MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 2208/2003-8008
 

 

 

Materiál na rokovanie
vlády Slovenskej republiky

 

 

Návrh

na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z.z.)

 

  

Materiál sa predkladá:


Iniciatívny návrh

 

 

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia vlády SR

2. Predkladaciu správa

3. Prílohy:
- text článku 6 a článku 40 Dohovoru
- uznesenie vlády SR č. 1047/2000
- uznesenie NR SR č. 1276/2001

4. Návrh uznesenia Národnej rady SR

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania

6. Návrh komuniké 

 Predkladá:

Daniel Lipšic

podpredseda vlády
a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

Vladimír Palko

minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

Spolupodpisuje:

Eduard Kukan

minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

 

Bratislava marec 2003