N á v r h

 

Z á k o n

 

z ............... 2003,

 

Z á k o n,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady

č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.    Slová „poskytovanie právnej pomoci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „poskytovanie právnych služieb“ v príslušnom tvare.

2.    Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.

3.    Slovo „kárny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „disciplinárny“ v príslušnom tvare.

4.    § 1 vrátane nadpisu znie:

„ § 1

Poslanie advokácie

    (1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s ústavou a zákonmi.

   (2) Výkonom advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, obhajoba v  trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sú vykonávané za odmenu (ďalej len „právne služby“).

(3) Advokáti poskytujú právne služby  za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Iné služby advokáti poskytujú v súlade s osobitnými predpismi.

(4) Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté oprávnenie

a)  notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb, ktorým osobitný zákon poskytovanie právnych služieb umožňuje, 1)

b)  zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu,

c)  osoby, ktorá vykonáva správu majetku  podľa osobitných predpisov.1a) 

(5) Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú :

„ 1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  1a) Napríklad § 143a Občianskeho zákonníka .“.

 

5.    § 3 znie:

㤠3

(1) Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto

a)    je plne spôsobilý na právne úkony,

b)    získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou1b),

c)    vykonal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,

d)    zložil advokátsku skúšku,

e)    je bezúhonný,

f)      nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov alebo koncipientov [§ 24 ods. 3 písm. e)] ,

g)    nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, zbavenia výkonu notárskeho úradu, zbavenia výkonu exekútorského úradu alebo odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov1c,

h)    v čase zápisu nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nevykonáva inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlúčiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

i)      splní povinnosti uložené advokátovi v   § 10 ods. 3, § 22 a 23  ods.1,

j)      po splnení podmienok podľa písmen a) až h) zložil do rúk predsedu Komory tento sľub: „ Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať ústavu, zákony a ostatné právne predpisy, stavovské predpisy, etiku advokátskeho povolania a chrániť  ľudské práva, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania.“

(2) Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu do zoznamu advokátov profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili podmienky podľa  odseku 1 písm. a), b), e) až h).

(3) Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu do zoznamu advokátov osoby zapísané do zoznamu zahraničných advokátov, ktoré zložili skúšku spôsobilosti alebo preukázali najmenej trojročný výkon právnej praxe na území Slovenskej republiky v oblasti slovenského práva.

(4) Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, u koho nie je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.

(5) Bezúhonným na účely tohto zákona nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, komu bolo odsúdenie za obzvlášť závažný trestný čin, trestné činy korupcie a trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa zahľadené podľa osobitného predpisu.

(6) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov 1d) nie starším ako tri mesiace.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

„ 1b) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  1c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1d) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov“.

 

6.    § 4 sa vypúšťa.

 

7.    § 5 znie:

㤠5

(1) Komora uzná za advokátsku skúšku justičnú skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Komora môže za advokátsku skúšku uznať prokurátorskú, notársku alebo inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky.

(2) Komora môže uznať za prax advokátskeho koncipienta aj prax sudcu, prokurátora, notára, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, notárskeho kandidáta a notárskeho koncipienta alebo inú  právnu prax.

(3) Komora umožní do deviatich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa  § 3 ods. 1 písm. a), b), e), f), g), zaplatil poplatok za advokátsku skúšku a preukáže, že najneskôr k termínu advokátskej skúšky určenému Komorou vykonal prax podľa § 3 ods. 1 písm. c).

(4) Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí zahraničného advokáta o právnom poriadku Slovenskej republiky a stavovských predpisov Komory. Skúška spôsobilosti  sa vykonáva v  štátnom jazyku.1e) Ak zahraničný advokát  vyhlási, že štátny jazyk neovláda, skúšku spôsobilosti vykoná v jednom z oficiálnych jazykov členských štátov Európskej únie. Podrobnosti o skúške spôsobilosti ustanoví stavovský predpis.

(5) Komora umožní zahraničnému advokátovi zapísanému do zoznamu zahraničných advokátov vykonať skúšku spôsobilosti do šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zaplatení určeného poplatku.

(7) Komora umožní zloženie sľubu a zápis do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zloženie sľubu a o zápis do zoznamu advokátov každému, kto preukáže, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) až h),  § 3 ods. 2 alebo § 3 ods.3.“.

 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

8.    V § 6 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „vyčiarkne“ vkladajú slová „do 30 dní“.

 

9.    V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s výkonom advokácie,  “.

 

10. V § 6 ods. 1 písm. e) sa slovo „ods. 2 písm. c)“ nahrádza slovom „ods. 3 písm. d)“.

 

11. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„ f) kto je v omeškaní so zaplatením  príspevku na činnosť Komory o viac ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo ho Komora vyzvala s poučením o následkoch nezaplatenia,

  g) kto bol zapísaný do zoznamu advokátov, hoci nespĺňal všetky podmienky na zapísanie do zoznamu advokátov podľa tohto zákona.“.

