Návrh

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ............

z ...........2003

 

k návrhu na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z.z.)

 

Číslo materiálu:   
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti
minister vnútra

Vláda

A.    súhlasí

A.1. s návrhom na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1. predložiť návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990 Národnej rade Slovenskej republiky

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti a ako alternáta ministra vnútra

B.2. odôvodniť návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990 v Národnej rade Slovenskej republiky

C.    ukladá

ministrovi zahraničných vecí

C.1. oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady Európy odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990

C.2. oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady Európy zmenu adresy určeného orgánu Slovenskej republiky na zasielanie žiadostí podľa Kapitoly III – Oddiel 2 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990:
Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky
správa kriminálnej a finančnej polície
úrad finančnej polície
Račianska 45
812 72 Bratislava

C.3. zabezpečiť uverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov SR o vyhlásení výhrad Slovenskej republiky uvedených v článku 14 odsek 3, v článku 21 odsek 2, v článku 25 odsek 3 a v článku 32 odsek 2 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990

Vykonajú:

predseda vlády

minister vnútra

minister zahraničných vecí
 

Na vedomie:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky