;

 

Odôvodnenie

A. Všeobecná časť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení

Návrh výnosu ruší znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z odboru strojárstva č. 3107/93-50 zo dňa 11. mája 1993. Návrh výnosu predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

Predložený návrh rieši situáciu, keď v súčasnej platnej právnej úprave danú problematiku upravuje iba znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý nie je všeobecne záväzný. Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu, ktorý bude všeobecne záväzný a bude určovať podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

Spoločne s týmto výnosom Ministerstvo spravodlivosti pripravilo aj ďalšie dva výnosy, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnuteľností a v odbore 53 00 00 podnikové hospodárstvo a  podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová,  odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení.

Návrh  výnosu ustanovuje obsah posudku a zjednocuje postup znalcov a znaleckých organizácií pri vypracovaní posudku v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie   39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení.

Preskúmateľnosť posudku a určenie účelu jeho použitia sú základnými predpokladmi kvalitnej odbornej práce znalcov a znaleckých organizácií. Preskúmateľnosťou  posudku sa zabezpečuje aj kontrola práce znalcov tak zo strany objednávateľa, účastníkov konaní pre štátnymi orgánmi, ako aj zo strany MS SR ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti organizácie a riadenia znaleckej činnosti.

 Výnos nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh výnosu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a preto sa táto doložka nevyhotovuje.

B. Osobitná časť

 K § 1

V ustanovení sa vymedzuje predmet výnosu a rozsah jeho použiteľnosti. Podľa výnosu sa môžu hodnotiť všetky stroje a strojové zariadenia, ktoré sú definované vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Hodnota strojov a strojových zariadení podľa tohto výnosu sa stanovuje nielen pre štátne orgány, resp. orgány, na ktoré prešla právomoc štátnych orgánov (pre účely vyšetrovania, stanovenia výšky škôd, exekučné konania, konkurzné konania), ale aj pre iné subjekty, fyzické a právnické osoby, napríklad pre stanovenie hodnoty majetku podniku, majetku ktorý bol neevidovaný v inventúrach, novoobjavený majetok, majetok, ktorý sa zaraďuje do účtovnej evidencie a podobne.

 K § 2

V ustanovení sa uvádza osobitný predpis, ktorý je záväzný pre stanovenie hodnoty, definuje sa, že stanovenie hodnoty možno vykonať len znaleckým posudkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a tiež všeobecné zásady obsahu znaleckého posudku.

 K § 3

Pre jednoznačné pochopenie a používanie pojmov sú tieto podrobne vysvetlené, nakoľko sa v ďalších ustanoveniach s nimi pracuje.

Definované sú základné pojmy technického charakteru ako sú skupiny strojov a strojových zariadení, opotrebenie, vysvetlený je rozdiel medzi opravou, rekonštrukciou, renováciou a modernizáciou strojov a strojových zariadení. V ustanoveniach sú definované základné ekonomické a účtovnícke termíny, nakoľko znalec vo svojej praxi s týmito termínmi prakticky neustále pracuje a je potrebné, aby jednoznačne ovládal pojmy ako sú účtovný doklad, daňový doklad, hmotný investičný majetok a podobne. Účtovnými dokladmi sú originálne písomnosti účtovnej jednotky, najmä fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré musia mať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Daňový doklad je písomný doklad vyhotovený platiteľom dane a musí obsahovať náležitosti ustanovené v zákone č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Jednoznačne musí ovládať i zákon o dani z pridanej hodnoty č. 289/1995 Z. z., nakoľko všeobecnú hodnotu strojov a strojových zariadení podľa vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR  č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku stanovuje vždy s DPH. Zároveň sú v ustanoveniach tohoto paragrafu definované i pojmy výška škody, všeobecná hodnota zvyškov stroja a nový pojem likvidačná hodnota, ktorá súvisí so stanovením hodnoty strojov a strojových zariadení v prípadoch ukončenia podnikateľskej činnosti (podnik v likvidácii, v konkurze, alebo v prípade protokolárneho zničenia veci – vyradenie z evidencie).

