TABUĽKA ZHODY
 

 k návrhu zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

 

Smernica Rady 98/5/ES z 16. februára 1998 o umožnení výkonu advokátskeho povolania na trvalom základe v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bola získaná kvalifikácia

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona  č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) – Notár.  poriadok Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – ObchZ

Zákon č. 99/1963Občiansky súdny poriadok – OSP

čl. 1

ods. 1

1. Cieľom tejto Smernice je umožniť výkon advokátskeho povolania na trvalom základe či už ako slobodné povolanie alebo v platenom pracovnom pomere v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom osoba získala odbornú kvalifikáciu.

N

ZoAnáv.

§ 1 ods.2

(2) Výkonom advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch,  spracúvanie právnych  rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sú vykonávané za odmenu (ďalej len „právne služby“).

U

 

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 písm. a) začiatok

2. Na účely tejto Smernice

a)   „advokát“ je každá osoba, ktorá je občanom členského štátu a ktorá je oprávnená  vykonávať svoju odbornú činnosť s použitím jedného z nasledovných profesných titulov :

-          Belgicko : Avocat/ Advocaat

-          Dánsko : Advokat

-          Nemecko : Rechtsanwalt

-          Grécko :  nečitateľný názov profesie

N

ZoA náv.

 

§ 2

 

 

 

§ 23b písm. a) náv.

 (2) Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (ďalej len „Komora“).

 

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) zahraničným advokátom občan členského štátu Európskej únie, alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,  ktorý je registrovaný ako advokát v príslušnej komore,

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 písm. a) záver

-         Španielsko : Abogado/ Advocat/ Avogado/ Abokatu

-          Francúzsko : Avocat

-          Írsko : Barrister/ Solicitor:

-          Taliansko : Avvocato

-          Luxembursko : Avocat

-          Holandsko : Advocaat

-          Rakúsko : Rechtsanwalt

-          Portugalsko : Advogado

-          Fínsko : Asianajaja/Advokat

-          Švédsko : Advokat

-          Spojené kráľovstvo : Advocate, Barrister, Solicitor

 

 

§ 23b písm. a)

Viď hore citovaný text

U

MS SR

 

Poznámka : v prípade pristúpenia Slovenskej republiky do Európskych spoločenstiev je potrebné vložiť do uvedeného zoznamu aj pojmy pre Slovenskú republiku : Slovensko   -   advokát

čl. 1

ods. 2 písm. b)

b)      „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom advokát získal právo používať jeden z profesných titulov, o ktorých sa hovorí v písmene a), predtým ako začal vykonávať právnickú profesiu v inom členskom štáte,

N

ZoA náv.

§ 23b písm. a) náv.

 a) zahraničným advokátom občan členského štátu Európskej únie, alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,  ktorý je registrovaný ako advokát v príslušnej komore

U

 

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 písm. c)

c)        „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom advokát vykonáva povolanie v súlade s touto Smernicou,

N

 

 

 

U

MS SR

V konkrétnom prípade ide o Slovenskú republiku.

čl. 1

ods. 2 písm. d)

d)      „profesný titul získaný v domovskom členskom štáte“ je profesijný titul používaný v členskom štáte, v ktorom advokát získal právo používať tento titul predtým ako začal vykonávať advokátske povolanie v hostiteľskom členskom štáte,

 

N

ZoA náv.

§23f ods. 1) náv.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 písm. e)

e)      „zoskupenie“ je každá právnická osoba, v ktorej pôsobí alebo nepôsobí právnik, vytvorená v súlade s právom členského štátu, v rámci ktorej advokát vykonáva spoločne odbornú činnosť pod spoločným menom,

N

ZoA náv.

§10 ods.1 nav.

(1) Advokát môže vykonávať advokáciu samostatne, v združení spolu s inými advokátmi alebo ako spoločník  verejnej obchodnej spoločnosti.

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 2 písm. f) 1.časť vety

f)       „príslušný profesný titul“ alebo „príslušná profesia“ je profesný titul alebo profesia upravená kompetentným orgánom, u ktorého sa advokát zapísal podľa článku 3,

N

 

§23f  ods. 1) náv.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

Viď text u článku 1 ods.2 písmeno d).

čl. 1

ods. 2 písm. f) 2.časť vety

pod pojmom „kompetentný orgán “ sa rozumie takýto orgán,

N

ZoA

§ 33 ods.1 a 2

(1)    Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.

(2)    Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou.

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 3

Táto Smernica platí aj pre advokátov, ktorí vykonávajú advokáciu súkromne, aj pre advokátov v platenom pracovnom pomere v domovskom členskom štáte a v súlade s článkom 8 v hostiteľskom členskom štáte.

N

ZoA náv.

§ 3 ods.1 písm. h) nav.

Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho kto,

h) v čase zápisu nie  je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nevykonáva inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti, ktorá svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon advokátskeho povolania a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

U

MS SR

 

čl. 1

ods. 4

Výkon advokácie v zmysle tejto Smernice nezahŕňa poskytovanie služieb, ktoré sú obsiahnuté v Smernici č. 77/249/EHS.

N

 

 

 

U

MS SR

Návrh textu novely túto skutočnosť akceptuje.

čl. 2

Každý advokát má právo vykonávať činnosti špecifikované v článku 5 na trvalom základe v ktoromkoľvek členskom štáte s použitím profesijného titulu získaného v svojej domovskej krajine.

Začlenenie sa do advokácie v hostiteľskom členskom štáte podlieha článku 10.

N

ZoA náv.

§ 23f

ods. 1 nav.

(1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

čl. 3

ods. 1

Advokát, ktorý chce vykonávať povolanie v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom získal odbornú kvalifikáciu, sa zapíše u kompetentného orgánu daného štátu.

N

ZoA náv.

§ 23e ods.1 náv.

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

U

MS SR

 

čl. 3

ods. 2 úvod

Kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte zapíše advokáta po predložení osvedčenia, ktoré dokazuje, že bol zapísaný u kompetentného orgánu vo svojom domovskom členskom štáte.

N

ZoA náv.

§ 23e ods.1 nav.

§ 23e ods. 2

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

U

MS SR

 

čl. 3

ods. 2 stred

Kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte môže žiadať, aby osvedčenie vydané kompetentným orgánom domovského členského štátu nebol pri svojom predložení starší ako 3 mesiace.

O

ZoA náv.

§ 23e ods. 2 náv.     

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace a musia sa predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

U

MS SR

 

čl. 3

ods. 2 záver

Kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte bude o zapísaní advokáta informovať kompetentný orgán v domovskom členskom štáte.

N

ZoA náv.

§ 38 ods.2 písm. b) náv.

b) vedie zoznam advokátov, zoznam zahraničných advokátov, zoznam medzinárodných advokátov, zoznam združení a verejných obchodných spoločností vykonávajúcich advokáciu a zoznam  advokátskych koncipientov, vykonáva v nich zápisy a oznamuje príslušnej komore zápis zahraničného advokáta alebo odopretie jeho zápisu do zoznamu advokátov Komory, ako aj ďalšie zmeny v jeho postavení v Slovenskej republike,

U

MS SR

 

čl. 3

ods. 3 1.odr.

Na účel aplikácie odseku  1 :

·         v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa advokáti, ktorí vykonávajú povolanie s použitím iného profesijného titulu ako sa používa  v Spojenom Kráľovstve alebo v Írsku, zapíšu alebo u orgánu zodpovedného za povolanie baristera alebo advokáta, alebo u orgánu, ktorý je zodpovedný za výkon povolania solicitora,

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 3

ods. 3 2.odr.

·         v Spojenom Kráľovstve orgán zodpovedný za barristera z Írska je zodpovedný aj za povolanie baristera alebo advokáta a orgán zodpovedný za solicitora z Írska je zodpovedný aj za výkon povolania solicitora,

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 3

ods. 3 3.odr.

·         v Írsku orgán zodpovedný za barristera alebo advokáta z Veľkej Británie je zodpovedný aj za výkon povolania barristera a orgán zodpovedný za solicitora z Veľkej Británie je zodpovedný aj za výkon povolania solicitora.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Uvedené ustanovenie nezasahuje do suverenity a teritoriálnej pôsobnosti Slovenskej republiky.

čl. 3 ods.4

Ak príslušný kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte zverejní mená advokátov zapísaných v tomto orgáne, zverejní aj mená advokátov zapísaných v súlade s touto Smernicou.

N

 

 

 

 

MS SR

Povinnosť uverejňovať mená advokátov zapísaných do zoznamu v advokátskom časopise vyplýva zo stavovského predpisu – Zásady výkonu advokácie a podľa tohto stavovského predpisu sa môžu v budúcnosti uverejňovať aj mená zahraničných advokátov.

čl. 4

ods. 1

Advokát vykonávajúci povolanie v hostiteľskom členskom štáte na základe profesijného titulu získaného v domovskej krajine vykonáva povolanie iba s použitím tohto titulu, ktorý musí byť uvedený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov svojho domovského členského štátu zrozumiteľným spôsobom tak, aby sa vyhol zamieňaniu s profesijným titulom hostiteľského členského štátu.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1) náv.

 

 

 

 

 

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

čl. 4

ods. 2 1.podods.

Na účel aplikácie odseku 1 môže hostiteľský členský štát  požiadať advokáta vykonávajúceho povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, aby uviedol stavovskú organizáciu, ktorej je členom v domovskom členskom štáte, alebo uviedol súdny orgán, pred ktorým je oprávnený zastupovať v súlade so zákonmi svojho domovského členského štátu.

O

ZoA náv.

§ 23f  ods. 1) náv.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4

ods. 2 2.podods.

