Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Číslo materiálu: 2824/2003 – 53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 28.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15.04.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Obsah

(16 kB) Obal html (12 kB)
(11 kB) Návrh uznesenia html (3 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(7 kB) Návrh nariadenia vlády html (5 kB)
(13 kB) Dôvodová správa html (7 kB)
(14 kB) Doložka zlučiteľnosti html (10 kB)
(7 kB) Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov html (3 kB)
(7 kB) Návrh komuniké html (3 kB)