  K § 4

            V tomto ustanovení sa stroje a strojové zariadenia delia na skupiny. Stroj sa hodnotí zásadne ako celok okrem prípadu, že niektorá časť stroja alebo strojového zariadenia má odlišný technický stav ako ostatné (napr. bola vymenená, poškodená, modernizovaná a pod.), znalec rozčlení stroj alebo strojové zariadenie na skupiny a hodnotí stroj a strojové zariadenie po skupinách.

  K § 5

Definované je rozdelenie strojov a strojových zariadení z pohľadu postupu ich hodnotenia, t. j. postup hodnotenia strojov a strojových zariadení v ďalších ustanoveniach rešpektuje toto rozdelenie nakoľko iný postup hodnotenia sa použije napr. v prípade strojov a strojových zariadení jednoúčelových a iný v prípade výrobných liniek a podobne.

Triedenie strojov a strojových zariadení zodpovedá základnej definícii strojov a strojových zariadení uvedenej vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR  86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, prílohy č. 4, ods. stroje a strojové zariadenia.

Stroje a strojové zariadenia sú rozdelené do piatich kategórií podľa znaleckých odvetví znaleckého odboru Strojárstvo:

a)  energetické stroje a zariadenia, zdroje energie,
b)  dopravné zariadenia, manipulačná technika a zdvíhadlá,
c)  vzduchotechnika a klimatizácia,
d)  jemná mechanika,
e)  ostatné stroje, zariadenia a súčasti


a tieto sú ďalej podrobne členené do skupín hlavných reprezentantov.

Jedným z najdôležitejších krokov pri hodnotení strojov a strojových zariadení je správne zatriedenie strojov a strojových zariadení podľa popísanej kategorizácie. Stroje a strojové zariadenia sa zásadne zatrieďujú ako celok – zatriedia sa do príslušnej skupiny, ktorej opis je uvedený v prílohe č. 13. V prípade, že názov hodnoteného stroja alebo strojového zariadenia nie je v položke uvedený, zaradí sa podľa jeho charakteristických znakov tak, aby čo najvýstižnejšie zodpovedalo skupine uvedenej v kategorizácii.

K § 6

Stanovenie doby prevádzky strojov a strojových zariadení musí znalec vykonať s maximálnou starostlivosťou. Jednoduché je to v prípade, keď sú k dispozícii doklady o nadobudnutí resp. doklady o zaradení strojov a strojových zariadení do prevádzky (napríklad faktúra, doklad z registračnej pokladne, kúpna zmluva, inventárna karta zariadenia a pod.). V prípade, že nie sú k dispozícii doklady o zaradení strojov a strojových zariadení do prevádzky, znalec určí dátum uvedenia do prevádzky súvisiaci s dátumom výroby (napr. podľa výrobného štítku). Znalec musí pritom zohľadniť úlohu, ktorú má zadanú a účel, pre ktorý slúži posudok. Na výrobnom štítku je uvedený obyčajne len rok výroby a preto je  stanovený východiskový dátum (prvý deň siedmeho mesiaca roku výroby stroja), nakoľko dobu prevádzky je potrebné vždy prepočítať na mesiace a to tak, že znalec vždy zisťuje počet mesiacov počas ktorých je strojov a strojových zariadení v prevádzke a tento údaj prepočíta na roky.

V prípade. že nie je na stroji alebo strojovom zariadení výrobný štítok, alebo z iných dôvodov nie je možné zistiť dobu uvedenia do prevádzky, znalec stanoví dobu prevádzky odborným odhadom napr. podľa odhadnutého veku stroja, alebo predpokladanej životnosti. Pritom zváži jeho reálny stav, bilančnú životnosť, spôsob používania a podobne. Celý postup  zdôvodní.

K § 7

Predpokladaná životnosť strojov a strojových zariadení (Ž) je uvedená v kategorizácii uvedenej v prílohe č. 13. Znalec po zaradení stroja alebo strojového zariadenia do príslušnej kategórie z tabuľky určí hodnotu životnosti - Ž pre hodnotené zariadenie podľa § 7 a zároveň určí i zostatkové percento prevádzkyschopnosti strojov a strojových zariadení – ZO, definované v § 8. V paragrafe sú definované postupy, kedy  znalec môže stanoviť aj iné hodnoty Ž. Je to z toho dôvodu, že pre veľmi veľký počet druhov strojov a zariadení - odhadnutý počet je okolo 4 500 – nemôžu byť v tabuľkách prílohy č. 13 vymenované všetky druhy strojov.

