Návrh komuniké

 

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa........... prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.