 

12. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) O vyškrtnutí zo zoznamu advokátov podľa odseku 1 písm. g) je Komora oprávnená rozhodnúť iba do jedného roku odo dňa, kedy sa o nesplnení podmienky pre zápis  do zoznamu advokátov dozvedela; to neplatí, ak ide o podmienku uvedenú v  § 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g), alebo v § 23e ods. 1 písm. a) alebo v § 23k ods. 2 písm. a).“. 

 

13. V § 6 odsek 2 znie:

„(2)  Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho,

a)    kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. d),

b)    voči komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie alebo kto je spoločníkom právnickej osoby, ktorá vznikla na spoločný výkon advokácie a bol voči nej vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie.“.

 

 14. § 7 znie:

„ § 7

 (1) Komora pozastaví výkon advokácie tomu,

a)    komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah na území Slovenskej republiky, s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo vykonáva činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

b)    kto nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby  alebo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenia výkonu advokácie,

c)    komu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s výkonom advokácie, a to až do právoplatnosti rozsudku,

d)    kto podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu advokácie a preukáže, že si ustanovil za seba zástupcu podľa § 12.

 

(2) Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,

a)    proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci,

b)    voči komu, bol  vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie alebo kto je spoločníkom právnickej osoby zriadenej na výkon advokácie, na ktorú bol  vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie

c)    proti komu sa začalo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s výkonom advokácie, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci.“. 

 

15. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

(1) Počas pozastavenia výkonu advokácie

a)    advokát nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa tohto zákona,

b)    zaniká členstvo advokáta v orgánoch Komory podľa § 33 ods. 4 písm. b) až d),

c)    advokát nemôže byť volený do orgánov Komory podľa § 33 ods. 4 písm. b) až  d).

(2) Pozastavením výkonu advokácie

a)    nezaniká účasť advokáta v združení podľa § 11 alebo vo verejnej obchodnej spoločnosti podľa § 11a,

b)    nie je dotknutá povinnosť advokáta podľa § 22 ods. 1,

c)    nezaniká povinnosť advokáta vykonávať platby podľa § 23a ods. 1,

d)    nie je dotknutá právna zodpovednosť advokáta vrátane disciplinárneho previnenia, ku ktorému došlo v čase pozastavenia výkonu advokácie.“.

 

16. § 10 znie:

㤠10

 

(1) Advokát môže vykonávať advokáciu samostatne, v združení spolu s inými advokátmi alebo ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti. 

(2) Komora vedie zoznam združení a verejných obchodných spoločností vykonávajúcich advokáciu; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 1g).

(3) Advokát je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Komore adresu sídla alebo spoločného sídla (§ 11 ods. 2) alebo sídla verejnej obchodnej spoločnosti (§ 11a) ktorej je spoločníkom. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.

(4) Pri výkone advokácie je advokát povinný používať označenie advokát.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie :

„1g) § 27 až 34 Obchodného zákonníka.“.

 

17. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Združenie

(1) Advokáti sa môžu združiť za účelom spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu byť len advokáti; svoje vzájomné práva a povinnosti si upravia písomnou zmluvou o združení.1h)

(2) Účastníci združenia, musia mať spoločné sídlo. Písomnosti určené účastníkom združenia sa doručujú v sídle združenia.

(3) Advokát, ktorý je účastníkom združenia, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, ani v inom združení, ani ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti.

(4) Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak sa advokáti dohodnú na dočasnom poskytovaní právnych služieb v jednej alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie :

„1h) § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.“.

 

18. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„ § 11a

Verejná obchodná spoločnosť

 

(1) Advokáti môžu za účelom výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť. Verejná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1i) ak  tento zákon  neustanovuje inak

(2) Advokáti vykonávajú advokáciu v mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene verejnej obchodnej spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy1j), vykonávajú advokáciu vo vlastnom mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti.    

(3) Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov. Každý spoločník je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

(4) Dedič sa môže prihlásiť o svoju účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom1i), len ak je advokátom. Ak dedič nie je advokátom vzniká mu právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu1i).

(5) Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu1i).

(6) Advokát, ktorý vykonáva advokáciu vo verejnej obchodnej spoločnosti, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ani ako spoločník inej verejnej obchodnej spoločnosti; ustanovenie § 11 ods. 4 platí primerane.

      (7) Ustanovenia § 13 až 23a sa primerane použijú aj na verejnú obchodnú spoločnosť.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1g a 1h, znejú :

„ 1i)   Obchodný zákonník

  1j)   Napríklad § 30 a 31 Občianskeho súdneho poriadku, § 38 až 40a Trestného poriadku.“.