K § 8

Zostatkové percento prevádzkyschopnosti stroja alebo strojového zariadenia je bilančný zvyšok technického života stoja, ktoré zostáva po skončení predpokladanej životnosti stroja. Jeho číselná hodnota sa stanoví z tabuliek prílohy č. 13. Rieši sa aj taká situácia, ak z tabuliek prílohy č. 13 odčítané zostatkové percento prevádzkyschopnosti konkrétneho stroja alebo strojového zariadenia.

 K § 9

Stanovenie koeficientu zmennosti znalcom je jednou z rozhodujúcich veličín, ktorá ovplyvňuje výšku vypočítanej základnej amortizácie a tým aj úroveň všeobecnej hodnoty. Určuje sa podľa režimu práce stroja alebo strojového zariadenia za dobu jeho prevádzky. Bližšie stanovenie koeficientu zmennosti sa špecifikuje v prílohe č. 6.

K § 10

Objektívne a správne zistenie vstupnej ceny je dôležité pre správne stanovenie východiskovej hodnoty strojov a strojových zariadení. Pri zisťovaní vstupnej ceny strojov a strojových zariadení je základom účtovná evidencia, doklady o nadobudnutí strojov a strojových zariadení, doklady, ktoré hodnoverne preukazujú náklady na obstaranie strojov a strojových zariadení. V prípade, že stroj alebo strojové zariadenie je vyrobené vlastnou činnosťou, znalec skúma, či je pre stroj alebo strojové zariadenie vypracovaná kalkulácia alebo iný doklad, ktorý preukázateľne stanovuje náklady na jeho výrobu, resp. obstaranie.

Vstupná cena sa môže líšiť od vstupnej ceny evidovanej v účtovnej evidencii v prípade, keď má znalec pochybnosti o správnosti alebo hodnovernosti jej preukázania, resp. ak je stanovená v rozpore so zákonom č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve.

 K § 11

V znaleckej praxi sa často vyskytujú prípady, že obstarávacia cena v účtovníctve nezodpovedá definícii obstarávacej ceny podľa § 9 a prílohy č. 1 výnosu. Sú to prípady, keď majiteľ zakúpil stroj ako ďalší majiteľ, napr. v dražbe, za mimoriadnych okolností a pod. Za týchto okolností, keď nie je možné zistiť pôvodnú vstupnú cenu VC ohodnocovaného stroja, znalec pre hodnotený stroj stanoví tzv. porovnateľnú hodnotu PH.

V paragrafe sa definujú podmienky, ktoré musí spĺňať porovnateľný stroj (továrensky vyrobený nový stroj, ktorý je s ohodnocovaným strojom porovnateľný výkonom a úžitkovosťou, rokom výroby (obstarania), typom, atď. V prípade stroja s veľkou hodnotou VC a v prípade, že sa porovnateľný stroj presne nezhoduje s ohodnocovaným strojom, môže porovnateľnú hodnotu znalec stanoviť aj na základe porovnania VC viacerých strojov. Porovnateľnú hodnotu PH možno stanoviť aj pomocou rozpočtovej ceny (napr. PH = hmotnosť stroja x cena 1 kg hmotnosti stroja porovnateľného výkonom a úžitkovosťou pre rok jeho výroby) alebo prostredníctvom iných hodnoverných metód. Porovnateľná hodnota sa vzťahuje aj na stroj zhotovený vlastnou činnosťou. Od znalca sa vyžaduje zdôvodnenie postupu stanovenia PH.

 k § 12

Podkladom pre stanovenie východiskovej hodnoty strojov a strojových zariadení je vstupná cena. Pri stanovovaní východiskovej hodnoty je potrebné skúmať ceny hodnoteného stroja alebo strojového zariadenia v čase hodnotenia na trhu (ak sa v čase hodnotenia vyrábajú alebo ponúkajú na trhu). Na základe porovnania vstupnej ceny hodnoteného stroja a v čase hodnotenia na trhu strojového zariadenia a ceny strojov a strojových zariadení ponúkané na trhu v čase hodnotenia znalec stanoví východiskovú hodnotu. Ak sú pomery na trhu také, že nie je známa trhová cena hodnoteného stroja alebo strojového zariadenia v čase hodnotenia, môže znalec stanoviť východiskovú hodnotu stroja alebo strojových zariadení pomocou indexov cien, získaných z oficiálnych štatistických zdrojov, napr. z podkladov Štatistického úradu Slovenskej Republiky alebo z podkladov štatistického úradu Európskej komisie Eurostat Luxembourg. 

