Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu MS SR, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justič-nej stráže

Číslo materiálu: 24 814/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20.12.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.01.2003
Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor trestnej legislatívy a prevencie kriminality, Župné nám. č. 13, 813 11 Bratislava 1
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002

Obsah

(98 kB) Návrh výnosu, oddôvodnenie, doložka zlučiteľnosti html (55 kB)