UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ... 2003

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady

č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu:  
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda

A.    schvaľuje

A.1. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1.  predložiť Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2.  odôvodniť vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej repuubliky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Vykoná:    predseda vlády

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Na vedomie:  predseda Národnej rady SR