Dôvodom pre takýto postup je neustále dynamicky sa vyvíjajúce ceny na trhu smerom nahor i nadol. Napríklad v niektorých prípadoch ceny klesajú (meracie a kontrolné stroje), ale vo väčšine stúpajú.

 K § 13

Východiskový technický stav strojov a strojových zariadení je možné stanoviť na základe dostupných a hodnoverných dokladov. Vyjadruje sa v % a určuje stav strojov a strojových zariadení v čase jeho uvedenia do prevádzky.

 K § 14

Pojem pomerný diel skupiny sa používa vo výpočtovej časti posudku najmä vtedy, ak sa ohodnocuje stroj nie ako celok, ale rozčlenený na skupiny. Stanovenie pomerného diel skupiny stroja  PDs sa uvádza v prílohe č. 5.

 K § 15

Výpočet základnej amortizácie sa vykoná na základe údajov doby prevádzky, predpokladanej životnosti a zostatkového percenta prevádzkyschopnosti strojov a strojových zariadení. Je percentuálnym vyjadrením miery fyzického opotrebenia zodpovedajúcemu dobe prevádzky strojov a strojových zariadení pri optimálnom využívaní strojov a strojových zariadení za predpokladu vykonávania pravidelnej údržby, opráv výrobcom či dodávateľom predpísaných úkonov.

 K § 16

Skutočný technický stav strojov a strojových zariadení je percentuálnym vyjadrením schopnosti strojov a strojových zariadení plniť požadované funkcie, na ktoré je stroj a strojové zariadenie určené do skončenia jeho životnosti (do vyradenia z evidencie, likvidácie a pod.), pri zohľadnení morálneho opotrebenia strojov a strojových zariadení a skutočného stavu zariadenia vo vzťahu k optimálnemu stavu (tzv. etalónu) vyjadreného koeficientom zmeny technického stavu Z. Tento stav môže byť lepší alebo horší oproti stavu, ktorý by stroj alebo strojové zariadenie dosiahlo počas konkrétnej doby prevádzky pri optimálnom používaní, optimálnej starostlivosti a spôsobe údržby.

V praxi sa tento stav môže často líšiť a preto sa opisuje parametrom Z, ktorý môže dosiahnuť kladnú i zápornú hodnotu. Jeho hodnota by sa mala pohybovať v intervale             (-100,100> %.

Koeficient morálneho opotrebenia je odrazom morálneho opotrebenia strojov a strojových zariadení vo vzťahu k rovnakým strojom a strojovým zariadeniam alebo strojom a strojovým zariadeniam s porovnateľnými parametrami, výkonom a úžitkovými vlastnosťami. Všetky parametre sa v posudku príslušne zdôvodnia.

 K § 17

Technická hodnota je peňažným vyjadrením technického stavu strojov a strojových zariadení. Slúži ako vstupný údaj na výpočet všeobecnej hodnoty strojov a strojových zariadení.

 K § 18

Všeobecná hodnota strojov a strojových zariadení je súčinom technickej hodnoty a koeficienta predajnosti. Zohľadňuje reálny technický stav strojov a strojových zariadení a možnosť tento stav speňažiť na trhu v mieste a konkrétnom čase t. j. v čase, ku ktorému sa hodnota stanovuje. Je potrebné, aby znalec mal k dispozícii databázu informácií o cenách strojov a strojových zariadení v súčasnosti a tieto stále aktualizoval.

 K § 19

Výška škody sa stanovuje v prípade, keď stroj alebo strojové zariadenie, ktoré je v prevádzke, sa nejakým spôsobom poškodí. Výška škody vyjadruje náklady vynaložené na uvedenie strojov a strojových zariadení do pôvodného stavu t. j. do takého stavu v akom bolo strojov a strojových zariadení pred poškodením.

V prípade poškodenia stroja znalec určuje len tzv. skutočnú škodu, t. j. priamu majetkovú ujmu spočívajúcu v zmene hodnoty stroja k tzv. rozhodnému dátumu.

