Návrh

 

Z á k o n

z ............... 2003,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V  § 5 ods. 5  znie: „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin . Bezúhonným nie je ten, komu bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin  zahľadené podľa osobitného predpisu 4a). Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 5).“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: „ 4a) § 69 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.

 

2. V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „na návrh predsedu súdu, na ktorý má byť sudca dočasne pridelený a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.“.

 

3. V § 14 odsek 1 znie: „Súdna rada môže preložiť sudcu na iný súd len s jeho súhlasom a na návrh ministra.  Na súd nižšieho stupňa súdna rada sudcu preloží na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu. K preloženiu sudcu na iný súd sa vyjadruje predseda súdu, na ktorý má byť sudca preložený a predseda súdu, na ktorom sudca pôsobí. “.

 

4.  V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. b) môže návrh  na odvolanie z funkcie sudcu  súdnej rade podať minister.“.

 

5.   V § 21 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „alebo ak bolo disciplinárne konanie podľa § 124 písm. c) zastavené“.

 

6.  V § 22 odsek 2 znie:

   „ (2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje

a) Ústavný súd, ak ide o predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu,

b) Minister v ostatných prípadoch.“.

 

7.  V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a c)“.

 

8.  § 26 sa vypúšťa.

 

9.  V § 27  ods. 1 písmeno c) znie: „c) na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania (§ 120 ods. 2)“.

 

10. V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „d) stanoviska predsedu kolégia a predsedu senátu.“.

 

11. V § 28 odsek 1 znie: „(1) Predseda súdu, na ktorom je zriadená sudcovská rada, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu so súhlasom ministra.“.

 

12. § 30 sa dopĺňajú odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Sudca je povinný na vyzvanie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi alebo lekárskemu vyšetreniu odberom alebo vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený alkoholom, omamnou alebo psychotropnou látkou.

(13) Sudca je povinný oboznámiť predsedu súdu so skutočnosťami, ktoré sú mu známe a ktoré môžu byť obsahom návrhu na začatie disciplinárneho konania. “.

 

13. § 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorá znie:

„(5) Vyhlásenie podľa odseku 1 a oznámenie podľa odseku 3 sa zverejňuje na voľne prístupnej internetovej stránke.“.

 

14. V § 34 odsek 1 znie:  „ (1) Každý sudca má za rovnakých podmienok rovnaké práva a povinnosti. Sudca nemôže byť zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní alebo pre jeho názory a postoje člena sudcovskej rady alebo sudcu.“.

Doterajšie odseky  1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

 

15. V § 34 ods. 3 sa za slová  „rozvrhu práce“ vkladajú slová „zostaveného v súlade s osobitným predpisom14a) “.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie: „14a) § 17, 26 a 27 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 185/2002 Z. z.“.

 

16.  V § 41 ods. 1 sa na konci tretej vety pripájajú tieto slová: „ ak o žiadosti v tejto lehote nerozhodne, považuje sa za schválenú“.

 

17.  V nadpise tretej časti sa vypúšťa slovo „sudcov“.

   

18.    § 116 a 117 znejú:

㤠116

Disciplinárne previnenie

 

   (1) Disciplinárnym  previnením  je 

a) zavinené  nesplnenie alebo porušenie povinností  sudcu,

b) správanie, ktoré  vzbudzuje oprávnené pochybnosti  o nezávislosti  sudcu, o  svedomitosti a nestrannosti sudcu  pri  rozhodovaní,  o  nezaujatosti  sudcu  voči  účastníkom konania  a  o  úsilí  ukončiť  súdne  konanie  spravodlivo  a bez zbytočných  prieťahov, 

c) nepreukázanie požadovaných výsledkov podľa zásad hodnotenia sudcov schválených podľa  osobitného predpisu 28a) na  základe hodnotenia práce  sudcu,

d)  nesplnenie  povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa § 33 ods. 1, nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať pôvod majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov,

e) porušenie zákona pri výkone štátnej správy súdu.

