Návrh komuniké

 Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ...... prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Predmetom návrhu zákona je najmä implentovať príslušné smernice Európskych spoločenstiev o práve slobodne poskytovať právne služby na území druhého členského štátu a tiež zlúčiť Komoru komerčných právnikov Slovenskej republiky so Slovenskou advokátskou komorou.