Návrh komuniké

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ...................... 2003 prerokovala a schválila návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990.

 

            Na odvolanie výhrady k použitiu článku 6 odsek 1 cit. Dohovoru iba na predikatívne trestné činy (§ 17 až 20a Trestného zákona) bola Slovenská republika vyzvaná v Spoločnej pozícii Európskej únie (CONF-SK 36/02, str. 12) a na základe Spoločnej akcie z 3. 12. 1998 prijatej Radou JHA podľa článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Official Journal L 333, 09/12/1998 P. 0001 – 0003).