  

19. V § 12 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

 

20. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„ § 12a

 

(1) Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne vo vykonávaní advokácie akákoľvek prekážka a ak neurobí iné opatrenia na ochranu práv alebo  záujmov svojich klientov, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď takáto prekážka vznikla, po dohode s iným advokátom ustanoviť ho za svojho zástupcu; o tom je povinný bezodkladne upovedomiť klientov. Ak advokát túto povinnosť nesplní, určí zástupcu Komora a podľa okolností prípadu určí aj výšku odmeny, ktorú je advokát povinný zástupcovi zaplatiť.

(2) Ak sa zástupca  určený Komorou podľa odseku 1 nedohodne s klientom na podmienkach poskytovania právnych služieb do jedného mesiaca odo dňa, keď sa klient o určení zástupcu dozvedel alebo ak neurobí klient v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na zástupcu vo vzťahu ku klientovi práva a povinnosti zastúpeného vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb, vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo zastupovania klienta v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní. Platí to aj v prípade, ak zástupcu určila Komora podľa § 15 ods. 3 alebo, ak bol ustanovený podľa osobitných predpisov. Na žiadosť zástupcu Komora tento prechod práv a povinností potvrdí.

(3) Obsahom prechodu práv a  povinností podľa odseku 2 nie je povinnosť zástupcu nahradiť škodu podľa § 21 ods. 1, ani povinnosť vrátiť veci, vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient zastúpenému, ak ich tento neodovzdal svojmu zástupcovi. Na zástupcu neprechádzajú ani ďalšie povinnosti a práva z pôvodného zmluvného vzťahu medzi zastúpeným a klientom, ak by bol zástupca v dôsledku ich prechodu voči tomuto zastúpenému bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený, alebo ak by splnenie týchto povinností nebolo možné od zástupcu spravodlivo požadovať.

(4) Ak bol advokát, ktorý vykonával advokáciu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu advokátov a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, urobí Komora nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže určiť iného advokáta ako zástupcu vyčiarknutého advokáta. Komora o prijatých opatreniach bezodkladne vyrozumie klientov. Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia rovnako pre prechod práv medzi advokátom, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov a jeho zástupcom.“.

 

21. § 13 znie:

„ § 13

      (1) Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore s ústavou,  ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

      (2) Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

      (3) Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje stavovský predpis.“.

 

22. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s podmienkami podľa tohoto zákona je advokát oprávnený vykonávať advokáciu aj mimo územia Slovenskej republiky.“.

 

23. V § 15 odsek 2  znie:

„(2) Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený 1k) alebo určený podľa odseku 3; ustanovenie §16 tým nie je dotknuté.

(3) Ak sa niekto nemôže poskytnutia právnych služieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený požiadať Komoru, aby mu ponúkla vhodného advokáta. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v § 16, je advokát ponúknutý Komorou povinný poskytnúť právne služby za podmienok ňou určených.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1k znie :

„ 1k) Napríklad § 30 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § 38 až 40a Trestného poriadku.“.

 

24. § 16 znie:

„ § 16

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak

a)    v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho,  kto o poskytnutie právnych služieb žiada,

b)    sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych2) v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,

c)    protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,

d)    by informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,

e)    vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie :

„ 2) § 116 Občianskeho zákonníka“

 

25. § 17 znie:

„ § 17

(1) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v § 16.

(2) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu (§ 13 ods. 1).

(3) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok,  primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby  alebo ak je ustanovený súdom.

(4) Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.“.

 

26. § 18 znie:

㤠18

(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

(2) Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť  môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta.

(3) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať  mlčanlivosť  je v neprospech klienta.

(4) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.

(5) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak je predmetom konania spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.

(6) Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť advokáta nie sú dotknuté povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,3) avšak aj v tomto konaní je advokát viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o totožnosti klienta ako aj o povahe veci, v ktorej právne služby poskytol alebo poskytuje.

(7) Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok Komory.

(8) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.

(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a)    zamestnancov advokáta alebo zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti,

b)    iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,

c)    členov orgánov Komory a jej zamestnancov.

(10) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie :

„ 3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

 

27. § 22 znie:

„ § 22

(1) Advokát je pri zápise do zoznamu advokátov (§ 3) povinný preukázať Komore individuálnu poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie, pričom takéto poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie.

(2) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie v prospech advokátov zapísaných v zozname vedenom Komorou. Ak advokát súhlasí s hromadným poistením zodpovednosti za škodu, jeho povinnosť preukázať Komore individuálnu poistnú zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Udelený súhlas s hromadnou poistnou zmluvou môže advokát neskôr účinne odvolať len pod podmienkou, ak súčasne splní povinnosť podľa odseku 1.

