Predkladacia správa

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh. 

 

Predkladaný návrh zákona obsahuje zmeny v 

- zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení       niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.,

- zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,

- zákone č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov,

- zákone SNR č. 80/1992 Zb.  o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov.

 Účelom predkladaného návrhu zákona je spresniť zákonnú úpravu, ktorá upravuje postavenie sudcov, štátnu správu súdov, ako aj organizáciu súdov, najmä tým, že

- sprísňuje vymedzenie bezúhonnosti, ako základnej požiadavky pre výkon funkcie sudcu,  

- v rámci disciplinárneho konania spresňuje úpravu disciplinárnych previnení a následných disciplinárnych opatrení,

- vymedzuje povinnosti predsedu súdu ako súdneho funkcionára,

- mení spôsob kreovania sudcovskej rady.

 

Vzhľadom na to, že s právnou úpravou fungovania a kreovania Súdnej rady Slovenskej republiky neboli žiadne skúsenosti, návrh obsahuje aj úpravu problematických ustanovení tohto zákona.

 

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí ani rozpočty vyšších územných celkov.