Príloha č. 1

Prehľad sťažností proti Slovenskej republike pred Európskym súdom pre ľudské práva oznámených Slovenskej republike

Stav k 26/ 3/ 2003

 

Č

Sťažnosť

Meno

Stav súdneho konania

Namietaný článok Dohovoru alebo Protokolu

Charakteristika predmetu sťažnosti

A. skúmanie prijateľnosti

B. skúmanie podstaty sťažnosti

C. Rozsudok ešte nie je právoplatný

D. Výkon rozsudku - dohľad VM RE

E. Skončená vec

(skrát.) skrátené konanie

1

23131/93

komisia

A. B. a L.B.

neprijatá zjavne neodôvodnená

D-1, D-14, 1P-1

ochrana majetku a diskriminácia

reštitučný nárok osôb bez trvalého pobytu v SR

E. Skončená

1996

2

26384/95

komisia

M. Š.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1

spravodlivé prejednanie veci

vrátenie pozemku užívaného pre iné účely ako bol pôvodne vyvlastnený

E. Skončená

1997

3

24505/94

Komisia

Š. B.

neprijatá – zjavne neodôvodnená

D-6/1

spravodlivé prejednanie veci

určenie občianskych práv po rozvode

E. Skončená

1996

4

26138/95

Komisia

I. L.

porušenie

D-6/1, D-13

prieťahy a absencia prostriedku nápravy

pokuta v priestupkovom konaní

E. Skončená

1999

ResDH(99)554 z 08.10.1999

rozsudok z roku 1998

5

27061/95

komisia

J. K.

porušenie

D-6/1

spravodlivé prejednanie veci

pokuta v priestupkovom konaní

E. Skončená

1999

ResDH(99)553 z 08.10.1999

rozsudok z roku 1998

6

25189/94

Komisia

I. P.

porušenie

D-6/1

prieťahy

náhrada škody za znemožnenie podnikania v dôsledku rekonštrukcie budovy

E. Skončená

1999

ResDH(99)551 08.10.2001

rezolúcia VM RE z roku 1998

7

24530/94

komisia

Š. V.

porušenie

D-5/4

sloboda a bezpčnosť

protiprávne umiestnenie v psych. ústave

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2000

8

25006/94

komisia


I.S.


porušenie

D-6/1

prieťahy

vrátenie majetku na základe rehabilitácie

E. Skončená

2000

ResDH(2000)128 z 02.10.2000

rozsudok z roku 2000

9

26079/94

Komisia

CDI

vyčiarknutie – stiahnutie sťažnosti

D-10; D-6/1, 1P-1

spravodlivé prejednanie veci

odňatie frekvencie na rozhlasové vysielanie

E. Skončená

1996

10

28409/95

komisia


M. S.

porušenie

D-6/1

prieťahy

nezákonnosť väzby

E. Skončená

2001

FinRes(2001)68 z 26.06.2001

rezolúcia VM RE z roku 1999

11

29032/95

komisia


Ľ. F.


porušenie

D-10

sloboda prejavu

ochrana osobnosti; novinár hodnotil minulosť ministra

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

12

29021/95

komisia


J.K.


vyčiarknutie

D-6/1

efektívny prístup k súdu

pokuta v priestupkovom konaní

E. Skončená

2000

ResDH(2000)129 z 02.10.2000

rozsudok z roku 2000

13

29031/95

komisia

M.S.

neprijatá – nezlučiteľná ratione materiae s Dohovorom

D-6/1,1P-1

spravodlivé prejednanie veci

nemocenské dávky

E. Skončená

1997

14

31534/96

komisia

W.R.M.

porušenie

D-6/1

prieťahy

spôsobilosť na práva a právne úkony

E. Skončená

2001

ResDH(2001)53 z 26.02.2001

rozsudok z roku 1999

15

29024/95

komisia


P.S.