(3) Ak advokát súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej Komorou, je povinný platiť Komore poistné vo výške a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve alebo určeným rozhodnutím predsedníctva Komory.“.

 

28. § 23 znie:

„ § 23

(1) Advokát je pri zápise do zoznamu advokátov povinný oznámiť Komore spôsob, akým bude vykonávať advokáciu, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné na vedenie zoznamu advokátov, ktoré určí stavovský predpis Komory.

(2) Advokát je povinný oznámiť Komore bez zbytočného odkladu každú zmenu sídla, spôsobu výkonu advokácie a iných skutočností požadovaných stavovským predpisom.

(3) Advokát je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie alebo na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

(4) Advokát je na požiadanie Komory povinný bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a stavovskými predpismi vedie Komora na podnet iného a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a požadovanú spisovú dokumentáciu.“.

 

29. Za § 23 sa vkladá  § 23a  ktorý znie :

§23a

(1) Advokát je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť Komory a vykonávať ďalšie platby určené stavovským predpisom, uznesením Konferencie advokátov, prípadne predsedníctvom Komory v rámci jeho právomoci.

(2) Povinnosti podľa odseku 1, ktoré mu vznikli počas výkonu advokácie, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu advokátov. To neplatí, ak došlo k vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b).

(3) Skôr, ako advokát začne proti inému advokátovi súdne alebo obdobné konanie vo veci súvisiacej s výkonom advokácie, je v záujme dodržania cti a vážnosti advokátskeho stavu povinný využiť zmierovacie konanie pred orgánmi Komory. To neplatí, ak aspoň jeden z účastníkov konania je tretia osoba, ktorá nie je advokátom. Podrobnosti o zmierovacom konaní určí stavovský predpis.

(4) Advokát je povinný viesť primeranú dokumentáciu o poskytovaní právnych služieb. Podrobnosti určí stavovský predpis.“.

 

30. Za § 23b sa vkladá nová tretia časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

 

„TRETIA ČASŤ

Zahraničný advokát a medzinárodný advokát

 

§ 23b

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)    zahraničným advokátom občan členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je registrovaný ako advokát v príslušnej komore,

b)    medzinárodným advokátom osoba oprávnená poskytovať právne služby v práve štátu registrácie, v práve Európskej únie a v medzinárodnom práve, ktorá je registrovaná ako advokát v príslušnej komore a je zapísaná do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného Komorou;

c)    príslušnou komorou samosprávna stavovská organizácia so sídlom na území štátu registrácie alebo iný orgán štátnej moci, ktorý je oprávnený udeliť profesijný titul,

d)    profesijným titulom zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta profesijný titul používaný v štáte registrácie s označením príslušnej komory alebo s označením súdu, pred ktorým je oprávnený vystupovať podľa právnych predpisov tohto štátu,

e)    štátom registrácie zahraničného advokáta členský štát Európskej únie alebo členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, v ktorom je registrovaný ako advokát v príslušnej komore; v prípade medzinárodného advokáta je štátom registrácie členský štát Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom je registrovaný ako advokát.

 

§ 23c

(1) Zahraničný advokát, ktorý nechce mať sídlo na území Slovenskej republiky sa nezapisuje do zoznamu zahraničných advokátov.

(2) Zahraničný advokát, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je oprávnený poskytovať právne služby v práve Slovenskej republiky, v práve štátu registrácie, v práve Európskej únie a v medzinárodnom práve za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(3) Pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom a obhajobe obvineného v trestnom konaní je zahraničný advokát, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky, povinný spolupracovať s advokátom zapísaným v zozname advokátov.

 

 

 

§ 23d

(1) Zahraničný advokát, ktorý chce mať sídlo na území Slovenskej republiky sa zapisuje do zoznamu zahraničných advokátov.

(2) Zahraničný advokát, ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov, je oprávnený poskytovať právne služby v práve Slovenskej republiky, v práve štátu registrácie, v práve Európskej únie a v medzinárodnom práve, a to za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(3) Na zahraničného advokáta zapísného do zoznamu zahraničných advokátov sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej časti tohto zákona.

 

 

§ 23e

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto

a)    je registrovaný ako advokát v príslušnej komore v členskom štáte Európskej únie alebo členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

b)    je poistený zo zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie na území Slovenskej republiky,

c)    spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), e) až h),

d)    splnil povinnosti podľa § 10 ods. 3 a § 23 ods. 1,

e)    predložil odporúčanie na zápis do zoznamu zahraničných advokátov od príslušnej komory.

