TABUĽKA ZHODY
 

 k návrhu zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

 

Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 o uľahčení efektívneho výkonu slobody právnikov poskytovať služby

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 Zákon č. 323/1992 Zb. notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) – Notár. poriadok

čl. 1

ods. 1

1. Táto smernica sa použije v rozsahu obmedzení a za podmienok tu ustanovených na činnosť právnikov, ktorí majú v úmysle poskytovať služby. Napriek obsahu tejto Smernice môžu členské štáty nariadiť určitej kategórii právnikov prípravu úradných dokumentov pre získanie oprávnenia spravovať majetok osôb, ktoré zomreli, a vypracovanie úradných dokumentov, ktoré vytvárajú alebo prevádzajú pozemkové parcely.

N

ZoA náv.

§ 1 ods.2 náv.

(2) Výkonom advokácie je zastupovanie v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád,  spisovanie listín o právnych úkonoch, a spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sú vykonávané za odmenu (ďalej len „právne služby“).

U

MS SR

 

Notár. poriadok

 

 

U

MS SR

Oblasť  činnosti právnikov, ktorí na základe osobitného oprávnenia pripravujú úradné dokumenty pre získanie oprávnenia spravovať majetok osôb, ktoré zomreli, a vypracovávajú osobitné listiny, na základe ktorých sa nadobúdajú pozemky, je upravená zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Nakoľko notári zastupujú štát ako súdni komisári pri dedičskom konaní, Slovenská republika využila možnosť  prijať výhradu výkonu úradnej moci v zmysle článku 54 ods.2 Európskeho dohovoru o pridružení.

čl. 1

ods. 2 začiatok

2. „Právnik“ znamená akúkoľvek osobu oprávnenú vykonávať svoju profesijnú činnosť pod jedným z nasledovných označení :

-  Belgicko : Avocat, Advocaat

-  Dánsko : Advokat

-  Nemecko : Rechtsanwalt

-  Francúzsko : Avocat

-  Írsko : Barrister, Solicitor:

-  Taliansko : Avvocato

N

ZoA náv.

 

§ 23b písm. a) náv.

 

§ 23d ods.1 náv.

a) zahraničným advokátom občan členského štátu Európskej únie, alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je registrovaný ako advokát v príslušnej komore,

(1) Zahraničný advokát, ktorý chce sídlo na území Slovenskej republiky sa zapisuje do zoznamu zahraničných advokátov.

 U

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 pokrač.

 

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 1 náv.

 

 

 

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 záver

- Luxembursko : avocat, avoue

- Holandsko : advocaat

- Spojené kráľovstvo : avoccate,barrister, solicitor

N

 

 

 

 

 

Text k implementácii je rovnaký ako je uvedený hore.

Poznámka : v prípade pristúpenia Slovenskej republiky do Európskych spoločenstiev je potrebné vložiť do uvedeného zoznamu aj pojmy pre Slovenskú republiku : Slovensko           advokát

čl. 2

Každý členský štát uzná ako právnika na účely výkonu činností uvedených v článku 1 každú osobu uvedenú v odseku 2 článku 1.

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 1 náv.

 

§ 23h ods. 1 náv.

(1)    Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

 

(1) Ak u zahraničného advokáta dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia na poskytovanie právnych služieb v štáte registrácie alebo v inom členskom štáte Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pozastaví mu Komora výkon advokácie v Slovenskej republike alebo ho zo zoznamu advokátov vyčiarkne. Ustanovenie §9 nie je týmto dotknuté.

 

 

 

U

MS SR

 

čl. 3

Osoba uvedená v článku 1 odseku 1 prijme profesijný titul používaný v členskom štáte, z ktorého pochádza, vyjadrený v jazyku alebo v jednom z jazykov tohto štátu s označením profesijnej organizácie, ktorou je oprávnený na výkon praxe, alebo súdu, pred ktorým je oprávnený vystupovať podľa zákonov tohto štátu.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1) náv.

 

 

 

 

 

 

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

.

U

MS SR

 

čl. 4 ods.1

Činnosť vzťahujúca sa na zastupovanie klienta v právnom konaní alebo pred verejnými  orgánmi sa vykonáva v každom hostiteľskom  štáte na základe podmienok ustanovených pre právnikov so sídlom v tomto štáte s výnimkou podmienok pobytu alebo registrácie v profesijnej organizácii v tomto štáte.

N

ZoA náv.

§ 23g ods. 1 a 2 náv.

 

(1) Zahraničný advokát nemá právo voliť ani byť volený do orgánov Komory.

 (2) Zahraničný advokát zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov má právo voliť do orgánov Komory a nemá právo byť volený do orgánov Komory.

U

MS SR

 

čl. 4 ods. 2

Právnik vykonávajúci túto činnosť dodržiava pravidlá stavovského správania hostiteľského členského štátu, jeho záväzky v členskom štáte pôvodu zostávajú nedotknuté.

N

 

 

 

 

MS SR

Pre personálnu pôsobnosť právnych predpisov Slovenskej republiky je ustanovenie Smernice irelevantné, lebo aj bez tohto ustanovenia každá osoba na teritóriu Slovenskej republiky je povinná zachovávať slovenský právny poriadok (výnimky imunity a exempcie). Je to otázka cudzieho štátneho suveréna, ako si ustráži autoritu nad svojim občanmi v zahraničí.

