MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 2073/2003-8008
 

 

 

Materiál na rokovanie
vlády Slovenskej republiky

 

 

Návrh

 

na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

 

  

Materiál sa predkladá:


Iniciatívny návrh

 

 

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia vlády SR

2. Predkladaciu správa

3. Text návrhu zmluvy

4. Doložku prednosti

5. Návrh uznesenia Národnej rady SR

6. Vyhodnotenie pripomienkového konania

7. Návrh komuniké 

Predkladá:

Daniel Lipšic

podpredseda vlády
a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

Eduard Kukan

minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

 

Bratislava apríl 2003