NÁVRH UZNESENIA

VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

č.

 

z  ............... 2003

 

 

 

k návrhu na zmenu spôsobu viazania rozpočtových prostriedkov

v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti SR určeným uznesením

vlády SR č. 89 zo dňa 5. februára 2003

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:     podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

________________________________________________________________

 

Vláda

 

A.      schvaľuje

 

A.1. Zmenu viazania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti SR na účel financovania Etapy č. II. prípravy a realizácie významnej investície v regióne Trnava – Juh nasledovne:

 

a)    15 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ozbrojená časť)

 

b)    14 190 tis. Sk z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa z prostriedkov určených v oddieli 04 – Ekonomická oblasť, skupina 1, trieda 2 – Výdavky na riešenie dopadov nových zákonných úprav a iných vplyvov

 

 

B.     ukladá

 

B.1     Podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky premietnuť  zmenu viazania rozpočtových prostriedkov rozpočtovej kapitoly v zmysle rozhodnutia vlády Slovenskej republiky

 

          do 14 dní po prijatí uznesenia

 

          Vykoná:  podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky