TABUĽKA ZHODY
 

k návrhu zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

 

Smernica Rady 89/48/EHS z 21.decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe ukončenia odborného vzdelania v trvaní aspoň troch rokov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

čl. 1

písm. a)

Pre účely tejto Smernice sa budú používať nasledovné definície :

a)      diplom : akýkoľvek diplom, certifikát alebo akýkoľvek iný doklad o formálnej kvalifikácii alebo akákoľvek sada týchto diplomov, certifikátov alebo iných dokladov .

N

 

 

 

U

MS SR

Definícia pojmu diplom jednoznačne napĺňa všetky znaky požadované slovenským právnym poriadkom nielen pre vysokoškolský diplom, tak ako ho používa zákon o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

 

 

čl. 1

písm. a) 1.odr.

·         ktoré udelil kompetentný úrad v členskom štáte v súlade so svojimi zákonmi, nariadeniami alebo vykonávajúcimi predpismi,

N

 

 

 

U

MS SR

 

čl. 1

písm. a)

2.odr.

·         ktoré svedčí o tom, že ich držiteľ úspešne ukončil post-sekundárny kurz v trvaní aspoň 3 rokov alebo čiastočného zodpovedajúceho obdobia na univerzite alebo zariadení vyššieho vzdelávania alebo na inom zariadení obdobnej úrovne, a tam, kde sa to vyžaduje, údaje o tom, že úspešne ukončil odborné školenie, ktoré sa vyžaduje okrem post-sekundárneho vzdelávania a

N

 

 

 

U

MS SR

 

čl. 1

písm. a) 3.odr.

·         ktoré svedčí o tom, že držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú pre vykonávanie regulovanej profesie v tomto členskom štáte,

N

 

 

 

U

MS SR

 

čl. 1

písm. a) 2.podods.

za predpokladu, že vzdelanie a školenie overené diplomom, certifikátom alebo iným dokladom o formálnej kvalifikácii, bolo prevážne získané v Spoločenstve alebo že držiteľ má 3 ročné skúsenosti potvrdené členským štátom, ktorý uznal diplom, certifikát alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii tretej krajiny.

N

 

 

 

U

MS SR

Rovnaká poznámka ako je hore uvedená.

 

čl. 1

písm. a) 2.podods.

Ďalej sa používa termín diplom v zmysle 1. pododseku ako akýkoľvek diplom, certifikát alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii alebo akákoľvek sada takýchto diplomov, certifikátov alebo iných dokladov udelených kompetentným úradom v členskom štáte, ak sú udelené na základe úspešného štúdia a školenia v Spoločenstve a ak sú uznané kompetentným úradom v tomto členskom štáte ako ekvivalentná úroveň a ak sa na ich základe udeľujú tie isté práva s ohľadom na vykonávanie regulovanej profesie v tomto členskom štáte.

N

 

 

 

U

MS SR

Rovnaká poznámka ako je hore uvedená.

 

čl. 1

písm. b)

b)      hostiteľský členský štát : akýkoľvek členský štát, v ktorom občan členského štátu požiada o vykonávanie profesie, ktorá podlieha regulácii v tomto členskom štáte, ktorý nie je štátom, v ktorom tento občan získal svoj diplom alebo po prvýkrát vykonával danú profesiu;

N

 

 

 

U

MS SR

V konkrétnom prípade ide o Slovenskú republiku.

 

čl. 1

písm. c)

c)      regulovaná profesia : regulovaná odborná aktivita alebo rozsah aktivít, ktoré tvoria túto profesiu v členskom štáte;

 

 

 

 

N

 

 

 

U

MS SR

V konkrétnom prípade ide o výkon advokácie.

 

čl. 1

písm. d)

d)      regulovaná odborná aktivita : odborná aktivita, pokiaľ vykonávanie takejto aktivity alebo jedného spôsobu vykonávania takejto aktivity v členskom štáte podlieha priamo alebo nepriamo na základe zákonov, nariadení alebo vykonávacích predpisov držbe takéhoto diplomu. Nasledujúce odseky budú tvoriť spôsob vykonávania regulovanej odbornej aktivity :

N

ZoA

§ 2

Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (ďalej len "Komora").

U

MS SR

 

 

čl. 1

písm. d) 1.odr.

·         vykonávanie aktivity na základe odborného titulu, pokiaľ používanie takéhoto titulu je vyhradené držiteľovi diplomu, ktorá sa riadi zákonmi, nariadeniami alebo vykonávacími predpismi,

N

ZoA

§ 1 ods.3 nav.

(3) Advokáti poskytujú právne služby, za podmienok a spôsobom  ustanoveným týmto zákonom. Iné služby advokáti poskytujú v súlade s osobitnými predpismi.

U

MS SR

 

 

čl. 1

písm. d) 2.odr.

·         vykonávanie odbornej aktivity vzťahujúcej sa na zdravie , pokiaľ odmena za takúto aktivitu je viazaná na základe národných predpisov o sociálnom zabezpečení držbe diplomu.

N

 

 

 

U

MS SR

Nie je právne relevantné pre oblasť poskytovania právnej pomoci, resp. pre výkon advokácie.

 

čl. 1

písm. d) 2.podods.

Tam, kde neplatí 1.pododsek, sa bude za odbornú aktivitu považovať regulovaná odborná aktivita ak je vykonávaná členmi asociácie alebo organizácie, ktorej účelom je najmä presadzovať a udržiavať vysokú úroveň v danej odbornej oblasti a ktorá pri zabezpečovaní tejto úlohy je zvláštnym spôsobom uznávaná členským štátom a ktorá :

N

 

 

 

U

MS SR

Uvedený komorový systém je nutné vztiahnuť na činnosť a náplň stavovských samosprávnych združení, ktorých náplňou na Slovensku je zabezpečovanie poskytovania právnych služieb. Ide najmä o Slovenskú advokátsku komoru. Komora totiž spĺňa podmienky uvedené v tomto článku, a to že udeľuje diplomy -  ako osvedčujúce listiny na výkon regulovanej profesie. Ich základnou povinnosťou je umožniť držiteľom príslušných vysokoškolských diplomov vykonať advokátsku alebo odbornú skúšku a po jej úspešnom absolvovaní žiadateľa zapísať do príslušného zoznamu.

 

čl. 1

písm. d) 1.odr.

·         udeľuje svojim členom diplomy,

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenská advokátska komora verifikuje zapísanie advokáta do zoznamu advokátov tým, že svojim členom vydáva osvedčenie (v uvedenom význame ide o diplom), ktorým sa preukazujú, že sú zapísaní ako advokáti. Okrem uvedeného advokáti majú advokátske preukazy, ktorými sa preukazujú v konaní pred súdmi.

 

čl. 1

písm. d) 2.odr.

·         zabezpečuje, že jej členovia rešpektujú pravidlá odborného vedenia, ktoré táto organizácia tvorí,

N

 

 

 

U

MS SR

Hoci nebol prijatý Etický kódex advokátov, existujú vnútrokomorové predpisy (stavovské predpisy), ktorých nedodržiavanie Komora sankcionuje v disciplinárnom konaní.

 

čl. 1

písm. d) 3.odr.

·         udeľuje im právo používať titul alebo menovacie listiny alebo mať úžitok z postavenia, ktoré zodpovedá tomuto diplomu.

N

 

 

 

U

MS SR

Ustanovenie o nahlasovaní organizácií alebo asociácií sa nevzťahuje na nečlenské krajiny, ktorou je aj Slovenská republika.

 

čl. 1

písm. d) 3.podods.

Neúplný zoznam asociácií a organizácií, ktoré po prijatí tejto Smernice budú vyhovovať podmienkam 2.pododseku, sa nachádza v prílohe. Kedykoľvek členský štát udelí uznanie  uvedené v 2.pododseku asociácii alebo organizácii, bude o tom informovať Komisiu, ktorá potom uverejní túto informáciu v úradnom časopise Európskych spoločenstiev.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 1

písm. e)

e)      odborná skúsenosť : skutočné a legálne vykonávanie danej profesie v členskom štáte;

N

ZoA

§ 13 náv. 

(1)      Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväzmými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

(2)      Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné.  Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

(3)      Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje stavovský predpis.

U

MS SR

 

 

čl. 1

písm. f)

f)       adaptačné obdobie : vykonávanie regulovanej profesie v hostiteľskom členskom štáte pod dozorom kvalifikovaného pracovníka v tomto odbore. Po takomto období praxe pod dozorom nasleduje ďalšie školenie. Po uplynutí praxe pod dozorom bude adaptačné obdobie vyhodnotené. Podrobné pravidlá upravujúce adaptačné obdobie a jeho vyhodnotenie a taktiež postavenie migranta, ktorý je pod dozorom, budú vypracované kompetentným úradom hostiteľského členského štátu;

N

ZoA náv.

§ 3 ods.1 písm. c)

 

§ 5 ods. 1 a 2

c) vykonal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,

 

 

 

(1)     Komora uzná za advokátsku skúšku justičnú skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Komora môže za advokátsku skúšku uznať prokurátorskú, notársku alebo inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky.

(2)     Komora môže uznať za prax advokátskeho koncipienta aj prax sudcu, prokurátora, notára, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, notárskeho kandidáta a notárskeho koncipienta alebo inú právnu prax.

U

MS SR

 

 

čl. 1

písm. g) začiatok

g)      skúška odbornosti : skúška ohraničená na odborné znalosti žiadateľa. zostaví ho kompetentné orgány hostiteľského členského štátu s cieľom ohodnotiť schopnosti žiadateľa s ohľadom na vykonávanie regulovanej profesie v tomto členskom štáte. Aby mohlo byť povolené vykonanie tejto skúšky, kompetentné úrady zostavia zoznam predmetov, ktoré na základe porovnania požadovaného vzdelenia v tomto členskom štáte a vzdelania žiadateľa, nie sú kryté diplomom alebo iným dokladom formálnej kvalifikácie žiadateľa.

N

ZoA

 

 

U

MS SR

V prípade cudzinca - zahraničného absolventa  právnickej fakulty a žiadateľa o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov, musí tento žiadateľ požiadať o nostrifikáciu diplomu a vykonať príslušné rozdielové skúšky na právnickej fakulte v Slovenskej republike.

 

 

U

 

MS SR

 

 

čl. 1

písm. g)

pokrač.

Skúška odbornosti musí brať do úvahy tú skutočnosť, že žiadateľ je kvalifikovaný odborník v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza. Tu budú zahrnuté predmety, ktoré majú byť vyselektované z predmetov na uvedenom zozname, ktorých znalosť je podstatná pre výkon profesie v hostiteľskom členskom štáte. V skúške tiež môže byť zahrnutá znalosť odborných pravidiel vzťahujúcich sa na dané aktivity v hostiteľskom členskom štáte.

N

ZoA náv.

§ 29 ods. 1 písm. b)

§ 36  písm. b)

§ 38 ods. 2 písm. d) náv.

b) získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu, študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou

b) schvaľuje stavovské predpisy Komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok,

d) schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky, vymenúva členov skúšobných komisií z radov advokátov alebo  sudcov, prokurátorov a ďalších odborníkov právnej praxe,

U

 

MS SR

 

 

čl. 1

písm. g)

záver

Podrobnosti skúšky odbornosti budú určené  kompetentnými úrady toho štátu, ktorý má náležitý dohľad nad zákonmi Spoločenstva. Postavenie žiadateľa v hostiteľskom členskom štáte, ktorý sa chce pripraviť na skúšku odbornosti v tomto štáte, bude určené kompetentnými orgánmi tohto štátu.

N

 

 

 

U

MS SR

V danom prípade dohľadajúcim orgánom je Slovenská advokátska komora. Skúšobný poriadok určuje Predsedníctvo komory.

 

čl. 2

Táto Smernica bude záväzná pre akéhokoľvek občana členského štátu, ktorý chce vykonávať regulovanú profesiu v hostiteľskom členskom štáte alebo ako samostatne zárobková osoba alebo ako zamestnanec. Táto Smernica sa nebude vzťahovať na odborníkov, ktorí sú predmetom osobitnej Smernice obsahujúcej opatrenia pre vzájomné uznávanie diplomov členskými štátmi.

N

 

 

 

U

MS SR

Nakoľko činnosť advokáta nie je možné vykonávať v pracovnom, služobnom členskom alebo obdobnom pracovnom pomere, v prípade rezortu ministerstva spravodlivosti sa táto Smernica vzťahuje iba na výkon slobodného povolania samostatne zárobkovo činnej osoby.

 

čl. 3

Keď je vykonávanie regulovanej profesie v hostiteľskom členskom štáte predmetom držby diplomu, kompetentný úrad nemôže na základe nezodpovedajúcej kvalifikácie odmietnuť udelenie oprávnenia občanovi členského štátu na vykonávanie tejto profesie podľa tých istých podmienok, ktoré sa vzťahujú na jeho vlastných občanov :

N

ZoA náv.

§ 3 ods.1 písm. b) náv.

b) získal  vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v  Slovenskej republike alebo má uznaný  doklad o  právnickom vzdelaní  vydaný zahraničnou vysokou školou.

U

 

MS SR

 

čl. 3

písm. a)

a)      ak je žiadateľ držiteľom diplomu, ktorý je požadovaný iným členským štátom za účelom vykonávania danej profesie na jeho území, ak takýto diplom bol udelený v členskom štáte, alebo

N

 

 

Nie je prekážkou pre zápis do zoznamu advokátov, že žiadateľ nie je nositeľom slovenského štátneho občianstva. Je možné zapísať aj cudzinca, ktorý vyštudoval na slovenskej právnickej fakulte, resp. má doklad o nostrifikácii.

U

MS SR

 

 

čl. 3

písm. b)

b)      ak žiadateľ vykonával danú profesiu na plný úväzok počas 2 rokov v predchádzajúcich 10 rokoch v inom členskom štáte, ktorý nereguluje túto profesiu v zmysle článku 1 písmeno c) a 1.pododseku článku 1 písm. d), a ak žiadateľ vlastní doklad o jednej alebo viacerých kvalifikáciách :

N

ZoA náv.

§ 23b  písm. a) nav.

a) zahraničným advokátom občan členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je registrovaný ako advokát v príslušnej komore,

U

MS SR

 

 

čl. 3

písm. b) 2.odr.

·         ktoré boli udelené kompetentným úradom v členskom štáte v súlade so zákonmi, nariadeniami alebo vykonávacími predpismi tohto štátu,

N

 

 

viď hore uvedený text

U

MS SR

 

 

čl. 3

písm. b) 2.odr.

·         ktoré svedčí o tom, že ich držiteľ úspešne ukončil postsekundárny kurz v trvaní aspoň 3 rokov alebo  čiastočne zodpovedajúceho obdobia na univerzite alebo zariadení vyššieho vzdelávania alebo na inom zariadení podobnej úrovne, a tam, kde sa to vyžaduje, tiež údaje o tom, že úspešne ukončil odborné školenie, ktoré sa vyžaduje pomimo postsekundárneho vzdelávania a

N

 

 

viď hore uvedený text

U

MS SR

 

 

čl. 3

písm. b) 3.odr.

·         ktoré pripravilo držiteľa na vykonávanie jeho profesie.

N

 

 

viď hore uvedený text

U

MS SR

 

 

čl. 3

písm. b) 2.podods.

Ďalej sa používa termín doklad o formálnej kvalifikácii tak, ako v prvom pododseku, to značí, že ide o akúkoľvek formálnu kvalifikáciu alebo sadu formálnych kvalifikácií, ktorá je udelená kompetentným úradom členského štátu, pokiaľ je udeľovaná na základe úspešného ukončenia školenia absolvovaného na území Spoločenstva, a pokiaľ je uznané týmto členským štátom vo forme  príslušnej zodpovedajúcej úrovne, a za predpokladu, že ostatné členské štáty  a Komisia boli informované o tomto uznaní.

N

 

 

Nie je relevantné pre zákon o advokácii.

U

MS SR

 

 

čl. 4 ods.1

písm. a)

Bez ohľadu na článok 3 môže hostiteľský členský štát od žiadateľa požadovať :

a)      aby doložil dôkaz o odbornej skúsenosti, keď doba dĺžky štúdia a školenia uvedená v jeho žiadosti, tak ako je to citované v čl. 3 písm. a) a b), je aspoň o jeden rok kratšia ako doba  požadovaná v hostiteľskom členskom štáte. V tomto prípade obdobie požadovanej odbornej skúsenosti:

 

N

 

 

Nie je relevantné pre zákon o advokácii.

U

MS SR

 

 

čl. 4 ods.1

písm. a) 1.odr.

·         nemôže presiahnuť dvojnásobok schodku do vytrvania vzdelania   a školenia, ak sa tento schodok vzťahuje  na postsekundárne štúdium  a/alebo na obdobie skúšobnej praxe vykonávanej pod kontrolou dozorného odborného pracovníka a končiace skúškou,

N

 

 

Nie je relevantné pre zákon o advokácii.