 

   (2) Závažným  disciplinárnym  previnením  je 

a) vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato,

b) konanie uvedené v odseku 1  ak vzhľadom na povahu  porušenej  povinnosti,  spôsob  konania,  mieru zavinenia, opakovanie  alebo  iné  priťažujúce  okolnosti  je jeho škodlivosť zvýšená,

c) opakované porušenie zákona pri výkone štátnej správy súdu, pokračovanie v porušovaní zákona napriek výzve na jeho odstránenie alebo také porušenie zákona, ktoré vážne ohrozuje dôveryhodnosť a chod súdnictva,

d) opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa § 33 ods. 1, úmyselné  uvedenie  neúplných  údajov  alebo nepravdivých  údajov  v  majetkovom  priznaní  alebo  v čestnom vyhlásení podľa § 32, a opakovaná nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať pôvod majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov,

e) zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy  v disciplinárnom konaní,

f) zjavne svojvoľné rozhodnutie, ktoré nemá oporu v platnom práva a presahuje medze voľnej právnej úvahy,

g) zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v  konaní.

 

 (3) Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je

a) výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času v priestoroch súdu pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

b) spáchanie závažného disciplinárneho previnenia, napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne previnenie uložené disciplinárne opatrenie

c) nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať pôvod značných  majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov.

 

§ 117

Disciplinárne opatrenie

 

   (1) Za  disciplinárne  previnenie  disciplinárny  súd  uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení

 a) napomenutie,

 b) zníženie  funkčného platu  až o  15% na  obdobie najviac troch mesiacov a pri opätovnom  disciplinárnom previnení, ktorého sa sudca dopustil v čase pred zahladením disciplinárneho postihu, na obdobie najviac šiestich mesiacov,

c) odvolanie z funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu, ak ide o previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. e).

d) vydanie  a  zverejnenie rozhodnutia o tom, že  dotknutý sudca v  príslušnom roku nepreukázal  spôsobom predpokladaným  zákonom  pôvod  svojich  majetkových  prírastkov, ktorým konaním  mohol narušiť vážnosť  a dôstojnosť funkcie  sudcu alebo  ohroziť  dôveru  v  nezávislé,  nestranné  a spravodlivé rozhodovanie súdov.

 

(2)  Disciplinárne opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť  jednotlivo alebo popri  sebe. Odvolanie z funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu sa uloží vždy, ak sudca spáchal disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. e). Za disciplinárne  previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. d)  disciplinárny súd uloží aj disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 1 písm. d).

 

(3) Za priestupok  alebo za iné porušenie  zákona možno uložiť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi tieto disciplinárne opatrenia

 a) napomenutie,

 b) pokutu vo výške ustanovenej osobitnými predpismi,

 c) zákaz  činnosti  s  výnimkou  výkonu  funkcie  sudcu  na  čas

   ustanovený osobitnými predpismi,

 d) prepadnutie veci.

 

   Tieto  disciplinárne opatrenia  možno uložiť  jednotlivo alebo

popri  sebe; napomenutie  nemožno  uložiť  spolu s  iným opatrením

uvedeným v odseku 2.

 

 (4) Za závažné  disciplinárne previnenie alebo  za priestupok, ktorý  má  súčasne  povahu  závažného  disciplinárneho previnenia, disciplinárny súd uloží ako disciplinárne opatrenie

 a) preloženie sudcu na súd  nižšieho stupňa,

b) zníženie  funkčného platu  o 50 až 70 % na  obdobie  troch mesiacov až jedného roka,

c) odvolanie z funkcie sudcu,

d) odvolanie z funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu, ak sudca spáchal disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. c) alebo

e) vydanie  a  zverejnenie rozhodnutia o tom, že  dotknutý sudca v  príslušnom roku nepreukázal  spôsobom predpokladaným  zákonom  pôvod  svojich  majetkových  prírastkov, ktorým konaním  mohol narušiť vážnosť  a dôstojnosť funkcie  sudcu alebo  ohroziť  dôveru  v  nezávislé,  nestranné  a spravodlivé rozhodovanie súdov.

 

(5)  Disciplinárne opatrenia  podľa ods. 4 možno uložiť  jednotlivo alebo popri  sebe; odvolanie z funkcie sudcu  nemožno  uložiť  spolu s  iným opatrením v odseku 4. Disciplinárnym opatrením za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. c) je odvolanie z funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu. Za disciplinárne  previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. d)  disciplinárny súd uloží aj disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 4 písm. e).

 

(6) Disciplinárnym opatrením  za  závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je odvolanie z funkcie sudcu.