 K § 20

Likvidačná hodnota strojov a strojových zariadení sa stanovuje len v prípadoch vymedzených vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je to v týchto prípadoch:

-        vlastník strojov a strojových zariadení končí podnikateľskú činnosť likvidáciou (v činnosti ďalej nepokračuje)
-        vlastník strojov a strojových zariadení končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nenasleduje likvidácia
-        vlastník strojov a strojových zariadení končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia
-        vlastník strojov a strojových zariadení končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom.

Pri stanovení likvidačnej hodnoty znalec skúma, či hodnotený stroj alebo strojové zariadenie je určené na odstránenie alebo na uvedenie do prevádzky (za predpokladu, že bolo odstavené dlhšiu dobu), podnik bol, je v konkurze a našiel sa nový investor. V prípade, že je stroj alebo strojové zariadenie určené na odstránenie, stanovujú sa náklady na demontáž, odvoz stroja alebo strojového zariadenia (napr. zberní kovového odpadu), náklady na likvidáciu nebezpečných odpadov (napr. oleje a pod.). V praxi v mnohých prípadoch tieto náklady prevyšujú všeobecnú hodnotu hodnoteného stroja alebo strojového zariadenia. V tom prípade bude jeho likvidačná hodnota strojov a strojových zariadení záporná.

V prípade, že stroj alebo strojové zariadenie nie je určené na zošrotovanie, ale na ďalšie prevádzkovanie za podmienky, že stroj alebo strojové zariadenie bolo odstavené z prevádzky dlhšiu dobu, znalec skúma náklady na jeho uvedenie do prevádzky (náklady na demontáž, doplnenie technickej dokumentácie, vykonanie revízií, odborných skúšok a podobne).

 K § 21

Hodnotenie zásob vykoná znalec v prípade, ak tieto majú charakter stroja (strojového zariadenia), alebo sú súčasťou strojov a strojových zariadení, t. j. spĺňajú podmienky stanovené definíciou strojov a strojových zariadení v prílohe č. 4 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pri hodnotení zásob znalec skúma, či sú tieto využiteľné alebo určené na likvidáciu. V prípade ich ďalšej využiteľnosti zohľadní možnosť využitia vlastníkom alebo inou osobou. V prípade likvidácie strojov a strojových zariadení, ktoré majú charakter zásob (zošrotovanie), stanovuje znalec ich likvidačnú hodnotu.

 K § 22

V procese hodnotenia strojov a strojových zariadení je pri výpočtoch potrebné zaokrúhľovať niektoré hodnoty. Ustanovenia tohoto paragrafu zjednocujú postup pri zaokrúhľovaní s dôrazom na minimalizáciu chýb vzniknutých vplyvom nejednotného zaokrúhľovania pri výpočte všeobecnej hodnoty strojov a strojových zariadení, pričom parciálne všeobecné hodnoty sa zaokrúhľujú na dve, resp. tri desatinné miesta a výsledná konečná všeobecná hodnota strojov a strojových zariadení v úrovni bez DPH sa zaokrúhľuje na celé čísla a nie ako to bolo platné v ustanoveniach doteraz platného znaleckého štandardu. Všeobecná hodnota strojov a strojových zariadení v úrovni s DPH sa zaokrúhľuje podľa zásad zaokrúhľovania DPH.

Všeobecnú hodnotu zložiek majetku malej hodnoty v úrovni bez DPH a v úrovni s DPH znalec nezaokrúhľuje a v znaleckom posudku uvádza v korunách a desaťhalieroch.

 K § 23

Znalecké posudky vyžiadané alebo objednané žiadateľmi alebo objednávateľmi do 30. novembra 2002 sa vypracujú podľa doterajších predpisov.

Dňom nadobudnutia účinnosti výnosu t. j. 1. február 2003 musia pre hodnotené stroje a zariadenia znalci postupovať výhradne podľa ustanovení tohoto výnosu.

K § 24

V súčasnej platnej právnej úprave danú problematiku upravuje iba znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý nie je všeobecne záväzný. Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu, ktorý bude všeobecne záväzný a bude určovať podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v znaleckom odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov,  strojových zariadení.