U

MS SR

 

 

čl. 4 ods.1

písm. a) 2.odr.

·         nemôže presiahnuť schodok, keď sa tento schodok vzťahuje na odbornú prax nadobudnutú prostredníctvom odbornej pomoci  poskytovanej  kvalifikovaným pracovníkom v danej profesii.

N

 

 

Nie je relevantné pre zákon o advokácii.

U

MS SR

 

 

čl. 4 ods.1

písm. a) 2.podods.

V prípade diplomov v zmysle posledného pododseku v článku 1 písm. a), doba trvania štúdia a školenia, ktorá má byť uznaná ako príslušná zodpovedajúca úroveň, bude určená tak pre štúdium, ako aj školenie definované v čl. 1 písm. a) prvý pododsek. Pri uplatňovaní týchto ustanovení sa musí brať do úvahy odborná skúsenosť uvedená v čl. 3 písm. b). V každom prípade nemôže odborná skúsenosť prekročiť 4 roky.

N

 

 

Nie je relevantné pre zákon o advokácii. Vyžaduje sa iba  uznanie profesijného titulu, tzn. diplomu.

U

MS SR

 

 

čl. 4 ods.1

písm. b)

b)      aby ukončil adaptačné obdobie, ktoré neprekračuje 3 roky alebo aby podstúpil skúšku odbornosti:

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 ods.1

písm. b) 1.odr.

·         keď sa záležitosti týkajúce sa štúdia a školenia, ktoré občan absolvoval, tak ako je to uvedené v čl. 3 písm. a) a b), podstatne líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v diplome požadovanom hostiteľským členským štátom alebo

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 ods.1

písm. b) 2.odr.

·         keď v prípade uvedenom v článku 3 písm. a) pozostáva profesia, ktorá je v hostiteľskom členskom štáte regulovaná, z jednej alebo viacerých regulovaných odborných aktivít nespadajúcich do profesie regulovanej v členskom štáte, z ktorého žiadateľ  pochádza, a tento rozdiel  zodpovedá špecifickému vzdelaniu a školeniu požadovanému v hostiteľskom členskom štáte a zahrňuje záležitosti, ktoré sa podstatne líšia od tých, ktoré sú uvedené v diplome žiadateľa alebo

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 ods.1

písm. b) 3.odr.

·         keď v prípade uvedenom v článku 3 písm. b) pozostáva profesia, ktorá je v hostiteľskom členskom štáte regulovaná, z jednej alebo viacerých regulovaných odborných aktivít, ktoré nespadajú do profesie vykonávanej žiadateľom v členskom štáte pôvodu, a tento rozdiel zodpovedá špecifickému vzdelaniu alebo školeniu, ktoré je požadované v hostiteľskom členskom štáte, a zahŕňa záležitosti, ktoré sa podstatne líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v doklade o formálnej kvalifikácii, ktorý žiadateľ dodal. Ak by chcel hostiteľský členský štát využiť túto možnosť, musí poskytnúť žiadateľovi právo  výberu medzi adaptačným obdobím a skúškou odbornosti. Pokiaľ sa tento princíp čiastočne zruší pre profesie, ktorých prax si vyžaduje   presnú znalosť národného práva a s ohľadom na ktoré je ustanovenie o poradenstve  a/alebo pomoci týkajúcej sa národných zákonov podstatným a stálym znakom odbornej aktivity, môže hostiteľská členská krajina určiť alebo adaptačné obdobie alebo skúšku odbornosti. Pokiaľ hostiteľský členský štát zamýšľa zaviesť čiastočné zrušenie pre iné profesie, vo vzťahu o právo žiadateľa vybrať si, bude platiť postup uvedený v čl. 10.

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 ods.2

Avšak hostiteľský členský štát nemôže aplikovať ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) súčasne.

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 5

Objektívne k článkom 3 a 4, hostiteľský členský štát nemôže umožniť žiadateľovi s úmyslom zlepšenia možnosti jeho prispôsobenia sa odbornému prostrediu v tomto štáte, aby na základe rovnosti absolvoval v tomto štáte tú časť odborného štúdia a školenia, ktorá je prezentovaná odbornou praxou získanou prostredníctvom pomoci kvalifikovaného pracovníka v tejto profesii a ktorú neabsolvoval v svojom pôvodnom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu.