 

(7) Disciplinárny súd pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob konania a mieru zavinenia.

 

   (8) Nedostatky  v  práci  menšieho  významu  alebo  poklesky  v správaní menšieho významu, alebo priestupok môže orgán, ktorý je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania, vybaviť, ak je to postačujúce, aj tým, že sudcu písomne napomenie.

 

   (9) Disciplinárny súd môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia  za  priestupok  alebo  za  iné  porušenie  tohto zákona a výnimočne  aj  za  zavinené  nesplnenie  alebo  za  porušenie povinnosti sudcu, ak to považuje  za postačujúce vzhľadom na menej závažný  charakter porušenej  povinnosti, spôsob  konania a mieru zavinenia.

 

   (10) Dotknutý sudca  sa môže v  lehote 15 dní  odo dňa, keď  sa dozvie o  udelení napomenutia, obrátiť  na príslušný disciplinárny súd s návrhom na určenie, že napomenutie je neplatné.

 

19. V § 119 odsek 3 znie:

(3) Sudcov disciplinárneho súdu volí súdna rada na obdobie troch rokov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom a Národnou radou Slovenskej republiky zo sudcov  všeobecných súdov.  Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viackrát na sudcu disciplinárneho súdu, súdna rada si od tohto, koho návrh bol doručený neskôr, bez zbytočného odkladu vyžiada nový návrh kandidáta.

 

20. V § 119 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 5, ktoré znejú:

  „(4) Za sudcu disciplinárneho súdu môže byť zvolený len sudca,

a) ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, 

b) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

c) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie,

d) ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom alebo podpredsedom súdu (ďalej len „sudca disciplinárneho súdu“).

(5) Sudca nemôže byť sudcom disciplinárneho súdu, ak disciplinárny senát rozhoduje o jeho osobe.  Tá istá osoba môže byť členom disciplinárneho súdu najviac dve po sebe nasledujúce obdobia. Sudca disciplinárneho súdu sa môže funkcie vzdať len ak sa súčasne vzdá aj funkcie sudcu.“

 

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 11.

 

21. V § 119 odsek 8 znie:

„(8) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený na návrh sudcovskej rady, ďalší člen na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší člen na návrh ministra. Odvolací disciplinárny senát je pätčlenný; jeden člen je zvolený na návrh sudcovskej rady, dvaja členovia na návrh ministra spravodlivosti a dvaja členovia na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.“

 

22. V § 119 ods. 10  písmene c) sa vypúšťajú slová „za člena sudcovskej rady alebo“.

 

23. V § 120 odsek 3 znie: „ (3) Ak podáva návrh na začatie disciplinárneho konania osoba podľa odseku 2 písm. b) až e) je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť podanie návrhu na začatie disciplinárne konanie ministrovi.“.

 

24. § 126 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie a navrhovateľ sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr na ústnom pojednávaní. Disciplinárny súd môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhnuté. Disciplinárny súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli sporné, ak o nich alebo o ich pravosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.“.

 

25. V § 129 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak rozhodnutie disciplinárneho senátu nebolo prijaté jednohlasne, rozhodnutie  obsahuje aj názor odlišný od názoru väčšiny i s jeho stručným odôvodnením. Predseda disciplinárneho senátu zabezpečí zverejnenie rozhodnutia disciplinárneho senátu na voľne prístupnej internetovej stránke.“.

 

26. V § 133 ods. 3 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.

 

27. § 134 znie: „Disciplinárny postih za disciplinárne previnenie, za ktoré nebolo uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu alebo za priestupok sa zahladzuje v lehote 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.“.

 

28. V § 135 sa slová „§ 117 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 1 písm. d) a § 117 ods. 4 písm. e) “.

29. Za § 151a sa vkladá § 151b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠151b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od .....

  (1) Sudca zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť  podľa tohto zákona.

 (2) Sudcovia disciplinárnych súdov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov zostávajú vo funkciách až do ustanovenia sudcov disciplinárnych súdov podľa tohto zákona.

(3) Návrh kandidátov za sudcu disciplinárneho súdu oznámi sudcovská rada, Národná rada Slovenskej republiky a minister do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Súdna rada zvolí členov disciplinárnych senátov a predsedov disciplinárnych senátov  podľa tohto zákona do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(4)  Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a disciplinárne previnenia a priestupky spáchané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia a posudzujú podľa tohto zákona.