porušenie

D-6/1

prieťahy

autorské práva na ilustrácie

E. Skončená

2000

FinResDH(2000) 90 z 24.07.2000

rezolúcia VM RE z roku 1999

16

30903/96

komisia

M.P. a D.M.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1; D-13, 1P-1

spravodlivé prejednanie veci

reštitučný nárok

E. Skončená

1997

17

36909/97

komisia


F. G.


vyčiarknutie - zmier

1P- 3

slobodné voľby

výkon poslaneckého mandátu

E. Skončená

2001

ResDH(2001)52 z 26.02.2001

rozsudok z roku 2000

18

32686/96

komisia

V. M.


porušenie

D-10

sloboda prejavu

ochrana osobnosti

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

19

31084/96

komisia


Š.V.


neprijatá – zjavne neodôvodneá

D-8; D-13;

rešpektovanie súkromného života

otvorenie poštovej zásielky zaslanej do NVÚ

E. Skončená

2001

20

34753/97

komisia


E.J.


porušenie

D-6/1

prieťahy

nezákonná reštitúcia a predaj bytového domu

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2000

21

36570/97

komisia


J.B.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1

prieťahy

náhrada škody za nevyplatené dávky nemocenského

E. Skončená

1999

ResDH(99)723 z 03.12.1999

rozsudok z roku 1999

22

30897/96

komisia

J.M.

vyčiarknutie - zmier

D-5; D-6; D-8; 10;1P-1

prieťahy

nezákonnosť väzby

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

23

35640/97

komisia


A.L.


nie porušenie

D-10;

sloboda prejavu

trestné odsúdenie za urážku prokurátora

C. Rozsudok z roku 2003 ešte nie je právoplatný

24

38853/97

komisia

E.Č.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1

prieťahy

dedičské konanie

E. Skončená

2001

ResDH(2001)149 z 15.10.2001

rozsudok z roku 2001

25

40345/98

komisia


D.S.


porušenie

D-6/1;

prieťahy

vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

26

38798/97

komisia

M.B.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1;

prieťahy

dedičské konanie

E. Skončená

2001

ResDH(2001)148 z 15.10.2001

rozsudok z roku 2001

27

40058/98

komisia

Š.G.

porušenie

D-6/1

prieťahy

vysporiadanie spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

28

37895/97

komisia

M.K.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (zákon o sťažnostiach), zjavne neodôvodnená

D-6/1, D-14, 1P-1

prieťahy

reštitučný nárok

E. Skončená

2001

29

39050/97

komisia

A.J.

nie porušenie

1P-1 a D-14

ochrana majetku a diskriminácia

reštitučný nárok bez trvalého pobytu v SR

C. Rozsudok z roku 2003 ešte nie je právoplatný

30

43737/98

Komisia

F.D.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1;

prieťahy

neplatnosť zmlúv o predaji nehnuteľností

E. Skončená

2001

ResDH(2001)51 z 26.02.2001

rozsudok z roku 2000

31

37519/97

komisia

M.M.

vyčiarknutie – smrť sťažovateľa

D-6/1, 1P-1

prieťahy

reštitučný nárok

E. Skončená

2000

32

37398/97

komisia

CDI H.

neprijatá – zjavne neodôvodnená, nevyčerpanie opravných prostriedkov, nezlučiteľnosť ratione personae

D-10;1P-1,D-6/1; D-13;

sloboda prejavu

odňatie frekvencie na rozhlasové vysielanie

E. Skončená

2001

33

32106/96

komisia

I.K.K.

porušenie

D-6/1;

spravodlivé prejednanie veci

prepustenie z práce; odpojenie telefónu

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

34

44912/98

komisia

J.K.

porušenie – rozsudok zo 7.1.2003

1P-1;

ochrana majetku

rehabilitácia – vrátenie zhabaných zlatých mincí

13.323.- EUR (MU); 310.- EUR (T)

C. Rozsudok z roku 2003 ešte nie je právoplatný

35

39752/98

komisia


H.M.