N

 

 

 

 

 

 

 

čl. 6 ods.1

1.podods.

Keď kompetentný úrad hostiteľského členského štátu vyžaduje od osôb, ktoré chcú vykonávať regulovanú profesiu, dôkaz o tom, že majú dobré meno a povesť alebo že nebol na nich vyhlásený konkurz alebo že im nebolo pozastavené alebo zakázané vykonávanie tento profesie z dôvodu vážneho zneužitia odbornosti alebo trestného činu, priestupku, bude tento štát akceptovať ako postačujúci dôkaz vo vzťahu k občanom členských krajín, ktorí chcú vykonávať takúto profesiu na jeho území, doklady vyhotovené a vydané kompetentnými úradmi v pôvodnom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza, a ktoré preukazujú splnenie náležitých požiadaviek.

N

ZoA náv.

§ 23e ods.2 náv.

 

§ 3 ods. 1 písm. e), h) náv.

 

 

§ 6 ods. 2

písm. b) náv.

(3)     Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka

e) je bezúhonný;

h) v čase zápisu nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nevykonáva inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

(2) Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho,

b) voči komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie alebo kto je spoločníkom právnickej osoby, ktorá vznikla na spoločný výkon advokácie a bol voči nej vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie.

U

MS SR

 

 

čl. 6 ods.1

2.podods.

Keď kompetentné úrady pôvodného členského štátu alebo členského štátu, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza, nevystavia doklady uvedené v prvom pododseku, tieto doklady budú nahradené prísahou, alebo v štátoch, ktoré nemajú ustanovenia o prísahe, záväzným vyhlásením vykonaným touto osobou pred kompetentným právnym alebo administratívnym úradom alebo tam, kde je to možné, pred notárom alebo kvalifikovaným odborným orgánom členského štátu pôvodu alebo členského štátu, z  ktorého táto osoba pochádza. Takýto úrad alebo notár vystaví certifikát potvrdzujúci autentičnosť prísahy alebo záväzného vyhlásenia.

N

 

 

viď poznámka hore

U

MS SR

 

 

čl. 6 ods.2

1.podods.

Keď kompetentný úrad hostiteľského členského štátu vyžaduje od občanov tohto členského štátu, ktorí chcú vykonávať regulovanú profesiu, certifikát o fyzickom alebo duševnom zdraví, takýto úrad bude akceptovať ako dostatočný dôkaz v tomto ohľade doklad vyhotovený a požadovaný v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza.

N

 

 

viď poznámka hore

U

MS SR

 

 

čl. 6 ods.2

2.podods.

Keď pôvodný členský štát alebo členský štát, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza, neuvaľuje žiadne požiadavky takéhoto charakteru na tých, ktorí chcú vykonávať danú profesiu, bude hostiteľský členský štát akceptovať od takýchto občanov certifikát vystavený kompetentným úradom v tomto štáte, ktorý zodpovedá certifikátom vystavovaným v hostiteľskom členskom štáte.

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenský právny poriadok v zákone o advokácii ukladá určité morálne obmedzenia bezúhonnosti. Preto tento článok nie je použiteľný.

 

čl. 6 ods.3

Kompetentné úrady hostiteľských členských štátov môžu požadovať, aby doklady a certifikáty uvedené v odsekoch 1 a 2 boli predložené najneskôr do 3 mesiacov po ich vystavení.

N

ZoA náv.

§ 23e ods.2

náv.

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 3 miesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

 

U

MS SR

 

 

čl. 6 ods.4

Keď kompetentné úrady hostiteľského členského štátu vyžadujú od občana tohto členského štátu, ktorý chce vykonávať regulovanú profesiu, aby zložil prísahu alebo predniesol záväznú deklaráciu a keď forma prísahy alebo deklarácie nemôže byť akceptovaná občanmi iných členských štátov, tento úrad zabezpečí týmto osobám vhodnú a zodpovedajúcu formu prísahy alebo deklarácie.

N

 

 

 

U

MS SR

Osobitný prístup vo vzťahu k zmene textu sľubu bude riešený vo vnútrokomorových (stavovských) predpisoch.