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným  prekladom do štátneho jazyka.1e)

(3) V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát musí uviesť, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo alebo miesto podnikania a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.

(4) O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá Komora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí Komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.3)

(5) Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý v členskom štáte Európskej únie vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie :

„3) § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku“

 

§ 23f

      (1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby. 

     

§ 23g

(1) Zahraničný advokát nemá právo voliť ani byť volený do orgánov Komory. 

      (2) Zahraničný advokát zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov má právo voliť do orgánov Komory a nemá právo byť volený do orgánov Komory.

 

§ 23h

      (1) Ak u zahraničného advokáta dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia na poskytovanie právnych služieb v štáte registrácie alebo v inom členskom štáte Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pozastaví mu Komora výkon advokácie v Slovenskej republike alebo ho zo zoznamu zahraničných advokátov vyčiarkne. Rovnako sa postupuje v prípade vzniku skutočností podľa § 6 a 7 tohto zákona. Ustanovenie § 9 nie je týmto dotknuté.

      (2) Komora pred začatím disciplinárneho konania proti zahraničnému advokátovi informuje príslušnú komoru  o začatí disciplinárneho  konania a poskytne príslušnej komore všetky dôležité informácie o disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania predsedníctvu Komory ako odvolaciemu orgánu.

 

§ 23i

(1)  Pred vykonaním prvého zápisu medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných advokátov, zisťuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh Komory, či sú odstránené všetky prekážky v štáte registrácie brániace advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie.

(2) Ak ministerstvo zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území  štátu registrácie, môže Komora počas trvania týchto prekážok odoprieť vykonanie zápisu medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných advokátov vedenom Komorou.

(3) Pri vzniku skutočností podľa odseku 2, môže ministerstvo nariadiť Komore až do odvolania pozastaviť medzinárodnému advokátovi poskytovanie právnych služieb na území Slovenskej republiky.

 

§ 23j

Z výkonu činnosti medzinárodného advokáta je vylúčené zastupovanie v zákone upravenom konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi a verejnoprávnymi inštitúciami3b) a správa majetku klientov.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie :

„ 3b) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 254/1991 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 255/1991 Z. z. o Slovenskom rozhlase, zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, zákon č. 274/1994 Z. z. o sociálnej poisťovni, zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.“.

 

§ 23k

(1) Žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, ktorý chce pôsobiť v Slovenskej republike, zapíše Komora do zoznamu medzinárodných advokátov na jeho písomnú žiadosť do dvoch mesiacov po splnení podmienok podľa odseku 2 a po zložení predpísaného sľubu do rúk predsedu Komory. 

 

(2) Žiadateľ o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov musí spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), e), až h) a musí preukázať, že

a)    je oprávnený poskytovať právne služby na základe profesijného titulu udeleného príslušnou komorou a tieto poskytoval v štáte registrácie aspoň počas troch rokov,

b)    je bezúhonný v štáte registrácie a nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie príslušnou komorou v štáte registrácie,

c)    uzavrel poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie s poisťovňou, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

(3)  Poistenie podľa odseku 2 písm. c) musí trvať počas celého výkonu advokácie. Komora môže kedykoľvek požiadať medzinárodného advokáta, aby predložil poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného za škodu z výkonu povolania. Ak medzinárodný advokát do 14 dní od vyzvania Komorou požadované listiny nepredloží, vzťahuje sa na neho ustanovenie § 22.

(4) V žiadosti o zapísanie do zoznamu medzinárodných advokátov musí tiež uviesť,

a)    či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne a označiť právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie,

b)    sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.

(5) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 2 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným  prekladom do štátneho jazyka.1e)

(6) Komora nezapíše žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, ak v štáte registrácie poskytuje právnu pomoc prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.

(7) O zápise do zoznamu medzinárodných advokátov vydá Komora medzinárodnému advokátovi osobitný preukaz. O zamietavom rozhodnutí Komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.3)

(8) Na postavenie medzinárodného advokáta, podmienky a rozsah poskytovania právnych služieb v Slovenskej republike sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona a stavovských predpisov.

 

 

      Doterajšia tretia až šiesta časť sa označuje ako štvrtá až siedma časť.

     

31. § 24 znie:

„ § 24

(1) Advokát, advokátsky koncipient, zahraničný advokát a medzinárodný advokát je zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2) Disciplinárnym previnením je porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo stavovského predpisu.

(3) Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne  opatrenie

a)    písomné napomenutie,

b)    verejné napomenutie,

c)    peňažnú pokutu až do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, 3c)

d)    pozastavenie výkonu advokácie uložené na dobu od šesť mesiacov do troch rokov,

e)    vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,  advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov alebo medzinárodných advokátov.