Hostiteľský členský štát môže tiež vyžadovať, aby advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v zahraničí uviedol aj odkaz na registráciu u kompetentného orgánu v danom členskom štáte.

O

ZoA náv.

§ 23f ods. 1  nav.

1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone advokácie svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

čl. 5

ods. 1

V súlade s odsekmi 2a 3 advokát, ktorý vykonáva povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskom členskom štáte, vykonáva tie isté odborné činnosti ako advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu, ktorý sa používa v hostiteľskom členskom štáte, môže „inter alia“ poskytovať právne rady v oblasti práva svojho domovského členského štátu, v oblasti komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva hostiteľského členského štátu. V každom prípade dodržiava procesné pravidlá, ktoré platia na národných súdoch.

N

ZoA náv.

§ 23d ods. 7 nav.

(7) Na postavenie zahraničného advokáta, podmienky a rozsah poskytovania právnych služieb sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a stavovských predpisov, ak sa neustanovuje inak.

U

 

MS SR

 

čl. 5

ods. 2

Členské štáty, ktoré na svojom území oprávňujú predpísanú kategóriu advokátov, aby pripravovali listiny na získanie nároku spravovať majetok zosnulých osôb a listiny na tvorbu alebo prevod parciel, ktoré sú v iných členských štátoch vyhradené iným neadvokátskym profesiám, môžu z takýchto činností vylúčiť advokátov vykonávajúcich povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, ktorý bol udelený v jednom z uvedených členských štátov.

O

Notár.

por.

 

 

 

MS SR

Oblasť  činnosti právnikov, ktorí na základe osobitného oprávnenia pripravujú úradné dokumenty pre získanie oprávnenia spravovať majetok osôb, ktoré zomreli, a vypracovávajú osobitné listiny, na základe ktorých sa nadobúdajú pozemky, je upravená zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Nakoľko notári zastupujú štát ako súdni komisári pri dedičskom konaní, Slovenská republika využila možnosť  prijať výhradu výkonu úradnej moci v zmysle článku 54 ods.2 Európskeho dohovoru o pridružení.

čl. 5

ods. 3 1.podods.

Na účel činností, ktoré súvisia  so zastupovaním alebo obhajobou klienta v konaní a ak zákon hostiteľského členského štátu vyhradzuje takéto činnosti advokátom, ktorí vykonávajú povolanie s použitím profesijného titulu daného štátu, môže tento štát požadovať, aby advokáti vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine spolupracovali s advokátom, ktorý zastupuje pred príslušným súdom a ktorý by sa v prípade potreby zodpovedal tomuto orgánu, alebo aby spolupracoval s „avoué“, ktorý zastupuje pred týmto orgánom.

O

ZoA

 

 

 

MS SR

Navrhuje sa neuplatniť výnimku a v tejto oblasti zaobchádzať so zahraničným advokátom ako s plnohodnotným členom Slovenskej advokátskej komory.

čl. 5

ods. 3 2.podods.

Na účel zabezpečenia hladkého fungovania súdneho systému môže členský štát stanoviť osobitné pravidlá zastupovania pred najvyšším súdom (napr. požiadavka na špecializovaného advokáta.)

O

ZoA

 

 

 

MS SR

Uvedená potreba doposiaľ nebola „de lege ferenda“ vznesená na Slovensku.

čl. 6

ods. 1

Advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine podlieha bez ohľadu na pravidlá výkonu povolania, ktoré zaväzujú advokáta v jeho domovskom členskom štáte, tým istým pravidlám výkonu povolania ako advokáti, ktorí vykonávajú povolanie s použitím príslušného profesijného titulu hostiteľského členského štátu, a to vo vzťahu ku všetkým činnostiam, ktoré advokát vykonáva na území tohto štátu.

N

ZoA

§ 23d ods. 7 nav.

(7) Na postavenie zahraničného advokáta, podmienky a rozsah poskytovania právnych služieb sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a stavovských predpisov, ak sa neustanovuje inak.

U

MS SR

 

čl. 6

ods. 2

Advokáti vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine majú primerané zastúpenie v stavovských združeniach hostiteľského členského štátu. Takéto zastúpenie zahŕňa aspoň právo hlasovať vo voľbách do samosprávnych orgánov týchto združení.

N

ZoA

§ 23g ods.1 a 2 nav.

(1)    Zahraničný advokát nemá právo voliť ani byť volený do orgánov Komory.

(2)    Zahraničný advokát zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov má právo voliť do orgánov komory a nemá právo byť volený do orgánov Komory.

U

MS SR

 

čl. 6

ods. 3 začiatok

Hostiteľský členský štát môže vyžadovať od advokáta, ktorý vykonáva povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, aby sa alebo poistil za škody spôsobené pri výkone povolania alebo aby prispieval do stavovského záručného fondu v súlade s pravidlami, ktoré štát stanovuje pre odborné činnosti vykonávané na jeho území.

O

ZoA náv.

§ 23e ods. 1 písm. b) nav.

(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

b) je poistený zo zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie na území Slovenskej republiky,

U

MS SR

 

čl. 6

ods. 3 koniec

Advokát, ktorý vykonáva povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, nepodlieha tejto požiadavke, ak môže preukázať, že uzatvoril poistenie alebo prispel do záručného fondu v súlade s pravidlami svojho domovského členského štátu, pokiaľ je toto poistenie alebo záruka zhodné s podmienkami a rozsahom krytia hostiteľského členského štátu. Ak ide iba o čiastočnú zhodu, kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte môže vyžadovať, aby bolo zmluvne uzatvorené dodatočné poistenie alebo dodatočná záruka s cieľom pokryť položky, na ktoré sa nevzťahuje poistenie alebo záruka zmluvne uzatvorená v súlade s pravidlami domovského členského štátu.

N

ZoA

§ 23e ods. 1 písm. b) náv.

 1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

b) je poistený zo zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie na území Slovenskej republiky,

U

 

MS SR

 

čl. 7

ods. 1

1. Ak advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesného titulu získaného v domovskej krajine nedodrží záväzky platné v hostiteľskom členskom štáte, vzťahuje sa na neho procesný poriadok, pokuty a opravné prostriedky  hostiteľského členského štátu.

N

 

 

U

MS SR

 

Na zahraničných advokátov pôsobiacich na území Slovenskej republiky sa výslovne vzťahuje tento zákon v časti o 

a)      splnení podmienok pre zápis s výnimkami,

b)      vykonaní sľubu,

c)      povinnosti zápisu do zoznamu a kárnej zodpovednosti,

d)      poistení,

e)      podmienok advokátskej tarify.

čl. 7

ods. 2 1.podods.

Pred začatím kárneho konania proti advokátovi, ktorý vykonáva povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, musí kompetentný orgán hostiteľského členského štátu čo najskôr informovať kompetentný orgán domovského členského štátu, pričom mu poskytne všetky príslušné informácie.

N

ZoA náv.

§ 23h ods.2 náv.

 

 

 

 

§ 38 ods. 2 písm. h)

(2) Komora pred začatím disciplinárneho konania proti zahraničnému advokátovi informuje príslušnú komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne príslušnej komore všetky dôležité informácie o disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania predsedníctvu Komory ako odvolaciemu orgánu.

h) spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona.

U

MS SR

 

čl. 7

ods. 2 2.podods.

Prvý pododsek platí mutatis mutandis tam, kde kárne konanie začne na podnet kompetentného orgánu domovského členského štátu, ktorý musí náležito informovať kompetentný orgán hostiteľského členského štátu (členských štátov).

N

ZoA náv.

§ 23h ods.2 náv.

 

 

 

 

§ 38 ods. 2 písm. h)

(2) Komora pred začatím disciplinárneho konania proti zahraničnému advokátovi informuje príslušnú komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne príslušnej komore všetky dôležité informácie o disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania predsedníctvu Komory ako odvolaciemu orgánu.

h) spolupracuje s príslušnou pri plnení povinností podľa tohto zákona.

U

MS SR

 

čl. 7

ods. 3

Bez toho, aby tým bola dotknutá rozhodovacia právomoc kompetentného orgánu v hostiteľskom členskom štáte, spolupracuje tento orgán počas kárneho konania s kompetentným orgánom domovského členského orgánu. Hostiteľský členský štát urobí potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že kompetentný orgán v domovskom členskom štáte môže predkladať materiály orgánom zodpovedným za odvolanie.

N

ZoAnáv.

§ 23h ods.2 náv.

 

 

 

 

§ 38 ods. 2 písm. h)

(2) Komora pred začatím disciplinárneho konania proti zahraničnému advokátovi informuje príslušnú komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne príslušnej komore všetky dôležité informácie o disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania predsedníctvu Komory ako odvolaciemu orgánu.

h) spolupracuje s príslušnou pri plnení povinností podľa tohto zákona.

U

MS SR

 

čl. 7

ods. 4

Kompetentný orgán v domovskom členskom štáte rozhodne, aké opatrenia podnikne v súlade so svojimi vlastnými procesnými a hmotnými predpismi vo vzťahu k rozhodnutiu kompetentného orgánu hostiteľského členského štátu ohľadne advokáta, ktorý vykonáva povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine.

O

 

 

 

 

 

Mimo pôsobnosť výkonu suverenity Slovenskej republiky.

čl. 7

ods. 5

Hoci nasledovné nie je predpokladom rozhodnutia kompetentného orgánu v hostiteľskom členskom štáte, dočasný alebo trvalý zákaz výkonu povolania kompetentný orgánom v domovskom štáte povedie automaticky k dočasnému alebo trvalému zákazu výkonu povolania v hostiteľskom členskom štáte s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine.

N

ZoA náv.

