Predkladacia  správa

  

       Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1047 z 13. decembra 2000 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1276 z 27. februára 2001 vyslovila súhlas s Dohovorom o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990) s vyhlásením o uplatnení výhrad uvedených v článku 6 odsek 4, v článku 14 odsek 3, v článku 21 odsek 2, v článku 25 odsek 3 a v článku 32 odsek 2. Výhrady k uvedeným ustanoveniam Slovenská republika uplatnila pri uložení ratifikačnej listiny dňa 7. mája 2001. Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. septembra 2001 a bol uverejnený v Zbierke zákonov SR oznámením č. 109/2002 Z.z..

       V súvislosti s výhradou Slovenskej republiky k použitiu článku 6 odsek 1 cit. Dohovoru iba na predikatívne trestné činy (§ 17 až 20a Trestného zákona) bola Slovenská republika vyzvaná v prístupovom procese do Európskej únie na odvolanie tejto výhrady, a to  v Spoločnej pozícii Európskej únie (CONF-SK 36/02, str. 12) a na základe Spoločnej akcie z 3. 12. 1998 prijatej Radou JHA podľa článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Official Journal L 333, 09/12/1998 P. 0001 – 0003).

       V zmysle Zásad vlády SR pre oblasť medzinárodných zmlúv, schválených uznesením vlády č. 615 z 26. 8. 1997 návrhy na odvolanie výhrad a vyhlásení prerokúvajú a schvaľujú orgány, ktoré dali súhlas s uzavretím samotnej medzinárodnej zmluvy. Z tohto dôvodu je potrebné podľa Čl. 86 písm. d) Ústavy SR predložiť návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 cit. Dohovoru aj Národnej rade SR.

       Pri príležitosti oznámenia odvolania výhrady Slovenskej republiky k článku 6 ods. 1 cit. Dohovoru (bod C.1 návrhu uznesenia) bude potrebné oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady Európy aj zmenu adresy určeného orgánu Slovenskej republiky na zasielanie žiadostí podľa Kapitoly III – Oddiel 2 cit. Dohovoru (bod C.2 návrhu uznesenia).

       Oznámenie odvolania výhrady Slovenskej republiky  k článku 6 odsek 1 cit. Dohovoru v Zbierke zákonov SR nie je potrebné, pretože v Zbierke zákonov SR (oznámenie č. 109/2002 Z.z.) nebola uverejnená ani samotná výhrada. Z tohto dôvodu pri príležitosti odvolania výhrady k článku 6 odsek 1 cit. Dohovoru bude žiadúce uložiť ministrovi zahraničných vecí SR úlohu zabezpečiť uverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov SR o vyhlásení výhrad SR k cit. Dohovoru (bod C.3 návrhu uznesenia).

            Navrhované odvolanie výhrady nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.