(3) Pokuta podľa odseku 2 písm. c) je príjmom Komory.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie :

„ 3c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

 

32. § 25 znie:

„ § 25

(1) Disciplinárne konanie vykonáva trojčlenný disciplinárny senát, vymenovaný predsedom disciplinárnej komisie spomedzi jej členov.

(2) Postup orgánov Komory pred začatím disciplinárneho konania a postup disciplinárnej komisie Komory po jeho začatí podrobnejšie upraví disciplinárny poriadok Komory. Zároveň upraví aj podrobnosti disciplinárneho konania, možnosti zrušenia právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu predsedníctvom Komory, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo stavovským predpisom.

(3) Advokát, advokátsky koncipient, zahraničný advokát a medzinárodný advokát je disciplinárne obvinený z disciplinárneho previnenia, len čo Komora vykonala voči nemu prvý procesný úkon v disciplinárnom konaní.

(4) Disciplinárne obvinený znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkom disciplinárneho konania. Komora preddavkuje trovy spojené s činnosťou disciplinárneho senátu vrátane trov spojených s vykonávaním dokazovania.

(5) Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustili disciplinárneho previnenia, uloží mu povinnosť zaplatiť Komore paušálne trovy konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom 3c) .

(6) Rozhodnutie o uložení verejného napomenutia vykoná predseda príslušného disciplinárneho senátu uverejnením výroku rozhodnutia v periodiku vydávanom Komorou alebo iným vhodným spôsobom.

(7) Ak tento zákon alebo disciplinárny poriadok Komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu 3d) .“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) Trestný poriadok.“.

 

33.§ 26 znie:

㤠26

      (1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie alebo, ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“).

      (2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď ku disciplinárnemu previneniu došlo.

      (3) Disciplinárne obvinený má právo brániť sa a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvinený, má právo navrhovať dôkazy. Disciplinárne obvinený si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu spomedzi advokátov s výnimkou advokáta, ktorý je v tej istej veci disciplinárne obvinený.

      (4) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa právnych predpisov a stavovských predpisov účinných v čase keď došlo k disciplinárnemu previneniu; podľa neskorších právnych predpisov a stavovských predpisov sa posudzuje len vtedy, ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie.

(5) Disciplinárne previnenému možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v  čase, keď sa o disciplinárnom opatrení rozhoduje.

(6)      Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný zodpovedným za disciplinárne previnenie, sa uvedie i  výrok o povinnosti zaplatiť Komore paušálne trovy konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje  disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi do vlastných rúk.“.

 

34. § 27 znie:

„ § 27

      (1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým bolo disciplinárne obvinenému  uložené písomné napomenutie, verejné napomenutie alebo peňažná pokuta, môže disciplinárne obvinený  alebo navrhovateľ (§ 26 ods. 1) podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.

      (2) Navrhovateľ môže v lehote podľa odseku 1 podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým bol disciplinárne obvinený oslobodený alebo ktorým došlo k zastaveniu disciplinárneho konania. Rovnaké právo má aj v prípade, ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, ale neuloží disciplinárne opatrenie.

      (3) O odvolaní rozhoduje predsedníctvo Komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak predsedníctvo Komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym názorom viazaný.

(4) Disciplinárne obvinený môže požiadať o preskúmanie právoplatného rozhodnutia o disciplinárnom opatrení súd podľa osobitného predpisu. 4)

      (5) Rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov alebo medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie [§ 24 ods.3 písm. d) a e)], je preskúmateľné Najvyšším súdom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.4) Návrh je oprávnený podať len disciplinárne obvinený , ktorého sa rozhodnutie týka.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie :

„ 4) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.“.

 

35. V § 28 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

 

36. § 29 znie:

„ § 29

(1) Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta alebo verejnej obchodnej spoločnosti do 15 dní toho, kto

a)    je plne spôsobilý na právne úkony,

b)    získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu, v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou  1b),

c)    je bezúhonný,

d)    je v pracovnom pomere s advokátom alebo verejnou obchodnou spoločnosťou, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej  činnosti.

(2) Deň, ku ktorému Komora zapíše advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov, nemôže predchádzať dňu vzniku jeho pracovného pomeru s advokátom alebo  verejnou obchodnou spoločnosťou podľa odseku 1 písm. d).“.

 

37. V § 30 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa pracovný pomer advokátskeho koncipienta uzatvorený s advokátom alebo verejnou obchodnou spoločnosťou podľa § 29 ods. 1 písm. d) skončil, Komora ho vyčiarkne zo zoznamu advokátskych koncipientov ku dňu skončenia pracovného pomeru.“.

 

38. Doterajší text § 31 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta alebo verejnej obchodnej spoločnosti právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne.