porušenie

D-6/1

prieťahy

nárok na financie po skončení prac. pomeru

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

36

46209/99

J.R.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostridkov (čl. 127 Ústavy SR)

D-6/1

prieťahy

invalidný dôchodok

E. Skončená

2002

37

47802/99

komisia

M.B.

neprijatá – zjavne neodôvodnená

D-1 a D-6/1

prieťahy

dedičské konanie

E. Skončená

2001

38

35833/97

komisia


S.B.


neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy SR)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie; ochrana osobnosti

E. Skončená

2002

39

41783/98

komisia

F.P.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1;

prieťahy

výpoveď pre neplnenie prac. povinností

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2003

40

43730/98

komisia


E.S.


vyčiarknutie - zmier

1P-3; D-13

slobodné voľby

výkon poslaneckého mandátu

E. Skončená

2000

41

41262/98

komisia

D.K.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (dovolanie), dl´žka konania kratšia ako 3 roky

D- 6/1

prieťahy

ochrana osobnosti

E. Skončená

2002

42

47227/99

M. B.

porušenie

D-6/1, 1P-1

spravodlivé prejednanie veci

reštitučný nárok

C. Rozsudok z roku 2002 ešte nie je právoplatný


43

47804/99

K.H.

porušenie

D-6/1

prieťahy

náhrada škody

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

44

48672/99

J.N.

porušenie

D-6/1

prieťahy

autorské práva

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

45

46843/99

M.R.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1

prieťahy

určenie práv k maloletému po rozvode

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2001

46

43377/98

komisia


J.Ž.


porušenie – rozsudok zo 7.1.2003

D-6/1; D-13

prieťahy; absencia opravného prostriedku

trestné obvinenie policajta

3.500.- EUR (NU); 200.- EUR (T)

C. Rozsudok z roku 2003 ešte nie je právoplatný

47

34761/97

L.D.

neprijatá – zjavne neodôvodnená

D 6, D-7;

spravodlivé prejednanie veci; nie 2x trest za to isté

postup miestneho národného výboru

E. Skončená

1999

48

44925/98

N.V. V.S. A.S.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1; 1P-1;

spravodlivé prejednanie veci

reštitučný nárok

B. Súdne konanie – meritum

rozhodnutie o prijatí z roku 2002

49

51232/99


V.V.


neprijatá – zjavne neodôvodnená (dĺžka konania kratšia ako 3 roky)

D-6/1;

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

50

41269/98

komisia


M.P.


neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy SR)

D-6/1

prieťahy

reštitučný nárok

E. Skončená

2002

51

50216/99

V.H.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

reštitučný nárok

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

52

41081/98

komisia

I.P.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy SR)

D-6/1; D-13

prieťahy; absencia prostriedku nápravy

ochrana osobnosti

E. Skončená

2002

53

40290/98

komisia


O.K.


skúmanie prijateľnosti

D-6/1; D-13;

1P -1

spravodlivé prejednanie veci; ochrana majetku

platnosť kúpnej zmluvy súvisiacej s podnikaním

B. Súdne konanie – meritum

rozhodnutie o prijatí z roku 2002

54

41784/98

komisia

A.B.

porušenie

D-6/1; D - 13

spravodlivé a verejné prejednanie veci, svojvoľné zamietnutie žiadosti; absencia opravného prostriedku;

úprava invalidného dôchodku po rehabilitácii

C. Rozsudok z roku 2003 ešte nie je právoplatný

55

51545/99

J.Š.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1; D-13

prieťahy

náhrada škody; znemožnenie užívať kanceláriu

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

56

51235/99

komisia


J.W. a 2

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

určenie vlastníctva k nehnuteľnosti

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

57

45126/98

komisia

P.L.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

spravodlivé prejednanie veci; prieťahy

exekučné konanie

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

58

41263/98

komisia


D.K.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1; D-13

prieťahy

odňatie vodičského preukazu po dopr. nehode

neprimerane dlhé rozhodovanie o trestnom obvinení

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

59

38794/97

komisia


J.K.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1

prieťahy

reštitučný nárok

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

60

41384/98

komisia


Š.V.