§ 23h ods. 1 nav.

(1) Ak u zahraničného advokáta dôjde k pozastavenie alebo zániku oprávnenia na poskytovanie právnych služieb v štáte registrácie alebo v inom členskom štáte Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pozastaví mu Komora výkon advokácie v Slovenskej republike alebo ho zo zoznamu advokátov vyčiarkne. Rovnako sa postupuje v prípade vzniku skutočností podľa §6 a 7 tohto zákona. Ustanovenie §9 nie je týmto dotknuté.

U

MS SR

 

čl. 8

Advokát zapísaný v hostiteľskom členskom štáte s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine môže vykonávať povolanie v platenom pracovnom pomere u iného advokáta, v združení alebo v advokátskej kancelárii alebo v súkromnom alebo verejnom podniku v takom rozsahu, v akom hostiteľský členský štát povoľuje advokátom zapísaným s použitím profesijného titulu, ktorý v danom štáte používa.

N

ZoA náv.

§ 23d ods. 2 náv.

 

 

 

 

§ 3 ods. 1 písm. h)  náv.

(2)  Zahraničný advokát, ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov je oprávnený poskytovať právne služby v práve Slovenskej republiky, v práve štátu registrácie, v práve Európskej únie a v medzinárodnom práve, a to za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(1) Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto,

h) v čase zápisu nie  je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nevykonáva inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

U

MS SR

 

čl. 9 1.podods.

V rozhodnutí nevykonať zápis, o ktorom sa hovorí v článku 3, alebo zrušiť takýto zápis a v rozhodnutí, na základe ktorého sa ukladajú kárne opatrenia, sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádza.

 

 

 

 

N

ZoA náv.

§ 23e ods.4 nav.

(4) O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá komora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí Komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.

U

MS SR

 

čl. 9 2.podods.

Proti takémuto rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok na súde alebo na tribunáli v súlade s ustanoveniami domovského práva.

N

ZoA

 

§ 9 ods.1

 

(1) Uchádzač o výkon advokácie, ktorého komora nezapísala do zoznamu advokátov, alebo advokát, ktorého komora vyčiarkla zo zoznamu advokátov, s výnimkou vyčiarknutia podľa § 6 ods.1 písm. e), alebo advokát, ktorému komora pozastavila výkon advokácie, má právo domáhať sa ochrany na súde.

U

MS SR

 

OSP

§ 244 až 250k

 

 

 

Viď príslušné ustanovenia o správnom súdnictve.

čl. 10

ods. 1 1.veta

Advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, ktorý efektívne a pravidelne vykonával aspoň po dobu 3 rokov činnosť v hostiteľskom členskom štáte v oblasti práva tohto štátu, vrátane  práva ES, je s cieľom začleniť sa do advokátskeho povolania v hostiteľskom členskom štáte vylúčený z podmienok uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) Smernice 89/48/EHS.

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 4 náv.

(4) O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá Komora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí Komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.

U

MS SR

 

Poznámka . text v článku 4 ods.1 písm. b) Smernice č. 89/48/EHS znie :

Bez ohľadu na článok 3 môže (tzn. nemôže) hostiteľský členský štát od žiadateľa požadovať :

b)      aby ukončil adaptačné obdobie, ktoré neprekračuje 3 roky alebo aby podstúpil skúšku odbornosti:

·         keď sa záležitosti týkajúce sa štúdia a školenia, ktoré občan absolvoval, tak ako je to uvedené v čl. 3 písm. a) a b), podstatne líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v diplome požadovanom hostiteľským členským štátom alebo

·         keď v prípade uvedenom v článku 3 písm. a) pozostáva profesia, ktorá je v hostiteľskom členskom štáte regulovaná, z jednej alebo viacerých regulovaných odborných aktivít nespadajúcich do profesie regulovanej v členskom štáte, z ktorého žiadateľ  pochádza, a tento rozdiel  zodpovedá špecifickému vzdelaniu a školeniu požadovanému v hostiteľskom členskom štáte a zahrňuje záležitosti, ktoré sa podstatne líšia od tých, ktoré sú uvedené v diplome žiadateľa alebo

·         keď v prípade uvedenom v článku 3 písm. b) pozostáva profesia, ktorá je v hostiteľskom členskom štáte regulovaná, z jednej alebo viacerých regulovaných odborných aktivít, ktoré nespadajú do profesie vykonávanej žiadateľom v členskom štáte pôvodu, a tento rozdiel zodpovedá špecifickému vzdelaniu alebo školeniu, ktoré je požadované v hostiteľskom členskom štáte, a zahŕňa záležitosti, ktoré sa podstatne líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v doklade o formálnej kvalifikácii, ktorý žiadateľ dodal. Ak by chcel hostiteľský členský štát využiť túto možnosť, musí poskytnúť žiadateľovi právo  výberu medzi adaptačným obdobím a skúškou odbornosti. Pokiaľ sa tento princíp čiastočne zruší pre profesie, ktorých prax si vyžaduje   presnú znalosť národného práva a s ohľadom na ktoré je ustanovenie o poradenstve  a/alebo pomoci týkajúcej sa národných zákonov podstatným a stálym znakom odbornej aktivity, môže hostiteľská členská krajina určiť alebo adaptačné obdobie alebo skúšku odbornosti. Pokiaľ hostiteľský členský štát zamýšľa zaviesť čiastočné zrušenie pre iné profesie, vo vzťahu o právo žiadateľa vybrať si, bude platiť postup uvedený v čl. 10.