K § 25

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento výnos nadobudol účinnosť 1. februára 2003.

  K prílohe č. 1

Príloha definuje postupy stanovenia vstupnej ceny strojov a strojových zariadení v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V účtovníctve môže byť vstupná cena zadefinovaná ako pôvodná obstarávacia cena, t. j. cena nového stroja alebo strojového zariadenia jednoznačne stanovená daňovým dokladom, resp. dokladom o nákupe alebo obstaraní stroja alebo strojového zariadenia. Súčasťou obstarávacej ceny sú i súvisiace náklady. Rozsah týchto nákladov – opis položiek, ktoré môžu byť súčasťou obstarávacej ceny  je uvedený v prílohe. Je na uvážení znalca, ktoré položky uzná ako súčasť obstarávacej ceny a ktoré nie. Znalec by mal vychádzať z preukázateľne vynaložených nákladov a všeobecne platných predpisov.

Vlastné náklady môžu byť vstupnou cenou v účtovníctve pre stroje a strojové zariadenia. Spôsob ich stanovenia je uvedený v prílohe. Znalec v tomto prípade skúma rozsah i obsah nákladov, ktoré boli zaúčtované do vlastných nákladov pre stanovenie vstupnej ceny takto zhotovených strojov a strojových zariadení.

Doporučuje sa, aby podklady podľa ktorých bola stanovená vstupná cena tvorili prílohu znaleckého posudku, resp. aby  verifikované  (vlastníkom strojov a strojových zariadení podpísané kópie dokladov) mal znalec vo svojom archíve. Pri verifikácii  dokladov je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá kópie dokladov predkladá, jej podpis a dátum predloženia dokladov.

 K prílohe č. 2

Príloha presne špecifikuje podmienky, v ktorých znalec použije inštitút porovnateľného stroja a taktiež postupy stanovenia porovnateľnej hodnoty stroja alebo zariadenia vyrobeného továrensky alebo vlastnou činnosťou, prípadne stroja, na ktorý majiteľ nemá cenovú kalkuláciu

 K prílohe č. 3

Východisková hodnota slúži ako podklad pre výpočet všeobecnej hodnoty. Stanovuje sa na základe známej vstupnej ceny strojov a strojových zariadení. Príloha ustanovuje postup pri stanovení východiskovej hodnoty, pričom postup je rozdelený do odsekov podľa členenia strojov a strojových zariadení uvedeného v § 5 ods. 1. Členenie vychádza z praxe, kde sa znalec môže stretnúť so strojmi alebo strojovými zariadeniami charakterizovanými práve tak, ako je uvedené v členení.

Východisková hodnota môže byť stanovená alebo ako súčasná obstarávacia cena, alebo ako pôvodná obstarávacia cena. Je odrazom cien nových strojov a strojových zariadení platných na trhu v čase hodnotenia. Ak tieto ceny nie sú známe, môžu sa na stanovenie východiskovej hodnoty ako súčasnej obstarávacej ceny použiť i tzv. koeficienty indexov cien, ktoré rešpektujú vývoj v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Koeficienty vychádzajú z oficiálnych údajov štatistického úradu Slovenskej republiky alebo oficiálnych štatistických organizácií Európskej komisie, ktoré sledujú vývoj cien v odvetviach priemyslu (napr. EUROSTAT a podobne).

U rekonštruovaných strojov a strojových zariadení je východisková hodnota súčtom nákladov vynaložených na modernizáciu (rekonštrukciu) a technickej hodnoty tej istej časti strojov a strojových zariadení, ktorá nebola rekonštruovaná.

V prípade, že nie je známa vstupná cena, znalec stanoví východiskovú hodnotu alebo ako súčasnú cenu porovnateľného stroja (v prílohe č. 2 sa definujú podmienky, ktoré musí porovnateľný stroj spĺňať), alebo odborným odhadom na základe svojich skúseností. Postup však treba podrobne zdôvodniť.

 K prílohe č. 4

Východiskový technický stav strojov a strojových zariadení je stav na začiatku doby prevádzky. Vyjadruje sa v percentách, pričom môže dosahovať hodnoty ( 0, 100 >  %. Ustanovenia prílohy určujú, pre ktoré stroje a strojové zariadenia môže VTS dosahovať hodnotu 100 %, alebo nižšiu úroveň.