(5) Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, prísnejšie disciplinárne opatrenie, než aké bolo možné uložiť podľa doterajších predpisov.“.

 

 

 

 

 

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

 

1.   V § 3 odsek 4 znie: „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin . Bezúhonným nie je ten, komu bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin  zahľadené podľa osobitného predpisu 1a). Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „ 1a) § 69 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.

 

2.   § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.“.

 

3.   V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „program navrhuje“.

 

4.   V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  „(2) Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie  programu, predseda súdnej rady zaradí tento návrh do programu; v tomto prípade sa ustanovenie odseku 3 nepoužije. “.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6 .

 

5.   V § 6 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

  „(7) Člen súdnej rady nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa ho priamo dotýkajú. Ustanovenie predchádzajúceho odseku tým nie je dotknuté.

(8) Hlasovanie súdnej rady je verejné, to neplatí ak súdna rada rozhoduje o návrhu kandidáta na vymenovanie sudcu,  o návrhu na vymenovanie  a odvolanie predsedu najvyššieho súdu, o návrhu na vymenovanie a odvolanie podpredsedu najvyššieho súdu kedy je hlasovanie súdnej rady tajné. Podrobnosti o spôsobe hlasovania súdnej rady upraví rokovací poriadok súdnej rady.

(9) Jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie sudcu,  odvolanie  sudcu,  pridelení sudcu  alebo  preložení sudcov je predseda súdnej rady povinný bez zbytočného odkladu zaslať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.

(10) Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na voľne prístupnej internetovej stránke, najmä termín zasadnutia súdnej rady, návrh programu, prijaté uznesenia súdnej rady, zápisnicu z hlasovania a zápisnicu zo zasadnutia súdnej rady.“.

 

6.    V § 7 ods. 1 sa za slová „je neverejné, ak“ vkladajú slová „ak zákon neustanovuje inak alebo“.

 

7.   V § 7 ods. 2 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.

 

8.    Za § 7 sa vkladá  § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 7a

„Rozhodovanie súdnej rady o návrhu na vymenovanie sudcu do funkcie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 

 (1) Návrh na vymenovanie predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky predkladá súdna rada prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.

 (2) Kandidátov na predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, minister a Národná rada Slovenskej republiky.

 (3) Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi členom súdnej rady,  sudcovským radám, stavovským organizáciám sudcov, ministrovi a Národnej  rady Slovenskej republiky vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní  odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.

 (4) Kandidáti na predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky majú právo zúčastniť sa zasadnutia súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr 7 dní pred dňom konania volieb.

 (5) Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 (6) Podrobnosti o navrhovaní kandidátov na predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, o organizácii a o priebehu volieb kandidáta na predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o spôsobe vyhlásenia výsledkov tejto voľby upraví rokovací poriadok súdnej rady.

 

9.   V § 26  ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text „ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia vykonávať svoju funkciu dlhšie ako jeden rok“.

 

10.  V § 26 odsek 2 znie: „(2) Ak člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady, funkcia člena súdnej rady mu zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia oznámenia predsedovi súdnej rady.“.

 

11.  Za § 28 sa vkladá § 29, ktorý vrátane nadpisu znie:

Ҥ 29

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od .....

  Člen súdnej rady zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť  podľa tohto zákona.“.

 

 

Čl. III

Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 328/1996 Z. z.,  zákona č. 385/2000 Z. z. a zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

1.    V § 17 ods. sa 1 tretia veta nahrádza vetou „Sudca môže byť preložený do iného kolégia len s jeho súhlasom.“.

 

2.     V § 19 odsek 2 znie: „(2) Predseda najvyššieho súdu zvoláva plénum najvyššieho súdu, navrhuje jeho program a vedie jeho rokovanie. Predseda najvyššieho súdu je povinný zvolať plénum, ak o to požiada písomne najmenej tretina sudcov najvyššieho súdu alebo nadpolovičná väčšina sudcovskej rady najvyššieho súdu s  návrhom programu rokovania. Ak predseda najvyššieho  súdu  nezvolá plénum do 10 dní, zvolá ho predseda alebo podpredseda sudcovskej rady najvyššieho súdu. Program rokovania schvaľuje plénum.“.