 

čl. 7 ods.1

Kompetentné úrady hostiteľských členských štátov uznajú právo občanov členských štátov, ktorí splnili podmienky pre vykonávanie regulovanej profesie na ich území,  používať odborný titul hostiteľského členského štátu zodpovedajúci tento profesii.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1 náv.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

 

čl. 7 ods.2

Kompetentné úrady hostiteľských členských štátov uznajú právo občanov členských štátov, ktorí splnili podmienky pre vykonávanie regulovanej profesie na ich území, používať ich právne platný akademický titul a tam, kde je to možné, jeho skratku pochádzajúcu z členského štátu pôvodu alebo z členského štátu, z ktorého títo občania pochádzajú, v jazyku tohto štátu. Hostiteľský členský štát môže požadovať, aby za týmto titulom nasledoval názov a sídlo inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento titul udelila.

O

ZoA náv.

§ 23f ods. 1 náv.

viď text odseku 1) hore uvedený

U

MS SR

právo používať udelený akademický titul, resp. jeho skratku musí zabezpečiť úprava vykonaná Ministerstvom školstva SR

 

čl. 7 ods.3

1.podods.

Keď je v hostiteľskom členskom štáte profesia regulovaná asociáciou alebo organizáciou uvedenou v článku 1 písm. d), budú mať občania členských štátov právo iba používať profesný titul alebo menovacie dekréty udelené touto asociáciou alebo organizáciou na základe členstva.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1) náv.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

 

čl. 7 ods.3

2.podods.

Keď asociácia alebo organizácia požaduje, aby bolo členstvo predmetom určitých kvalifikačných požiadaviek, môže ich aplikovať vo vzťahu k občanom iných členských štátov, ktorí sú držiteľmi diplomu v čl. 1 písm. a) alebo formálnej kvalifikácie v zmysle čl. 3 písm. b), iba v súlade s touto smernicou, najmä s článkami 3 a 4.

N

ZoA

 

 

 

 

 

 

čl. 8 ods.1

Hostiteľský členský štát bude akceptovať ako dôkaz splnenia podmienok uvedených v čl. 3 a 4 certifikáty a doklady vystavené kompetentnými úradmi v členských štátoch, ktoré daná osoba predloží ako dôkaz svojej žiadosti o vykonávaní danej profesie.

N

ZoA

§ 23e ods. 2 náv.

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

U

MS SR

 

 

čl. 8 ods.2

Postup kontroly žiadosti o vykonávanie regulovanej profesie bude ukončený čo najskôr a výsledok bude oznámený v rozhodnutí kompetentného úradu v hostiteľskom členskom štáte najneskôr do 4 mesiacov o predložení všetkých dokladov vzťahujúcich sa k danej osobe. Proti tomuto rozhodnutiu alebo proti jeho nevydaniu bude možné podať opravný prostriedok na súd alebo na tribunál v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy.

N

ZoA

§ 23e ods. 1

 

§ 9

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

Uchádzač o výkon advokácie, ktorého Komora nezapísala do zoznamu advokátov, alebo advokát, ktorého  ......., má právo domáhať sa ochrany na súde.

U

MS SR

 

 

čl. 9 ods.1

Členské štáty určia v období uvedenom v čl. 12 kompetentné úrady, ktoré sú oprávnené prijímať žiadosti a rozhodovať podľa tejto smernice. Tieto informácie oznámia iným členským štátom a Komisii.

N

ZoA

§ 38 ods. 2

písm. h)

(2) Komora (ide o legislatívnu skratku Slovenskej advokátskej komory)   .....

h) spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona,

U

MS SR

 

 

čl. 9 ods.2

Každý členský štát určí osobu zodpovednú za koordináciu činností úradov uvedených v odseku 1 a bude o tomto informovať ostatné členské štáty a Komisiu. Úlohou tejto osoby bude presadzovane jednotnej aplikácie tejto smernice na všetky profesie. Pod gesciou Komisie bude zostavená koordinačná skupina pozostávajúca z koordinátorov menovaných každým členským štátom  alebo ich zástupcov a z predsedu, ktorým bude zástupca Komisie.

N

 

 

 

U

MS SR

Mimo pôsobnosť rezortu MS SR. Túto otázku vyrieši rezort Ministerstva školstva SR ( v súčasnosti touto kontaktnou osobou Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní, Staré grunty, Bratislava).

 

čl. 9 ods.2 1. a 2.odr.

Úlohou tejto skupiny bude :

·         uľahčovať zavádzanie tejto Smernice,

·         zhromažďovať všetky užitočné informácie pre ich použitie v členských štátoch.

