Návrh komuniké

 

      Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa...................... prerokovala a schválila Správu agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2002.

 Správa informuje o vývoji súdneho konania a výkone rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, týkajúcich vybavovania 134 sťažností, ktoré boli oficiálne oznámené Slovenskej republike od roku 1993.