čl. 10

ods. 1 2.veta

Efektívny a pravidelný výkon znamená skutočný výkon činnosti bez akéhokoľvek prerušenia s výnimkou prerušenia, ktoré spôsobili nezvyčajné udalosti (ktoré nie je výsledkom bežných udalostí každodenného života).

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 1 náv.

1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

 

U

MS SR

 

čl. 10

ods. 1 písm. a)

Advokát poskytne kompetentnému orgánu hostiteľského členského štátu dôkaz, že pravidelne po dobu aspoň troch rokov vykonával činnosť v oblasti práva hostiteľského členského štátu. V tomto ohľade :

a)  advokát poskytne kompetentnému orgánu v hostiteľskom členskom štáte všetky príslušné informácie a dokumentáciu, najmä čo sa týka počtu a povahy vecí s ktorými sa zaoberal;

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 1 náv.

1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov na písomnú žiadosť do 2 mesiacov odo dňa jej obdržania toho, kto...

 

U

MS SR

 

čl. 10

ods. 1 písm. b)

b)      kompetentný orgán hostiteľského členského štátu môže overiť efektívnosť a pravidelnosť vykonávanej činnosti a v prípade potreby požiadať advokáta, aby poskytol v písomnej alebo v ústnej forme objasnenie alebo ďalšie podrobnosti týkajúce sa informácií a dokumentácie uvedenej v písmene a).

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 1 2.podods.

Ak advokát nepredloží dôkaz o splnení požiadaviek uvedených v prvom pododseku, kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte môže rozhodnúť, že neudelí  výnimky, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať v súlade s domovským právom.

O

 

 

 

 

MS SR

Táto dispozícia vyplýva z právomoci komory ako správneho orgánu.

čl. 10

ods. 2

Advokát vykonávajúci povolanie v hostiteľskom členskom štáte s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine môže kedykoľvek požiadať o uznanie diplomu v súlade so Smernicou 89/48/EHS v snahe začleniť sa do advokátskeho povolania v hostiteľskom členskom štáte a v snahe vykonávať advokátske povolanie s použitím profesijného titulu, ktorý zodpovedá povolaniu v danom členskom štáte.

N

 

 

 

U

MŠ SR

Uvedená oblasť uznávania diplomov je plne v kompetencii MŠ SR.

čl. 10

ods. 3 1.podods.

Advokát vykonávajúci povolanie s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, ktorý efektívne a pravidelne vykonával odbornú činnosť v hostiteľskom členskom štáte po dobu aspoň 3 rokov ale menej ako 3 roky v oblasti práva daného členského štátu, môže byť prijatý kompetentným orgánom tohto štátu do advokátskeho povolania v hostiteľskom členskom štáte a môže získať právo vykonávať toto povolanie s použitím profesijného titulu, ktorý zodpovedá profesii v danom členskom štáte bez toho, aby musel splniť podmienky uvedené v článku 4 ods.1 písm. b) Smernice 89/48/EHS, a to v súlade s nasledovnými pripomienkami a postupmi :

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 3 písm. a)

a)   kompetentný orgán hostiteľského členského štátu vezme do úvahy  efektívnu a pravidelnú odbornú činnosť vykonávanú počas vyššie uvedeného obdobia a všetky ...

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 3 písm. b)

b)   dvokát poskytne kompetentnému orgánu hostiteľského členského štátu všetky príslušné informácie a doklady najmä v súvislosti s prípadmi, ktorými sa zaoberal ......

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 3 2.podods.

Ak advokát nepredloží dôkaz, že požiadavky uvedené v 1. pododseku boli splnené a v dôsledku toho sa kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte ...

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 4

Kompetentný orgán hostiteľského členského štátu môže na základe odôvodneného rozhodnutia, proti ktorému je možné podať odvolanie v súlade s domovským právom, odmietnuť advokátovi výhody vyplývajúce z ustanovení tohto článku ak si myslí, že takéto rozhodnutie je v rozpore s verejnou stratégiou, najmä z dôvodu kárneho konania, sťažnosti alebo inej skutočnosti.

O

 

 

 

 

MS SR

 

čl. 10

ods. 5

Zástupcovia kompetentného orgánu, ktorí majú rozhodnúť o žiadosti, zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedeli.

N

ZoA náv.

§ 18 ods. 9 náv.