vyčiarknutie - zmier

D-6/1; D-13;

prieťahy

trestné obvinenie

D. Výbor ministrov RE

rozsudok z roku 2002

61

41375/98

komisia

M.K.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1; D-10/1

prieťahy

ochrana osobnosti; ušlý príjem;

E. Skončená

2003

62

44965/98

komisia

D.M. a A.K.

meritum

D-6/1;

prieťahy

reštitúcia majetku na základe rehabilitácie

B.Súdne konanie – meritum

rozhodnutie o prijatí z roku 2002

63

40221/98


P.O.


neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy) , zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti štátu; žaloby o užívanie spoluvlastníctva alebo náhrady za jeho uživanie tretími osobami

D-6/1; 1P-1; D-13

prieťahy

zrušenie spoluvlastníctva; vymáhanie dlhov

E. Skončená

2002

64-


72

33088/99

52236/99

52451/99

52452/99

52453/99

52455/99

52457/99

52458/99

52459/99

spojenie

A.J.

vyčiarknutie – nezaslal Súdu podklady

D- 6/1

prieťahy

efektívny prístup k súdu

rehabilitácia; náhrada škody; určenie občianskych práv v 21 námietkach

E. Skončená

2001

73

57984/00

spojenie

73-78


M.A.


neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

74

60226/00

spojenie

73-78


R.B.


neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

75

60237/00

spojenie

73-78

F.Č.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

76

60424/00

spojenie

73-78


P.B.


neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002


77

60679/00

spojenie

73-78

J.L.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

78

60680/00

spojenie

73-78

M.K.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

79

39753/98

E.K.


skúmanie prijateľnosti

D-3, D-5/4, D-6/1 a 6/2, D-6/3 (d)

prieťahy

trestné obvinenie, žiadosť o prepustenie z väzby

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

80

39359/00


N.P.


skúmanie prijateľnosti

D-5/1, D-5/2, D-5/3,

D-5/4 , D-13, D-14 ; D-3, D-6/1, D- 6/3, D - 6/3

prieťahy

trestné obvinenie

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2000

81

43378/98

H.L.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (zákon č. 58/1969) zjavne neodôvodnená

D-3;  D-13

neľudské zaobchádzanie; prostriedok nápravy

trestné konanie; lekárske vyšetr. proti jej vôli

E. Skončená

2002

82

42472/98

O.T.

meritum

D-5, ,D-8,

umiestnenie v psychiatrickom zariadení na vyšetrenie bez súhlasu;

B. Súdne konanie – meritum

rozhodnutie o prijatí z roku 2002

83

47237/99

J.L. a 2

skúmanie prijateľnosti

D- 3, D-13, D-14, 4P-2;

neľudské zaobchádzanie, prostriedok nápravy; diskriminácia; sloboda pohybu;

právo na trvalý pobyt Rómov v obci

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

84

41372/98

D.V.

skúmanie prijateľnosti

D – 6/1, D-13,D-8, D-14, 1P-1, 4P-2

prieťahy; súkromie; diskriminácia; ochrana majetku; sloboda pohybu;

odmietnutie vydania obč. preukazu emigrantovi z dôvodu, že nemá trvalý pobyt v SR po návrate do SR

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

85

68563/01

S.D.

neprijatá – nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1

prieťahy

trestné obvinenie

E. Skončená

2002

86

60243/00

V.B.

skúmanie prijateľnosti

1P-1

pokojné užívanie majetku

platby majiteľa kolotoča do soc. fondov

A. Súdne konanie – skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

87

70470/01

A.H.

