Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 1760 /2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.03.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003

Obsah

(7 kB) Obal html (13 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia html (5 kB)
(13 kB) Predkladacia správa html (5 kB)
(277 kB) Návrh zákona html (152 kB)
(149 kB) Dôvodová správa html (73 kB)
(293 kB) Tabuľka zhody 1 html (238 kB)
(117 kB) Tabuľka zhody 2 html (109 kB)
(344 kB) Tabuľka zhody 3 html (373 kB)
(7 kB) Návrh komuniké html (2 kB)