(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a)  zamestnancov advokáta alebo zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti,

b)  iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,

c)    členov orgánov Komory a jej zamestnancov.

U

MS SR

 

čl. 10

ods. 6

Advokát, ktorý je prijatý do advokátskeho povolania v hostiteľskom členskom štáte v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 je oprávnený popri profesijnom titule, ktorý zodpovedá advokátskemu povolaniu v hostiteľskom členskom štáte, používať profesijný titul získaný v domovskej krajine vyjadrený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov svojho domovského členského štátu.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1 náv.

(1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

MS SR

 

 

 

 

 

 

 

čl. 11

úvod

Tam, kde advokáti môžu vykonávať svoju činnosť spoločne s použitím príslušného profesijného titulu v hostiteľskom členskom štáte, sa na advokátov, ktorí chcú vykonávať činnosť s použitím tohto titulu a lebo ktorí sa chcú zapísať u kompetentného orgánu, platia nasledovné ustanovenia :

N

 

 

text viď nižšie

 

 

 

čl. 11

ods. 1

1) jeden alebo viacerí advokáti, ktorí patria do toho istého združenia v ich domovskom členskom štáte a ktorí v hostiteľskom členskom štáte vykonávajú advokáciu s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, môžu vykonávať odborné činnosti v organizačnej zložke alebo pobočke ich združenia v hostiteľskom členskom štáte. Tam, kde základné pravidlá, ktoré upravujú existenciu takéhoto združenia v domovskom štáte nie sú kompatibilné so základnými pravidlami uvedenými v zákone, právnom predpise alebo vykonávacom predpise v hostiteľskom členskom štáte, väčšiu váhu majú zákony, predpisy alebo opatrenia hostiteľského členského štátu, ak ich dodržanie je odôvodnené verejným záujmom pri ochrane klientov a tretích strán;

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 3 a 5 náv.

(3) V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát musí uviesť, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo alebo miesto podnikania a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.

(5) Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý v členskom štáte Európskej únie vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.

U

 

MS SR

 

čl. 11

ods. 2

2) každý členský štát poskytne 2 alebo viacerým advokátom z toho istého združenia alebo z toho istého domovského členského štátu, ktorí vykonávajú povolanie na jeho území s použitím profesijného titulu získaného v domovskom štáte, možnosť vykonávať nejakým spôsobom advokáciu spoločne. Ak hostiteľský členský štát umožní svojim advokátom, aby si vybrali spomedzi viacerých foriem spoločného výkonu povolania, tie isté formy budú dané k dispozícii vyššie uvedeným advokátom. Spôsob ako títo advokáti vykonávajú advokáciu spoločne v hostiteľskom členskom štáte upravujú zákony, právne predpisy a opatrenia tohto štátu;

N

ZoA náv.

§ 23d ods. 2 náv.

 

 

 

§ 10 ods. 1  náv.

(2) Zahraničný advokát, ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov je oprávnený poskytovať právne služby v práve Slovenskej republiky, v práve štátu registrácie, v práve Európskej únie a v medzinárodnom práve, a to za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(1) Advokát môže vykonávať advokáciu samostatne, v združení spolu s inými advokátmi  alebo ako spoločník  verejnej obchodnej spoločnosti.

U

 

MS SR

 

čl. 11

ods. 3

písm. a)

1.                                                      hostiteľský členský štát podnikne opatrenia potrebné na to, aby mohli povolanie spoločne vykonávať :

a)     viacerí advokáti z rôznych členských štátov, ktorí vykonávajú povolanie s použitím profesijných titulov získaných v domovskej krajine

N

 

 

 

U

MS SR

Uvedená povinnosť je implementovaná hore uvedenými textami.

čl. 11

ods. 3

písm. b)

b)      jeden alebo viacerí advokáti, na ktorých sa vzťahuje písmeno a) a jeden alebo viacerí advokáti z hostiteľského členského štátu.

N

 

 

 

U

MS SR

Uvedená povinnosť je implementovaná hore uvedenými textami.

čl. 11

ods. 3

2.podods.

Spôsob, akým títo advokáti vykonávajú advokáciu spoločne v hostiteľskom členskom štáte, upravujú zákony, právne úpravy a administratívne predpisy hostiteľského členského štátu.

N

 

 

 

 

MS SR

Toto ustanovenie je s ohľadom na suverenitu Slovenskej republiky irelevantné a preto sa neaproximuje.

čl. 11

ods. 4

2.   advokát, ktorý chce vykonávať advokáciu s použitím profesijného titulu získaného v domovskej krajine, bude informovať kompetentný orgán v hostiteľskom členskom štáte o skutočnosti, že je členom združenia vo svojom domovskom členskom štáte a poskytne všetky príslušné informácie o tomto združení.

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 3

náv.

(3) V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát musí uviesť, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo alebo miesto podnikania a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.