čl. 4 ods.3 úvod

Keď sa táto činnosť vykonáva vo Veľkej Británii „pravidlá stavovského správania hostiteľského členského štátu“ znamenajú pravidlá stavovského správania pre „solicitorov“, ak nie sú tieto činnosti vyhradené pre „advocates“ alebo pre „barristers“. Inak sa pravidlá stavovského správania na posledných menovaných uplatnia.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 4 ods.3 stred

Avšak na advokátov z Írska sa vždy uplatnia pravidlá stavovského správania platné pre advokátov vo Veľkej Británii. Ak sa táto činnosť vykonáva v Írsku, pojem „pravidlá stavovského správania hostiteľského štátu“ znamenajú, pokiaľ upravujú ústne predkladanie prípadu na súde, pravidlá stavovského správania pre advokátov

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 4 ods.3 záver

Vo všetkých ostatných prípadoch sa uplatnia pravidlá stavovského správania pre solicitorov. Avšak advokáti z Veľkej Británie sa budú vždy spravovať pravidlami stavovského správania platné pre advokátov v Írsku.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 4 ods. 4 1.časť

Na právnika vykonávajúceho činnosť inú ako je uvedená v odseku 1, sa uplatnia podmienky a pravidlá stavovského správania členského štátu pôvodu; nedotknuté zostáva rešpektovanie pravidiel akéhokoľvek pôvodu, ktoré upravujú profesie v hostiteľskom štáte, najmä tých, ktoré sa týkajú nezlučiteľnosti výkonu činnosti právnika s inou činnosťou v tomto štáte, stavovskej povinnosti mlčanlivosti,

N

ZoA náv.

§ 23g ods. 1 a 2 náv.

 

 

(1) Zahraničný advokát nemá právo voliť ani byť volený do orgánov Komory.

 (2) Zahraničný advokát zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov má právo voliť do orgánov Komory a nemá právo byť volený do orgánov Komory..

U

MS SR

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 ods.4 2.časť

vzťahov s inými právnikmi, zákazu súčasného poskytovania služieb pre strany s protichodnými záujmami. Posledné pravidlá sa uplatnia, iba ak je možnosť ich dodržať aj právnikom bez sídla v hostiteľskom členskom štáte, a v rozsahu, v akom ich možno spravodlivo požadovať v tomto štáte na náležitý výkon právnických činností, postavenie profesie a rešpektovanie pravidiel týkajúcich sa nezlučiteľnosti.

N

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 5 odr. 2

v dispozícii čl. štátov

Čo sa týka výkonu činnosti vzťahujúcej sa na zastupovanie klienta v súdnom konaní, členský štát môže požadovať od právnikov, na ktorých sa vzťahuje čl. 1:

· aby boli predstavení v súlade s miestnymi zvyklosťami či obyčajami predsedajúcemu sudcovi, a ak je to vhodné aj predsedovi príslušnej komory v hostiteľskom členskom štáte,

O

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie je veľmi netradičné pre podmienky moderného právneho poriadku Slovenskej republiky a preto navrhovateľ využíva možnú dispozitívnosť a nebude navrhovať jeho využitie.

čl. 5 odr.2

· aby pracovali v spojení s právnikom, ktorý vykonáva svoju činnosť pred príslušným súdom a ktorý, ak je nevyhnutné, je zodpovedný orgánu súdu, alebo s „avuom“ či „procuratore“, ktorý je zodpovedný pred orgánom súdu.

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 6

Akýkoľvek členský štát môže vylúčiť právnikov, ktorí sú v platenom pracovnom pomere vo verejnom či v súkromnom podniku, z výkonu činností týkajúcich sa zastupovania tohto podniku v konaní pred súdmi, pokiaľ právnici so sídlom v tomto štáte nemôžu tieto činnosti vykonávať.

O

ZoA náv.

§ 3  ods. 1 písm. h) náv.

Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho kto,

h)      v čase zápisu nie  je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nevykonáva inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania.

U

MS SR

 

čl. 7 ods.1

Kompetentný orgán hostiteľského členského štátu môže požadovať od osoby poskytujúcej služby, aby preukázala svoju kvalifikáciu právnika (v zmysle čl. 1 ods.2 poznámka prekladateľa).

O

ZoA

 

 

 

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 7 ods.1

V prípade nesúladu so záväzkami uvedenými v článku 4 a tými, ktoré sú v hostiteľskom členskom  štáte platné, kompetentný orgán tohto štátu určí v súlade so svojimi hmotnými a procesnými predpismi následky takéhoto nesúladu a môže získať príslušné stavovské informácie týkajúce sa osoby poskytujúcej služby. Oznámi príslušnému orgánu členského štátu pôvodu všetky prijaté rozhodnutia. Takéto výmeny sa nedotýkajú poskytovaných organizácií tajnej povahy.

N

ZoA

náv.

§ 38 ods. 2 písm. h)  náv.

V § 38 ods. 2 sa za písmeno g vkladá  nové písmeno h, ktoré znie:

„h spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinnností podľa tohto zákona,“.

U

MS SR

 

čl. 8 ods.1

Členské štáty urobia účinné opatrenia nevyhnutné na zosúladenie s touto Smernicou do 2 rokov od jej oznámenia a bezodkladne o nich upovedomia Komisiu.

n.a.

 

 

 

 

 

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 8 ods.2

Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení vnútroštátnych zákonov, ktoré prijali v oblasti, ktorej sa týka táto Smernica.

n.a.

 

 

 

 

 

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 9

Táto Smernica je určená členským štátom.

n.a.

Asociačná dohoda

Čl. 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.