Predkladacia správa

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Vychádza najmä z Národného programu pre prijatie acquis communautaire, vytvára legislatívne predpoklady na zlúčenie Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky so Slovenskou advokátskou komorou a prihliada na niektoré opodstatnené požiadavky vznesené za strany zástupcov Slovenskej advokátskej komory. V súvislosti s prístupovým  procesom Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám je cieľom návrhu postupná implementácia Smerníc Rady ES v oblasti poskytovania služieb právnej pomoci.

Podľa článkov 45, 47, 56 a 69 Európskej dohody o pridružení sa Slovenská republika zaviazala zabezpečiť postupnú zlučiteľnosť jej legislatívnych úprav s predpismi Európskych spoločenstiev a podniknúť nevyhnutné kroky na vzájomné uznávanie kvalifikácie a umožnenie poskytovať služby zahraničnými subjektami na svojom území. Vzhľadom na uvedené sa nebudú zo strany Slovenskej republiky prijímať neprimerané opatrenia s ochranárskym zameraním, ktoré by priamo alebo nepriamo diskriminovali etablujúcich sa občanov Spoločenstva na území Slovenskej republiky.

Novelou sa implementujú nasledovné akty komunitárneho práva :

Do uvedenej problematiky spadá aj rozsudok Európskeho súdneho dvora č. 427/85.

 Začlenenie smerníc Európskych spoločenstiev do zákona o advokácii sa legislatívno-technicky rieši spôsobom, ktorý má zabezpečiť ucelenosť a prehľadnosť tejto špecifickej úpravy a vytvoriť tak potrebné predpoklady pre jej bezproblémovú interpretáciu a aplikáciu.

Popri implementácii normatívnych aktov ES sa novela zákona zameriava aj na aktualizáciu právnej úpravy vybraných otázok poskytovania právnej pomoci, vrátane terminologických upresnení a úpravy inštitútov súvisiacich s výkonom advokátskeho povolania. Ide najmä o aktualizáciu úpravy štatusu, práv a povinností advokátov, formy spoločného výkonu advokácie (najmä združenie a verejná obchodná spoločnosť), zdokonalenie disciplinárneho konania, rozšírenie disciplinárnych opatrení a o riešenie niektorých ďalších otázok súvisiacich s organizáciou stavovského života.

Obsah a štruktúra novely zodpovedá stavu súčasných požiadaviek kladených na úroveň poskytovania právnych služieb a utvára tak potrebný základ nielen pre ďalšie fungovanie ale aj skvalitňovanie činnosti advokácie na Slovensku a prehlbuje stupeň aproximácie vo vzťahu k právu ES.

Návrh zákona  je v súlade ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenska republika viazaná.