 

U

MS SR

 

čl. 11

ods. 5

1. podods. úvod

5.   Bez ohľadu na odseky 1 až 4 hostiteľský členský štát v rozsahu, v akom zakazuje advokátom vykonávajúcim povolanie s použitím príslušného profesijného titulu tohto štátu vykonávať povolanie advokáta v rámci združenia, v ktorom niektorí členovia nie sú advokáti, môže advokátovi zapísanému pod profesijným titulom získaným v domovskej krajine zakázať výkon povolania na svojom území.

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 5 náv.

(5)  Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý v členskom štáte Európskej únie vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.

U

MS SR

 

čl. 11

ods. 5

1. podods. záver

3.                                                      Združenie združuje osoby, ktoré nie sú advokátmi, ak osoby, ktoré nemajú štatút advokáta v rámci výkladu článku 1 ods. 2:

·     celkom alebo čiastočne vlastnia majetok združenia,

·     používajú meno, pod ktorým vykonáva združenie svoju činnosť,

1. „de facto“ alebo „de iure“ vykonávajú rozhodovaciu právomoc v združení.

N

ZoA náv.

§ 23e ods. 5 náv.

(5) Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý v členskom štáte Európskej únie vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.

U

MS SR

 

čl. 11

ods. 5

2. podods.

Tam, kde základné pravidlá upravujúce združenie advokátov v domovskom členskom štáte nie sú kompatibilné s platnými predpismi v hostiteľskom členskom štáte alebo s ustanoveniami 1. pododseku, môže hostiteľský členský štát namietať proti otvoreniu organizačnej zložky alebo pobočky na svojom území bez obmedzení uvedených v odseku 1.

O

ZoA

 

 

 

 

MS SR

Uvedená výnimka nebude využitá, lebo má veľmi ochranársky charakter. Uvedenú problematiku upravuje Obchodný zákonník v § 21 až 26.

čl. 12

1. podods.

Akýmkoľvek spôsobom vykonávajú advokáti svoju činnosť s použitím profesijných titulov získaných v domovskej krajine v hostiteľskom členskom štáte, môžu používať meno akéhokoľvek združenia, do ktorého patria vo svojom domovskom členskom štáte.

N

ZoA náv.

§ 23f ods. 1 náv.

(1) Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

U

 

MS SR

 

čl. 12

2. podods.

Hostiteľský členský štát môže od advokátov požadovať, aby okrem mena, o ktorom hovorí 1. pododsek, uviedli aj právnu formu združenia

O

ZoA náv.

 

 

 

 

Obch. Z.

§ 23f ods. 1

náv.

 

 

 

§ 9 ods. 2 ObchZ

(1)      Zahraničný advokát používa pri samostatnom výkone svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby, pripája k profesijnému titulu aj obchodné meno právnickej osoby.

(2) Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.

 

MS SR

 

čl. 13 1.veta

S cieľom uľahčiť používanie tejto Smernice a predísť nesprávnemu používaniu jej ustanovení, a v snahe vyhnúť sa pravidlám, ktoré platia v hostiteľskom členskom štáte, kompetent. orgán v hostiteľskom členskom štáte a  kompetentný orgán v domovskom členskom štáte úzko spolupracujú a poskytujú si navzájom pomoc.

N

ZoA náv.

§ 38 ods. 2 písm. h) náv.

h) spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona.

U

MS SR

 

čl. 13 2.veta

Zachovávajú mlčanlivosť o informáciách, ktoré si vymieňajú.

N

ZoA náv.

§ 18 ods. 9 náv.

(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a)      zamestnancov advokáta alebo zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti,

b)      iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,

c)      členov orgánov komory a jej zamestnancov.

U

MS SR

 

čl. 14

Členské štáty určia kompetentné orgány splnomocnené na to, aby prijímali žiadosti a rozhodnutia, o ktorých sa hovorí v tejto Smernici, do 14.marca 2000. Túto informáciu oznámia ostatným členským štátom a Komisii.

N

 

 

 

 

MS SR

Za kompetentný orgán sa navrhuje Slovenská advokátska komora.

čl. 15

1. podods.

Najneskôr desať rokov po nadobudnutí platnosti tejto Smernice

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 15

2. podods.

Po všetkých potrebných konzultáciách predloží Komisia svoje závery a akékoľvek dodatky, ktoré by mohli byť pridané k existujúcemu systému.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 16 ods. 1

1. podods.

Členské štáty schvália

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 16 ods. 1

2. podods.

Ak členské štáty prijmú zákony, úpravy a ustanovenia, tieto budú obsahovať

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 16 ods. 2

Členské štáty oboznámia Komisiu s textami hlavných ustanovení domovského práva prijatými v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto Smernica.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 17

Smernica vstúpi do platnosti v deň svojho vydania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

n.a.

 

 

 

 

MS SR

Mimo pôsobnosť orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky.

čl. 18

Táto Smernica je určená členským štátom.

n.a.

Asociačná dohoda

Čl. 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.