skúmanie prijateľnosti

D-1; 1P-1;

ochrana majetku

exekučné konanie

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

sudca spravodajca

začiatok skúmania od roku 2001

88

50237/99

T.J.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1, D-7; D-13;

spravodlivé prejednanie veci

uloženie poriadkovej pokuty v trestnom konaní

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

89

46845/99

V.I. a Z.I.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1, D- 13, D-8, D-9, D-14, D-17

prieťahy; súkromie; diskriminácia, sloboda

rehabilitácia, prepustenie zo zamestnania

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

90

40000/98

M.B.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy),

D-6/1; 1P-1;

prieťahy; ochrana majetku;

reštitučný nárok a výška nájomného za prenájom pôdy záhradkárom

E. Skončená

2002

91

52567/99

Š. a ost.

skúmanie prijateľnosti

1P-1; D-6/1; D-13

ochrana majetku; spravodlivé prejednanie veci; vnútroštátny prostriedok nápravy;

prevod akcií Transpetrolu

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2001

92

48818/99

H.M.

neprijatá - nevyčerpanie opravných prostriedkov (čl. 127 Ústavy)

D-6/1, D-13

prieťahy; prostriedok nápravy;

zrušenie pracovného pomeru dohodou po predchádzajúcej diskriminácii učiteľky

E. Skončená

2003

93

60231/00

J.K.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1,

prieťahy;

prepustenie z práce

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

94

57983/00

M.S.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

rehabilitácia za politické prenasledovanie (1969-1972)

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

95

57985/00

M.S.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy;

rehabilitácia za politické prenasledovanie (1972-1973)

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

96

53376/99

A.B.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1, D-13

prieťahy; prostriedok nápravy;

náhrada škody za pracovný úraz

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

97

53372/99

D.K.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1, D-41

prieťahy;

ochrana osobnosti

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

98

54996/00

H.CH.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy;

určenie otcovstva (sťažovateľ je syn)

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

99

65567/01

F.P.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1,

prieťahy;

náhrada mzdy

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti (skrát.)

začiatok skúmania od roku 2002

100

67199/01

A.C.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

reštitúcia

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

101

51224/99

P.F.

skúmanie prijateľnosti

1P-1 a D- 14

neprimerané bremeno pre samozamestnávateľa s nízkym príjmom

platby do fondu sociálneho poistenia

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

102

77725/01

J.T.

skúmanie prijateľnosti – sudca spravodajca

1P – 1, D-8, D-14

pokojné užívanie majetku

spor o hranicu pozemku

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

sudca spravodajca

103

72022/01

P.B.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy v rokoch 1996-2000

konanie rozvod manželstva a úprava práv k maloletým po rozvode

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

104

62171/00

M.L.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy v rokoch 1989-2001

odmena za zlepšovací vynález

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

105

56452/00

K.N.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy v rokoch 1989-2001

nárok na vyplatenie poistného

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

106

65640/01

M.R.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy v rokoch 1991-2000

nárok na náhradu za škodu spôsobenú na motorovom vozidle

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

107

69145/01

V.S.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy v rokoch 1993-2000

nárok na náhradu škody od s.r.o. – nedodržanie kontraktu

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

108

66142/01

J.Č.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D – 6/1; D – 13

prieťahy od r. 1996

ochrana osobnosti

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

109

54822/00

B.M.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy 1989-2000

vymáhanie náhrady škody od osoby odsúdenej za ublíženie na zdraví

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

110

52525/99

J.K.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy 1994-1999

náhrada škody;  platnosť kúpnej zmluvy

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

111

51559/99

L.J.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy 1989-1998

ochrana duševného vlastníctva – zlepšovacie návrhy

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

112

62191/00

L.S.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy 1993-2001

náhrada škody na dome v dôsledku dopravnej nehody

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

113

63999/00

R.R.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy 1999-2001

zvýšenie výživného na 2 maloleté deti

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

114

63940/00

Š.H.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy 1994-2001

exekúcia platobného rozkazu

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

115

48817/99

T.B.

