UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ... 2003
k Správe o činnosti Agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2002

Číslo materiálu:  3462/2003-A/440/2003
Predkladateľ:     podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda

A.    súhlasí

A.1. so správou o činnosti Agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2002

B.    ukladá

ministrovi spravodlivosti

B.1. predložiť na rokovanie vlády správu o činnosti Agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva  za rok 2003

do 31. marca 2004

Vykoná: podpredseda vlády a minister spravodlivosti