(3) Advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, stavovskými predpismi a pokynmi advokáta.

(4) Komora môže prispieť advokátovi alebo verejnej obchodnej spoločnosti na výchovu advokátskeho koncipienta.

(5) Advokát alebo verejná obchodná spoločnosť, ktorá zamestnáva advokátskeho koncipienta, sú povinní vytvárať také pracovné podmienky, ktoré advokátskemu koncipientovi umožnia riadnu prípravu na povolanie advokáta. Advokátskemu koncipientovi musí byť najmä umožnená účasť na školeniach usporiadaných Komorou, riadna príprava na advokátsku skúšku, ako aj samotná účasť na advokátskej skúške.“.

 

39. § 32 vrátane nadpisu znie:

„ § 32

Odborní a iní zamestnanci advokáta

 

(1) Advokát má právo zamestnávať odborných a iných zamestnancov. Ich pracovné pomery sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.

(2) Advokát je oprávnený odborných a iných zamestnancov poveriť vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré robia samostatne.“.

 

40. § 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a o činnosti poradných orgánov Komory určujú stavovské predpisy.“.

 

41.V § 36 písmeno b) znie:

„b) schvaľuje stavovské predpisy Komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok,“.

 

42.V § 38 ods. 1 písmeno a) znie :

„a) určení zástupcu advokáta podľa § 12a ods. 1,“.

 

43.V § 38 ods. 1 písmeno c) znie : 

„c) odvolaní podľa § 27 ods. 3,“.

44.V § 38 ods. 2 písmeno b) znie :

„b) vedie zoznam advokátov, zoznam zahraničných advokátov, zoznam medzinárodných advokátov, zoznam združení a verejných obchodných spoločností vykonávajúcich advokáciu a zoznam advokátskych koncipientov, vykonáva v nich zápisy a oznamuje príslušnej komore zápis zahraničného advokáta alebo odopretie jeho zápisu do zoznamu advokátov Komory, ako aj ďalšie zmeny v jeho postavení v Slovenskej republike,“.

 

45.V § 38 ods. 2 písmeno d) znie :

„d) schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky a skúšky spôsobilosti, vymenúva členov skúšobných komisií z radov advokátov alebo sudcov, prokurátorov a ďalších odborníkov právnej praxe, “.

 

46.V § 38 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

 

47.V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Predsedníctvo Komory volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedov Komory. Predseda zastupuje Komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva Komory a riadi zamestnancov Komory. Predseda Komory je povinný informovať predsedníctvo Komory na jeho najbližšom zasadnutí o  rozhodnutiach a opatreniach, ktoré urobil v čase medzi zasadnutiami predsedníctva. Predsedníctvo môže takéto rozhodnutie alebo opatrenie predsedu Komory zmeniť. Podpredsedovia zastupujú predsedu Komory v rozsahu určenom stavovským predpisom.“.

 

48. Za § 38 sa vkladá na nový § 38a, ktorý znie :

 

㤠38a

Kancelária Komory

Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti Komory plní kancelária Komory.“.

 

49. Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa  odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva  Komory s právnym predpisom, stavovským predpisom alebo uznesením konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu Komory jeho zmenu alebo zrušenie.“.

50. § 40 vrátane nadpisu znie:

„ § 40

Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia

a)    rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach advokátov,  advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov,

b)     volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

(2) Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov disciplinárnej komisie predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov.“.

 

51. § 41 znie:

㤠41

(1) Stavovské predpisy Komory, uznesenia konferencie advokátov a uznesenia predsedníctva Komory prijaté v súlade s týmto zákonom sú pre advokátov, advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov záväzné.

(2) Podrobnosti o organizácii a činnosti Komory, o počte členov predsedníctva, revíznej komisie a disciplinárnej komisie, o organizácii a činnosti orgánov Komory a kancelárie Komory, upravuje organizačný poriadok a rokovací poriadok. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.“.

 

52. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Advokátska skúška zložená do 31. decembra 1992 podľa zákona Českej národnej rady č. 128/1990 Sb. o advokacii sa považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona.“.

 

53. Za § 51 sa vkladajú § 51a až 51g, ktoré znejú :

㤠51a

(1) Komora komerčných právnikov Slovenskej republiky zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch sa zlučuje s Komorou.

(2) Práva a povinnosti Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky zriadenej zákonom Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na Komoru.

     

§ 51b

(1) Komerčný právnik zapísaný do zoznamu komerčných právnikov vedenom podľa doterajších predpisov sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona stáva advokátom podľa tohto zákona. Komora ho zapíše do zoznamu advokátov dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona bez žiadosti. Jeho oprávnenie na poskytovanie právnych služieb do okamihu zápisu do zoznamu advokátov nie je týmto zákonom dotknuté. Jeho doterajšia činnosť sa na účely iných zákonov považuje za činnosť advokáta.