N

 

 

 

U

MS SR

Mimo pôsobnosť rezortu MS SR.

 

čl. 9 ods.2 2.podods.

Táto skupina môže konzultovať s Komisiou akékoľvek zmeny existujúceho systému, ktoré môže zamýšľať.

N

 

 

 

U

MS SR

Mimo pôsobnosť rezortu MS SR.

 

čl. 9 ods.3

Členské štáty podniknú opatrenia za účelom poskytovania potrebných informácií o uznávaní diplomov v rámci tejto smernice. V tejto úlohe im môže pomáhať informačné stredisko o akademickom uznávaní diplomov a období štúdia, ktoré založili členské štáty v rámci rezolúcie Rady a ministrom školstva na stretnutí s Radou dňa 9. februára 1976, a tam, kde je to možné, môžu im pomáhať príslušné odborné asociácie alebo organizácie. Komisia vyvinie potrebnú iniciatívu na zabezpečenie rozvoja a koordinácie oznamovania potrebných informácií.

N

 

 

 

U

MS SR

Mimo pôsobnosť rezortu MS SR.

 

čl. 10 ods.1

Ak na základe 3.vety článku 4 ods.1 písm. b) 2.podods. navrhuje členský štát neudeliť žiadateľom právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a odbornou skúškou, pokiaľ ide o profesiu v zmysle tento smernice, okamžite oznámi Komisii príslušný návrh ustanovenia. Súčasne oznámi Komisii dôvody prijatia takéhoto ustanovenia. Komisia bude okamžite informovať ostatné členské štáty o akomkoľvek návrhu, ktorý obdržala. Taktiež môže viesť konzultácie s koordinačnou skupinou uvedenou v čl. 9 ods. 2.

N

 

 

 

U

MS SR

Nakoľko ide o regulovanú profesiu, ktorej hlavnou náplňou je aplikácia práva, výber je v rukách štátu.

 

čl. 10 ods.2

Objektívne k možnosti Komisie a iných členských štátov pripomienkovať návrh, môže členský štát prijať ustanovenie iba vtedy, ak Komisia nerozhodla v opačnom zmysle do 3 mesiacov.

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenská republika je v  uvedenej oblasti viazaná ustanoveniami Asociačnej dohody.

 

čl. 10 ods.3

Na požiadanie členského štátu alebo Komisie im členské štáty bez odkladu oznámia záverečný text ustanovení vyplývajúcich z použitia tohto článku.

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenská republika je v  uvedenej oblasti viazaná ustanoveniami Asociačnej dohody.

 

čl. 11

Na základe uplynutia obdobia určeného v čl. 12 bude členský štát každé 2 roky informovať Komisiu prostredníctvom správy o aplikácii prijatého systému. Okrem všeobecných poznámok bude táto správa obsahovať štatistickú sumarizáciu vykonaných rozhodnutí a popis hlavných problémov vyplývajúcich z použitia tejto smernice.

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenská republika je v  uvedenej oblasti viazaná ustanoveniami Asociačnej dohody.

 

čl. 12

Členské štáty podniknú opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice do 2 rokov od jej oznámenia (dátum oznámenia členským štátom bol 4. január 1989). Taktiež budú informovať Komisiu. Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení národného zákona, ktorý prijali pre oblasť pôsobnosti tejto smernice.

N

 

 

 

U

MS SR

Slovenská republika je v  uvedenej oblasti viazaná ustanoveniami Asociačnej dohody.

 

čl. 13

Najneskôr do 5 rokov po dni určenom v čl. 12 podá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o stave aplikácie všeobecného systému pre uznávanie vysokoškolských diplomov udelených na základe ukončenia odborného štúdia a školenia v trvaní aspoň 3 rokov. Po vykonaní všetkých potrebných konzultácií predloží Komisia pri tejto príležitosti svoje závery týkajúce sa akýchkoľvek zmien, ktoré musia byť vykonané v rámci uvedeného systému. Zároveň tam, kde je to možné, predloží Komisia návrhy  na zlepšenie súčasného systému v záujme ďalšieho uľahčenia slobody pohybu, právo osôb uvedených v tejto Smernici a slobody poskytovať služby.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Nie je určené pre Slovenskú republiku.

 

čl. 14

Táto Smernica je adresovaná členským štátom.

n.a.

Asociačná dohoda

Čl. 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.

 

MS SR