UZNESENIE VLÁDY SR 1047/2000

k návrhu na uzavretie Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie

Číslo uznesenia: 1047
Zo dňa.........: 13. 12. 2000
Číslo materiálu: 3052/2000
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 300/1999
 


Vláda

A. súhlasí

1...

s uzavretím Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 (ďalej len "Dohovor") po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie s uplatnením výhrad v súlade s jeho čl. 40 ods. 1 k ustanoveniam čl. 6 ods. 4, čl. 14 ods. 3, čl. 21 ods. 2, čl. 25 ods. 3 a čl. 32 ods. 2 Dohovoru;

 

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...

ratifikovať Dohovor po vyslovení súhlasu Národnou radou SR s uplatnením výhrad k týmto ustanoveniam:

- čl. 6 ods. 4 - Slovenská republika vyhlasuje, že čl. 6 ods. 1 bude použitý iba na predikatívne trestné činy podľa slovenského trestného práva (§ 17 až 20a Trestného zákona),

- čl. 14 ods. 3 - Slovenská republika vyhlasuje, že čl. 14 ods. 3 bude použitý iba v súlade s ústavnými zásadami a základnými inštitútmi slovenského právneho poriadku,

- čl. 21 ods. 2 - Slovenská republika vyhlasuje, že doručovanie písomností osobám na jej území niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 21 ods. 2 písm. a) a b) je možné, len ak takýto spôsob upravujú iné dvojstranné a mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná súčasne Slovenská republika a štát, ktorého orgán písomnosť doručuje,

- čl. 25 ods. 3 - Slovenská republika vyhlasuje, že si vyhradzuje právo, aby jej adresované žiadosti a podporné dokumenty boli opatrené prekladom do slovenského jazyka, do angličtiny alebo do francúzštiny,

- čl. 32 ods. 2 - Slovenská republika vyhlasuje, že informácie, alebo dôkazy, ktoré poskytne podľa tohto Dohovoru nemôžu byť bez jej súhlasu použité alebo odovzdané orgánmi dožadujúcej strany na účely iného vyšetrovania alebo konania ako toho, ktoré je uvedené v žiadosti,

generálnemu prokurátorovi SR

2...

zabezpečiť plnenie úloh ústredného orgánu pre zasielanie a odosielanie žiadostí podľa Kapitoly III. Dohovoru v rozsahu pôsobnosti Generálnej prokuratúry SR (viď príloha);

 

C. poveruje

predsedu vlády

1...

predložiť Dohovor na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR;

ministra vnútra

2...

odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s Dohovorom v Národnej rade SR;

 

D. ukladá

ministrovi vnútra

1...

požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné ratifikačné opatrenia,

2...

požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre SR v Zbierke zákonov SR,

3...

zabezpečiť vykonávanie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre SR,

ministrovi vnútra
ministrovi spravodlivosti

4...

zabezpečiť plnenie úloh ústredného orgánu pre zasielanie a odosielanie žiadostí podľa Kapitoly III. Dohovoru v rozsahu pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR (viď príloha).

 

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra
minister zahraničných vecí
minister spravodlivosti

 

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
generálny prokurátor SR

 

Prílohy

Príloha k uzneseniu vlády SR č. 1047/2000 – text je použitý z predloženého materiálu