MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 1760 /2003-53

 

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

 

 

Návrh

 

Zákon,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady

č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

Podnet:

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003

 

 

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 

 

Predkladá:

Daniel Lipšic

podpredseda vlády a

minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava 10.marca 2003