V prípade hodnotenia strojov a strojových zariadení rozčleneného na skupiny stanovuje sa východiskový technický stav pre každú skupinu, pričom VTS celého stroja a strojového zariadenia musí byť VTS ≤  100 %.

V prípade hodnotenia strojov a strojových zariadení, ktoré boli modernizované alebo rekonštruované, t. j. po vykonanom technickom zhodnotení sa východiskový technický stav stanoví ako súčet východiskového technického stavu časti skupín, na ktorých bol vykonaný zásah (modernizácia, rekonštrukcia) a východiskového technického stavu časti skupín na ktorých zásah vykonaný nebol.

V prípade, že nie je k dispozícii žiadna dokumentácia od strojov a strojových zariadení, VTS stanoví znalec odhadom na základe dostupných informácii.

Postup stanovenia VTS znalec príslušne zdôvodní.

 K prílohe č. 5

Pomerný podiel skupiny stroja znalec používa vo výpočtoch v prípadoch členenia hodnoteného stroja na skupiny. Príloha presne špecifikuje podmienky výpočtu, resp. stanovenia pomerného podielu skupiny stroja alebo strojového zariadenia.

 K prílohe č. 6

Výpočet základnej amortizácie strojov a strojových zariadení vychádza z údajov ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti strojov a strojových zariadení, Z – životnosť strojov a strojových zariadení, ktoré znalec určí z kategorizácie strojov a strojových zariadení (príloha č. 10), z koeficientu zmenosti kZ a doby prevádzky strojov a strojových zariadení stanovených podľa § 8 a § 9.

V tomto ustanovení sa špecifikujú možné režimy zmennosti strojov (jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná, nepretržitá prevádzka, sezónne prevádzkovanie, občasné prevádzkovanie, rôzna zmennosť v rôznych rokoch lebo je to sezónny stroj a pod.). a pre ne sa kvantifikujú úrovne koeficientu zmennosti. Uvádza sa úroveň koeficientu pre stroj, u ktorého sa nedá preukázať zmennosť, taktiež pre stroje s charakteristickou trvalou nepretržitou prevádzkou. Rieši tiež problém zmennosti u strojov, ktoré mali z rôznych dôvodov iné počet skutočne odpracovaných ročne(napr. veľký časový fond na prevádzkovú údržbu strojov – ide najmä o stroje pracujúce v špeciálnej výrobe), resp. mali v rôznych rokoch rôznu zmennosť (aktuálne najmä po roku 1990).

Na rozdiel od štandardu, ktorý výnos nahrádza, koeficient zmennosti nemusí byť celé číslo.

V prípade hodnotenia strojov a strojových zariadení rozčleneného na skupiny sa stanoví ZA pre každú skupinu samostatne za predpokladu, že táto skupina bude samostatne zaradená v súlade s prílohou č. 13 do príslušnej kategórie.

 K prílohe č. 7

Technický stav strojov a strojových zariadení je reálny, skutočný stav strojov a strojových zariadení, ktorý je upravený parametrom Z vyjadrujúcim zmenu technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu a parametrom morálneho opotrebenia kMO.

Porovnávací etalón (VTS – ZA) pre každé hodnotené stroje a strojové zariadenia stanovuje znalec na základe jeho výpočtu. Obhliadkou zistí, či hodnotený stroj alebo strojové zariadenie sa od tohto stavu odlišuje, alebo nie. V prípade, že sa neodlišuje, Z = 0. V prípade odlišnosti stanoví v percentách túto odchýlku Z.

Na hodnotu technického stavu má vplyv i koeficient morálneho opotrebenia, ktorý je odrazom morálneho znehodnotenia (opotrebenia) strojov a strojových zariadení. Znalec musí veľmi citlivo a zodpovedne pristupovať k stanoveniu jeho hodnoty. Je potrebné zvážiť o aké morálne opotrebenie sa jedná

-        morálne opotrebenie I
-        morálne opotrebenie II

V obidvoch prípadoch je hodnota morálneho opotrebenia čiastočne vyjadrená vo východiskovej hodnote strojov a strojových zariadení (rozdiel oproti vstupnej cene).