  (2) Skúška komerčného právnika zložená podľa doterajších predpisov sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona.

  (3) Advokát, ktorý bol ako komerčný právnik zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1, nemusí vykonávať obhajobu v trestnom konaní skôr ako po uplynutí troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

§ 51c

(1) Právny čakateľ komerčného právnika zapísaný do zoznamu právnych čakateľov vedenom podľa doterajších predpisov sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona stáva advokátskym koncipientom podľa tohto zákona. Komora ho zapíše bez žiadosti do zoznamu advokátov dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Prax vykonávaná právnym čakateľom komerčného právnika podľa doterajších predpisov sa považuje za právnu prax advokátskeho koncipienta podľa tohto zákona.

 

§ 51d

(1) Disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov uložené podľa doterajších predpisov sa považuje za disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov podľa § 24 ods. 2 písm. e) tohto zákona.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa tohto zákona, ak došlo ku skutku, ktorý by mohol byť považovaný za disciplinárne previnenie podľa doterajších predpisov,  je oprávnený ako navrhovateľ podať predseda revíznej komisie, minister, verejný ochranca práv a súdna rada na príslušný orgán Komory, a to v lehotách určených na  podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa doterajšieho predpisu.

(3) Disciplinárne konanie, ktoré bolo začaté podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa doterajších predpisov; pôsobnosť disciplinárneho orgánu podľa doterajších predpisov vykonáva príslušný orgán Komory.

 

 

§ 51e

Právo dovolávať sa ochrany na súde toho, kto nebol podľa doterajších predpisov zapísaný do zoznamu komerčných právnikov, kto bol z tohto zoznamu podľa doterajších predpisov vyčiarknutý alebo komu bol podľa doterajších predpisov pozastavený výkon činnosti komerčného právnika, nie je týmto zákonom dotknuté.

 

§ 51f

Lehoty, ktoré začali plynúť podľa doterajších predpisov sa započítavajú do dôb alebo lehôt podľa § 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. f).

     

§ 51g

(1) Komora zabezpečí zvolanie konferencie advokátov najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na ktorej sa zvolia nové orgány, ak sa tak nestane konferenciu advokátov zvolá do dvoch mesiacov minister spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) Do zvolenia predsedníctva v lehote podľa odseku 1 vykonáva jeho právomoci predsedníctvo zložené z členov predsedníctva Komory a členov predsedníctva Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky. Toto predsedníctvo zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu Komory.

(3) Do zvolenia disciplinárnej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci disciplinárna komisia zložená z členov disciplinárnej komisie a členov disciplinárnej komisie Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky. Táto disciplinárna komisia zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie.

(4) Do zvolenia revíznej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci revízna komisia zložená z deviatich členov a troch náhradníkov revíznej komisie Komory a deviatich členov a troch náhradníkov dozornej rady Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky. Táto revízna komisia zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu revíznej komisie. Do zvolenia nového predsedu revíznej komisie Komory vykonáva funkciu predsedu revíznej komisie Komory doterajší predseda revíznej komisie Komory.

 

§ 51h

Ak vznikne komerčnému právnikovi zapísanému do zoznamu advokátov podľa § 51b povinnosť zaplatiť príspevok na činnosť Komory za rok 2003, započíta sa na tento príspevok plnenie, ktoré v tomto kalendárnom roku komerčný právnik Komore komerčných právnikov Slovenskej republiky už poskytol.“.

 

54. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

§ 52a

Advokát a advokátsky koncipient, ktorý je ku dňu účinnosti tohto ustanovenia zapísaný do zoznamu advokátov alebo zoznamu koncipientov, je povinný do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto ustanovenia predložiť Komore odpis z registra trestov. Komora vyčiarkne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto ustanovenia zo zoznamu advokátov a zoznamu advokátskych koncipientov toho, kto nie je bezúhonný podľa tohto zákona.

 

55. Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:

㤠53a

Zrušuje sa

1.   zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z.,

2.   vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.“.

 

 

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v  znení  zákona  č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej   rady  Slovenskej republiky  č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z.,  zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona  č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona  č. 143/1998 Z.z., zákona  č. 144/1998 Z.z., zákona  č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona  č. 179/1998 Z.z., zákona  č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č.264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č.279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z. a zákona č. 506/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:

 

1.   V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:

„zk) poskytovanie právnych služieb za odmenu.“.

 

2.   Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý znie :

㤠80e

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna  2003

 

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú  dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

Čl. III

 

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 30 § 23b až § 23h a bodu 54 § 51h, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.