j)    technologické celky,
k)   modernizované a rekonštruované stroje,
l)    stroje, ktoré mali celkovú alebo generálnu opravu,
l)  morálne opotrebované stroje,
m) príslušenstvo, náhradné dielce, mimoriadna výbava stroja, nástroje a náradie.

(2) Stroje sa podľa účelu ich určenia delia do kategórií:

a)  energetické stroje a zariadenia, zdroje energie,
b)  dopravné zariadenia, manipulačná technika a zdvíhadlá,
c)  vzduchotechnika a klimatizácia,
d)  jemná mechanika,
e)  ostatné stroje, zariadenia a súčasti.

(3) Znalec zaradí hodnotený stroj do položky podľa kategorizácie uvedenej v prílohe č. 13.

§  6
Stanovenie doby prevádzky stroja

(1) Doba prevádzky stroja 1) sa k dátumu hodnotenia stroja stanoví na základe hodnoverného dokladu o prvotnom zaradení stroja do prevádzky.

(2) V prípade opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie stroja vykonanej v zahraničí ak stroj po vykonaní zásahu v zahraničí nepracoval, doba prevádzky sa počíta od dátumu zaradenia hodnoteného stroja do prevádzky u prvého prevádzkovateľa v Slovenskej republike.

(3) Dobu prevádzky stroja znalec stanoví v mesiacoch a tento údaj prepočíta na roky (r = doba prevádzky v mesiacoch / 12), pričom do doby prevádzky sa započítava každý mesiac, i započatý, v ktorom bol stroj v prevádzke.

(4) Ak nie je možné stanoviť dátum zaradenia stroja do prevádzky podľa osobitného predpisu 1), znalec postupuje nasledovne:

a) ak nie je známy mesiac, ale len rok zaradenia stroja do prevádzky, potom za dátum zaradenia do prevádzky znalec stanoví : prvý júl v známom roku zaradenia,
b) ak nie je vôbec známy dátum zaradenia stroja do prevádzky, potom sa za dátum zaradenia znalec stanoví : prvý júl v známom roku zaradenia roku výroby stroja,
c) ak nie je známy ani rok zaradenia stroja do prevádzky a ani rok výroby stroja, znalec ich stanoví podľa odhadnutého veku stroja, resp. podľa predpokladanej životnosti stroja.

Tieto skutočnosti znalec uvedie v príslušných kapitolách posudku.

(5) Dobu prevádzky stroja znalec stanoví bez ohľadu na skutočné pracovné vyťaženie stroja v prevádzke


§  7
Stanovenie predpokladanej životnosti stroja

(1) Predpokladaná životnosť stroja 1) sa stanovuje z tabuliek prílohy č. 13.

(2) Znalec v odôvodnených prípadoch môže pre hodnotený stroj stanoviť aj inú hodnotu predpokladanej životnosti stroja. V tomto prípade znalec postupuje podľa § 23.

(3) Pri ohodnocovaní stroja členeného na skupiny môže pre jednotlivé skupiny v odôvodnených prípadoch stanoviť aj inú predpokladanú životnosť stroja. V tomto prípade znalec postupuje podľa § 23.

§  8
Stanovenie zostatkového percenta prevádzkyschopnosti stroja

(1) Číselná hodnota zostatkového percenta prevádzkyschopnosti stroja 1) sa stanoví podľa tabuliek prílohy č. 13.

(2) Ak príslušná hodnota zostatkového percenta prevádzkyschopnosti stroja nezodpovedá ohodnocovanému stroju v danej kategórii stroja podľa prílohy č. 13, znalec stanoví reálnu hodnotu zostatkového percenta prevádzkyschopnosti stroja a príslušne ju zdôvodní. V tomto prípade znalec postupuje podľa § 23.

§  9
Stanovenie koeficientu zmennosti

Koeficient zmennosti  stroja 1) sa stanovuje postupom podľa odseku 8 prílohy č. 6.

§  10
Stanovenie vstupnej ceny stroja

 

(1)  Vstupná cena stroja je podkladom pre stanovenie východiskovej hodnoty stroja. Vstupná cena stroja sa stanoví z účtovnej evidencie, predložených daňových dokladov, alebo z iných hodnoverných zdrojov, pričom spôsob jej stanovenia sa uvedie v znaleckom posudku.

 

(2)  Vstupná cena stroja sa v odôvodnených prípadoch môže líšiť od vstupnej ceny evidovanej v účtovnej evidencii.

 

(3)  Postup stanovenia vstupnej ceny je uvedený v prílohe č. 1.

 

 

§  11
Stanovenie porovnateľnej hodnoty stroja

Porovnateľná hodnota stroja1) sa stanovuje postupom podľa prílohy č. 2. Znalec v posudku zdôvodní postup jej stanovenia.

§  12
Stanovenie východiskovej hodnoty stroja

(1)  Východisková hodnota stroja1) sa stanoví na základe vstupnej ceny stroja.

(2)  Pri stanovení východiskovej hodnoty stroja sa skúma vstupná cena stroja a aktuálna cena nového stroja predávaného na trhu k dátumu hodnotenia stroja.

(3)  Stanovenie východiskovej hodnoty stroja sa v posudku zdôvodní.

(4)  Postup stanovenia východiskovej hodnoty stroja je uvedený v prílohe č. 3.


