Predkladacia správa

 

 

 

            Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 89 zo dňa 5. februára 2003 vláda Slovenskej republiky rozhodla, že pre potreby finančného zabezpečenia Etapy č. II prípravy a realizácie významnej investície v regióne Trnava – Juh sa v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky viažu rozpočtové prostriedky vo výške 29 140 tis. Sk z rozpočtu roku 2003.

 

            Po analýze dopadu tohto viazania rozpočtových prostriedkov sa navrhuje riešiť predmetné viazanie nasledovne:

 

a)     15 mil. Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ozbrojená časť),

 

b)     14 190 tis. Sk z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa z prostriedkov určených v oddieli 04 – Ekonomická oblasť, skupina 1, trieda 2 – Výdavky na riešenie dopadov nových zákonných úprav a iných vplyvov.

 

 

            Dôvodom pre tento návrh viazania rozpočtových prostriedkov kapitoly je snaha rezortu realizovať všetky projekty a pilotné programy v civilnej časti kapitoly v rámci rozpísaných záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003. Súčasne týmto návrhom bude daná možnosť zabezpečiť činnosť súdov Slovenskej republiky na podporu týchto projektov a programov.

 

          Predmetný návrh na zmenu viazania určuje iné riešenie viazania, a to z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z prostriedkov určených v oddieli 04 – Ekonomická oblasť, skupina 1, trieda 2 – Výdavky na riešenie dopadov nových zákonných úprav a iných vplyvov

 

            Materiál je predkladaný na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenom konaní v zmysle bodu 3.1 – Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.