Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 3112/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.03.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(23 kB) Obal html (12 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia html (4 kB)
(8 kB) Predkladacia správa html (2 kB)
(22 kB) Návrh zákona html (12 kB)
(84 kB) Dôvodová správa html (21 kB)
(7 kB) Návrh komuniké html (2 kB)