NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

II. volebné obdobie

Číslo: 2041/2000

1276

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z 27. februára 2001

 

k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie (tlač 860)

 

Národná  rada  Slovenskej  republiky

 podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky

v y s l o v u j e   s ú h l a s

 

          s uzavretím Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie s týmto vyhlásením:

 

          „Slovenská republika, odvolávajúc sa na článok 40 ods. 1 Dohovoru uplatňuje nasledovné výhrady: článok 6 odsek 4 – Slovenská republika vyhlasuje, že článok 6 odsek 1 bude použitý iba na predikatívne trestné činy podľa slovenského trestného práva (§ 17 až 20a Trestného zákona), článok 14 odsek 3 – Slovenská republika vyhlasuje, že článok 14 odsek 3 bude použitý iba v súlade s ústavnými zásadami a základnými inštitútmi slovenského právneho poriadku, článok 21 odsek 2 – Slovenská republika vyhlasuje, že doručovanie písomností osobám na jej území niektorým zo spôsobov uvedených v článku 21 odsek 2 písmeno a) a písmeno b) je možné, len ak takýto spôsob upravujú iné dvojstranné a mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná súčasne Slovenská republika a štát,
 

 

 

 

 

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 ktorého písomnosť sa doručuje, článok 25 odsek 3 – Slovenská republika vyhlasuje, že si vyhradzuje právo, aby jej adresované žiadosti a podporné dokumenty boli opatrené prekladom do slovenského jazyka, do angličtiny alebo do francúzštiny, článok 32 odsek 2 – Slovenská republika vyhlasuje, že informácie, alebo dôkazy, ktoré poskytne podľa tohto Dohovoru nemôžu byť bez jej súhlasu použité alebo odovzdané orgánmi dožadujúcej strany na účely iného vyšetrovania alebo konania ako toho, ktoré je uvedené v žiadosti.“

 

 

 

Jozef  M i g a š  v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Overovatelia:

 

Ľudmila  M u š k o v á  v. r.

László  H ó k a   v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha uznesenia NR SR

z 27. februára 2001 č. 1276

 

 

 

Oznámenie

 

o názvoch a adresách ústredných orgánov určených Slovenskou republikou v súlade s článkom 23 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácií ziskov z trestnej činnosti

 

 

 1. Žiadosti podľa Kapitoly III je v Slovenskej republike potrebné zasielať týmto orgánom:

 

a)    žiadosti podľa Oddielu 2

Prezídium Policajného zboru

Správa kriminálnej a finančnej polície

Úrad finančnej polície

Vajnorská 25

812 72 Bratislava

 

b)    žiadosti podľa Oddielu 3

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Župné námestie 13

812 85 Bratislava

 

c)     žiadosti podľa Oddielu 4

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

 

d)    iné žiadosti o právnu pomoc

- v trestných veciach, ktoré sú v dožadujúcom štáte v štádiu konania pred podaním obžaloby, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (písm. b) vyššie),

- v trestných veciach, ktoré sú v dožadujúcom štáte v štádiu konania po podaní obžaloby, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (písm. c) vyššie).

 

 2. Všetky orgány uvedené v bode 1 sú ústrednými orgánmi pre odosielanie žiadostí slovenských orgánov o právnu pomoc podľa Kapitoly III do cudziny.