 

3.    V § 26  sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) ak  ide o rozvrh najvyššieho súdu  aj spôsob a podmienky zaradenia sudcov do jednotlivých kolégií,“.

 

4.    V § 36 ods. 1 sa za slovo „sudcov“ vkladajú slová „a počet voľných miest na jednotlivých súdoch“.

 

5.    Za § 39 sa vkladá nový § 39a, ktorý znie:

 

㤠39a

 Povinnosti súdnych funkcionárov

 

(1)  Sudca, ktorý bol vymenovaný do funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu alebo ohroziť dôveru v nezávislý, nestranný a spravodlivý výkon tejto funkcie.

(2)Sudca, ktorý bol vymenovaný do funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu je povinný

a)   vykonávať svoju funkciu svedomito, riadne a včas plniť svoje povinnosti orgánu správy súdov,

b)   voči sudcom súdu, správu ktorého vykonáva, pristupovať  nezaujato a  zachovávať za rovnakých podmienok ich rovnaké práva a povinnosti; nemôže zvýhodňovať alebo znevýhodňovať  sudcu pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní alebo pre jeho názory a postoje člena sudcovskej rady alebo sudcu,

c)    nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami osobnými alebo politických strán, politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami,

d)   zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie sudcu, predsedu alebo podpredsedu súdu, o veciach správy súdu, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený podľa tohto zákona alebo osobou, v ktorej záujme túto povinnosť zachováva. Z vážnych dôvodov ho môže minister spravodlivosti  tejto povinnosti zbaviť; a ak ide o predsedu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, predseda ústavného súdu,

e)   vyzvať sudcu podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi  alebo lekárskemu vyšetreniu odberom alebo vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu ak má podozrenie, že sudca vykonáva funkciu sudcu počas trvania nariadenej pohotovosti alebo v priestoroch súdu  počas pracovného času sudcu pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

f)      na vyzvanie predsedu súdu vyššieho stupňa podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi  alebo lekárskemu vyšetreniu odberom alebo vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený alkoholom, omamnou látkou alebo psychotropnou látkou.

(3)  Predseda súdu je povinný, ak podáva návrh na začatie disciplinárneho konania, zisťovať potrebné skutočnosti a zabezpečiť vykonanie dôkazov, ktoré môžu byť obsahom návrhu na začatie  disciplinárneho konania.

(4)  Predseda a podpredseda súdu je povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdom, správu ktorého vykonáva.“.

 

6.     § 58 znie:

㤠58

   (1) Na štátnej správe súdov sa zúčastňujú sudcovské rady, ktoré sa zriaďujú na krajských súdoch, Vyššom vojenskom súde a najvyššom súde.

  (2) Sudcovská rada sa skladá  najviac z pätnástich sudcov. Členov  sudcovskej rady volí zhromaždenie  sudcov v tajnom hlasovaní. 

  (3) Sudcovská rada si zo svojich členov volí a odvoláva  predsedu a dvoch podpredsedov.

  (4) Zhromaždenie sudcov krajského súdu a Vyššieho vojenského súdu tvoria všetci sudcovia týchto súdov a sudcovia prvostupňových súdov v ich územnom obvode. Zhromaždenie sudcov najvyššieho súdu tvoria sudcovia tohto súdu. 

(5) Zasadanie  zhromaždenia  sudcov  zvoláva  a  vedie  vekovo starší podpredseda  sudcovskej rady. Ak  podpredsedovia sudcovskej rady nie  sú ešte zvolení,  zasadanie zhromaždenia sudcov  zvoláva a vedie prípravný výbor zložený z troch vekovo najstarších sudcov.

  (6) Zhromaždenie sudcov  je schopné uznášať sa,  ak je na jeho zasadaní  prítomná  nadpolovičná  väčšina  sudcov.  Na  platnosť uznesenia  zhromaždenia  sudcov  je  potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  sudcov  prítomných  na  zasadaní.  Podrobnosti o rokovaní zhromaždenia sudcov  a o voľbách  členov sudcovskej rady  upravuje rokovací a volebný poriadok schválený zhromaždením sudcov.