skúmanie prijateľnosti

1P-1, D-6/1

ochrana majetku, rovnosť zbraní

reštitúcia skonfiškovaných mincí a vkladných knižiek

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

116

53371/99

V.Č.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1, D-8

nespravodlivé prejednanie veci, zásah do súkromia

pokuta za priestupok

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

117

50213/99

K.T.

skúmanie prijateľnosti

D-5/1, D-5/4

právo na slobodu a bezpečnosť

vyšetrenie duševného stavu proti vôli sťažovateľa

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

118

48814/99

J.Z.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

neplatnosť kúpnej zmluvy

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

119

48674/99

C.K.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

reštitučný nárok – vrátenie nehnuteľnosti

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

120

56451/00

H.K.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

rovnosť zbraní

nárok na plný invalidný dôchodok

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

121

62584/00

Š.H.

skúmanie prijateľnosti

D-10, D-14

sloboda prejavu, diskriminácia

údajná hrozba postihu za názory týkajúce sa justície

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

122

48666/99

P.K.

skúmanie prijateľnosti

D-5/2, D-6/1-3 a D-13; D-8/1; D-3;

nezákonnosť a dĺžka väzby, prieťahy; súkromnie, zaobchádzanie

policajný funkcionár stíhaný za vydieranie

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

123

53370/99

K.Š.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1; D-8;

prístup k súdu

zapretie otcovstva

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

124

76472/01

M.D.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1; D-8

prístup k súdu

zapretie otcovstva

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

125

67168/01

Z.B.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1; D-8

prístup k súdu

zapretie otcovstva

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

126

49418/99

A.H.

skúmanie prijateľnosti

D-10

sloboda prejavu

novinár finančne postihnutý za kritiku sudcu NS SR

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

127

51646/99

M.T.

skúmanie prijateľnosti

D-6/1

prieťahy

prepustenie z fakulty na základe organizačných zmien

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

128

47811/99

Š.V.

skúmanie prijateľnosti

D-8 a D-13

právo na rešpektovanie súkromia a absencia opravného prostriedku

monitorovanie súkromnej korešpondencie vo väzení

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

129

56193/00

E.O.

skúmanie prijateľnosti spolu s č. (130))

D-6/1; D-8; D-13

prieťahy; prístup k súdu; právo na rodinný život, prostriedok nápravy

sťažovateľka (stará matka dieťaťa) podala návrh na zverenie dieťaťa do jej výchovy z dôvodu , že sa jej dcéra riadne nestará o dieťa

matka s dieťaťom v priebehu vnútroštátneho konania odišli do Kanady

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

130


57581/00

V.P.

skúmanie prijateľnosti spolu s č. (129)

D-6/1; D-8; D-13

prieťahy; prístup k súdu; právo na rodinný život, prostriedok nápravy

sťažovateľka (stará matka dieťaťa) podala návrh na zverenie dieťaťa do jej výchovy z dôvodu , že sa jej dcéra riadne nestará o dieťa

sťažovateľ (otec dieťaťa) súhlasí s návrhom starej matky

mattka s dieťaťom v priebehu vnútroštátneho konania odišli do Kanady

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

131

47244/99

T.N.

skúmanie prijateľnosti

D-5/1; D-6/1

sloboda pohybu; nespravodlivý súd,

zadržanie a predvedenie na políciu s cieľom overiť totožnosť

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2002

132

58172/00

E.Z. a E.Š.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy, svojvoľné zamietnutie návrhu súdom

reštitúcia

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2003

133

54809/00

J.S. a M.S.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy

odpojenie plynovej prípojky tretej osoby na pozemku sťažovateľov

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2003

134

62175/00

Š.T.

skúmanie prijateľnosti a obsahu

D-6/1

prieťahy

neplatnosť kúpnej zmluvy

A. Súdne konanie - skúmanie prijateľnosti

začiatok skúmania od roku 2003