Koeficient morálneho opotrebenia môže dosahovať hodnoty z intervalu

Technický stav je možné stanoviť na základe vykonanej obhliadky strojov a strojových zariadení, alebo hodnoverných dokladov. V prípade, že nemožno obhliadku vykonať a nie sú k dispozícii žiadne hodnoverné doklady, doporučuje sa priradiť parametru Z hodnotu Z = 0.

 K prílohe č. 8

Technická hodnota je súčinom technického stavu a východiskovej hodnoty strojov a strojových zariadení. To isté platí, keď je stroj alebo strojové zariadenie hodnotené rozčlenené na skupiny.

 K prílohe č. 9

Všeobecná hodnota strojov a strojových zariadení je súčinom technickej hodnoty a koeficienta predajnosti. Základné hodnoty, resp. rozpätie hodnôt jednotlivých koeficientov je uvedený v prílohe č. 9. Znalec musí veľmi citlivo a zodpovedne zvážiť hodnotu každého z dielčích koeficientov. Nemôže to robiť mechanicky, ale so znalosťou odborníka, pričom musí rešpektovať stav trhu v mieste a čase hodnotenia.

Výsledkom súčinu je všeobecná hodnota, ktorá v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku musí byť stanovená objektivizáciou a uvedená v úrovni s DPH.

V závere znalec uvedie všeobecnú hodnotu vrátane DPH a údaj uvedie i slovne.

 K prílohe č. 10

Výška škody na strojoch a strojových zariadeniach je rozdielom všeobecnej hodnoty strojov a strojových zariadení pred poškodením a všeobecnej hodnoty po vykonanej oprave a hodnoty zvyškov (využiteľné – speňažiteľné časti strojov a strojových zariadení, ktoré zostali po oprave), ku ktorému je pripočítaná hodnota nákladov na opravu.

Pri stanovení výšky škody je potrebné skúmať všetky okolnosti a zhodnotiť i hodnovernosť predložených podkladov a preskúmať najmä rozsah nákladov na opravu.

 K prílohe č. 11

Pri výpočte likvidačnej hodnoty je potrebné stanoviť a opísať náklady na likvidáciu. Sú to obyčajne náklady na demontáž strojov a strojových zariadení z miesta jeho prevádzky, odvoz na miesto likvidácie (prepravné náklady na dopravu k organizácii zabezpečujúcej likvidáciu strojov a strojových zariadení), náklady na likvidáciu (separácia jednotlivých častí s dôrazom na separáciu toxických častí a častí vyžadujúcich zvláštny spôsob likvidácie) a náklady na samotnú likvidáciu. V praxi však môže táto hodnota prekročiť všeobecnú hodnotu strojov a strojových zariadení. V tom prípade bude likvidačná hodnota záporná. V prípade, že stroj alebo strojové zariadenie je určené pre ďalšie používanie, je potrebné stanoviť všetky náklady spojené s jeho uvedením do prevádzky.

 K prílohe č. 12

V tejto prílohe sa odporúčajú znalcovi sekvencia voľby, výberu a výpočtu všeobecnej hodnoty zásob strojového charakteru v prípadoch významného množstva zásob špecifického charakteru, kedy ich hodnotenie je zverené znalcovi. Postup znalca pri stanovovaní všeobecnej hodnoty zásob VŠHZ, ktoré sa nepoužívali, je totiž odlišný od postupu stanovenia hodnoty stroja. Uvedený postup rešpektuje postup stanovenia zásob podľa prílohy č. 8 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 K prílohe č. 13

V prílohe č. 13 je prehľadne spracovaná kategorizácia strojov a strojových zariadení, ktorej základom je členenie strojov a strojových zariadení do piatich kategórií podľa znaleckých odvetví znaleckého odboru Strojárstvo (pozri komentár k § 5):

 Kategorizácia zodpovedá definícii strojov a strojových zariadení podľa vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a triedeniu uvedenom  v § 5 tohto výnosu.

 K prílohe č. 14

V prílohe sú uvedené vzory znaleckých posudkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty jednotlivého stroja alebo strojového zariadenia, súboru strojov a strojových zariadení. a pre stanovenie výšky škody. Vzory plne rešpektujú a vhodne dopĺňajú ustanovenia vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Titulná strana a koniec časti posudku I. Úvodná časť sa líšia od vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch a tlmočníkoch.