  (7) Rokovanie  sudcovskej rady  zvoláva a  vedie jej  predseda alebo  ním  poverený  podpredseda  sudcovskej  rady.  Program rokovanie schvaľuje sudcovská rada.  Podrobnosti  o  spôsobe  rokovania  sudcovskej  rady, o hlasovaní a o prijímaní uznesení sudcovskej rady upravuje ňou schválený rokovací poriadok.

(8) Hlasovanie sudcovskej rady je verejné; to neplatí ak sudcovská rada rozhoduje o voľbe predsedu a podpredsedu sudcovskej rady, kedy je hlasovanie súdnej rady tajné. Člen sudcovskej rady nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa ho priamo dotýkajú. Na  platnosť uznesenia sudcovskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej  členov.  Ak rozhodnutie sudcovskej rady podľa odseku 10 písm. c) až f) nebolo prijaté jednohlasne, uznesenie obsahuje aj názor odlišný od názoru väčšiny i s jeho odôvodnením.

(9) Predseda sudcovskej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti sudcovskej rady na voľne prístupnej internetovej stránke, najmä termín zasadnutia sudcovskej rady, návrh programu, prijaté uznesenia sudcovskej rady, zápisnicu z hlasovania a zápisnicu zo zasadnutia sudcovskej  rady.“.

  (10) Sudcovská rada plní najmä tieto úlohy

   a) vyjadruje sa k návrhom  rozpočtov súdov a k čerpaniu rozpočtových prostriedkov,

   b) prerokúva rozvrh  práce súdov  a zúčastňuje sa na vyhodnocovaní ich plnenia,

 c) spolupracuje pri hodnotení práce sudcov a vyjadruje sa k hodnoteniu vypracovanému predsedom súdu,

 d) vyjadruje  sa  k  splneniu  podmienok  ustanovených zákonom pre funkčný  postup sudcov,

e) zaujíma stanoviská  k výberu kandidátov  na vymenovanie sudcov a k návrhom na pridelenie sudcov na súdy vyššieho stupňa,

f) vyjadruje  sa  k  návrhom  na  vymenovanie  predsedov senátov a k návrhom  na ich odvolanie  z funkcie z  dôvodov uvedených  v § 50 ods. 4,

g) vyjadruje sa  k návrhom na vymenovanie  a odvolanie predsedov a podpredsedov súdov,

h) schvaľuje rokovací poriadok.

  (11) Sudcovská rada  vystupuje aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcu. Ak sa príslušná sudcovská rada nevyjadrí alebo ak nerozhodne vo veciach, ktoré sú jej dané na vyjadrenie alebo rozhodnutie podľa osobitného zákona 5a), do 30 dní odo dňa doručenia návrhu predsedovi súdu, postupuje sa ďalej bez jej vyjadrenia alebo rozhodnutia. Vyjadrenie príslušnej sudcovskej rady je však potrebné vyžiadať, ak ide o ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie 5b).“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

5b) § 15 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

 

7.     § 58b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4) Sudcovi, ktorý vykonáva stáž podľa osobitného predpisu 7) členstvo počas výkonu stáže v sudcovskej rade nezaniká.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 7 znie: „7) § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. . 

 

8.     Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 73b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od....

 

Členovia sudcovskej rady  podľa tohto zákona sa zvolia  do troch mesiacov  odo dňa  nadobudnutia účinnosti  tohto zákona.  Zvolením sudcovskej rady podľa tohto zákona sa skončí  členstvo v sudcovskej rade členom  sudcovskej rady  zvoleným alebo vymenovaným  podľa  doterajších predpisov .".

 

Čl. IV

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 110/1993 Z. z., zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 318/1993 Z. z., zákona č. 328/1996 Z. z. a zákona č. 385/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

 

2. V § 9 ods. 1 sa za slovo „správu“ vkladajú slová „najvyššieho súdu,“.

 

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

 

4. V § 11 odsek 1 znie: „(1)  Predsedu najvyššieho súdu  v čase  jeho neprítomnosti  zastupuje v rozsahu jeho práv  a povinností podpredseda najvyššieho súdu. Predseda najvyššieho súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu najvyššieho súdu,  aby ho zastupoval v rozsahu jeho  práv  a  povinností.“.

 

5. V § 12 ods. 2 písmene c) sa na konci vkladajú slová „podľa § 20 a § 27 ods. 1 písm. a) tohto zákona.“.

 

Čl. V

 

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.