UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Vláda

A.          schvaľuje

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

B.          poveruje

predsedu vlády

   predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti

              uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

 Vykoná:       predseda vlády

minister spravodlivosti