§  13
Stanovenie východiskového technického stavu stroja

(1) Východiskový technický stav stroja 1) sa stanoví na základe predložených dokladov, ktoré hodnoverne opisujú jeho stav, najmä kúpna zmluva, odovzdávací protokol, záručný list, zápis z odbornej skúšky alebo prehliadky podľa osobitných predpisov 3) alebo iný hodnoverný doklad.

(2) Postup stanovenia východiskového technického stavu stroja je uvedený v prílohe č. 4.

§  14
Stanovenie pomerného dielu skupiny stroja

Pomerný diel skupiny stroja1) sa stanoví podľa prílohy č. 5.


§  15
Stanovenie základnej amortizácie stroja

(1) Po zaradení stroja do kategórie podľa § 5 ods. 2 sa priradí tomuto stroju hodnota predpokladanej životnosti stroja a zostatkové percento prevádzkyschopnosti stroja podľa prílohy č. 13 v súlade s § 7 a § 8.

(2) Postup stanovenia základnej amortizácie stroja1) je uvedený v prílohe č. 6.

§  16
Stanovenie skutočného technického stavu stroja

(1)  Skutočný technický stav stroja 1) sa stanoví na základe vykonanej obhliadky, pričom sa zohľadnia všetky zistené skutočnosti, najmä úplnosť, kompletnosť, funkčnosť, spôsob vykonávania údržby a opráv, schopnosť plniť účel, na ktorý bol stroj určený a zistené skutočnosti sa uvedú v posudku.

 

____________________________________________________________________

3) Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

 

(2) V prípade, keď nie je možné vykonať obhliadku stroja, technický stav sa stanoví podľa dostupných podkladov, najmä informácií vlastníkov, prevádzkovateľov, výpovedí svedkov, spisového materiálu. Postup znalec zdôvodní.

(3)  Postup stanovenia skutočného technického stavu stroja je uvedený v prílohe č. 7.

§  17
Stanovenie technickej hodnoty stroja

(1) Technická hodnota stroja 1) sa stanoví na základe skutočného technického stavu stroja k dátumu stanovenia hodnoty stroja pri zohľadnení jeho východiskovej hodnoty.

(2)  Postup stanovenia technickej hodnoty stroja je uvedený v prílohe č. 8.

§  18
Stanovenie všeobecnej hodnoty stroja

(1) Všeobecná hodnota stroja1) sa stanoví na základe technickej hodnoty stroja pri zohľadnení všetkých okolností a stavu trhového prostredia k dátumu stanovenia hodnoty.

(2) Postup stanovenia všeobecnej hodnoty stroja je uvedený v prílohe č. 9.


§  19
Stanovenie výšky škody na stroji

(1) Stanovenie výšky škody na stroji vychádza predovšetkým zo všeobecnej hodnoty stroja k dátumu jeho poškodenia a nákladov potrebných na jeho opravu.

(2)  Postup stanovenia výšky škody na stroji je uvedený v prílohe č. 10.

 

§  20
Stanovenie likvidačnej hodnoty stroja

(1)    Likvidačná hodnota stroja sa spravidla stanovuje pri skončení podnikateľskej činnosti konkurzom a likvidáciou likvidačnou metódou 4) .

(2)    Pri stanovení likvidačnej hodnoty stroja znalec vyčísli náklady spojené s likvidáciou stroja vrátane nákladov na detoxikáciu a likvidáciu odpadov, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu likvidácie stroja.

(3) Postup stanovenia likvidačnej hodnoty stroja je uvedený v prílohe č. 11.

4) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

§  21
Stanovenie všeobecnej hodnoty zásob strojového charakteru

(1)    Hodnotenie stroja, súčastí stroja, materiálu alebo tovaru na sklade strojového charakteru, ktorý je takto vedený v účtovnej evidencii, sa vykoná podľa postupov uvedených v tomto výnose v súlade s ustanoveniami uvedenými v osobitnom predpise 5).

(2) Postup stanovenia všeobecnej hodnoty zásob strojového charakteru je uvedený v prílohe č. 12.


§  22
Zaokrúhľovanie výpočtov

Údaje v procese stanovenia všeobecnej hodnoty stroja sa zaokrúhľujú nasledovne

a)   doba prevádzky stroja a koeficient predajnosti stroja na tri desatinné miesta,

b)   koeficient zmennosti stroja, základná amortizácia stroja, technický stav stroja, koeficient morálneho opotrebenia stroja, technická hodnota stroja na dve desatinné miesta,

c) všeobecná hodnota stroja v úrovni bez DPH na celé koruny a v úrovni s DPH na koruny a desaťhaliere,

d) všeobecná hodnota zložky majetku malej hodnoty v úrovni bez DPH sa nezaokrúhľuje a jej hodnotu znalec uvedie v korunách a halieroch. a v úrovni s DPH sa zaokrúhľuje na koruny a desaťhaliere

 

§  23

Prechodné ustanovenie

 

Znalecké posudky vyžiadané alebo objednané žiadateľmi alebo objednávateľmi do 31.novembra 2002 sa vypracujú podľa doterajších platných predpisov.§  24
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z odboru strojárstva č. 3107/93-50 zo dňa 11. mája 1993.

§  25
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2003.

 

5) § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.