Návrh

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ............

z ...........2003

 

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

 

Číslo materiálu:   
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti
minister zahraničných vecí

Vláda

A.    súhlasí

A.1. s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia (ďalej len „Zmluva“)

A.2. s tým, že jej zmluva nebude po podpise znovu predložená

B.    odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

B.1. splnomocniť predsedu vlády a ako alternáta podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti na podpis Zmluvy s výhradou ratifikácie

B.2. ratifikovať podpísanú Zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky

Národnej rade Slovenskej republiky

B.3. rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR a táto medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonmi

generálnemu prokurátorovi

B.4. zabezpečiť v rámci svojej pôsobnosti vykonávanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti pre Slovenskú republiku

C.    poveruje

predsedu vlády

C.1. predložiť Zmluvu po jej podpise Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

C.2. odôvodniť návrh na uzavretie Zmluvy v Národnej rade Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky
správa kriminálnej a finančnej polície
úrad finančnej polície
Račianska 45
812 72 Bratislava

C.3. zabezpečiť uverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov SR o vyhlásení výhrad Slovenskej republiky uvedených v článku 14 odsek 3, v článku 21 odsek 2, v článku 25 odsek 3 a v článku 32 odsek 2 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990

D.   ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti

D.1. požiadať ministra zahraničných vecí, aby vykonal príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Zmluvy pre Slovenskú republiku

D.2. požiadať ministra zahraničných vecí, aby zabezpečil vyhlásenie Zmluvy v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ministrom

D.3. zabezpečiť v rámci svojej pôsobnosti vykonávanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti pre Slovenskú republiku

ministrovi kultúry

D.4. menovať na návrh podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti a ministra zdravotníctva zástupcov Slovenskej republiky do Spoločnej komisie

Vykonajú:

predseda vlády
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
minister zahraničných vecí
minister kultúry
ostatní ministri v rámci svojej pôsobnosti
generálny prokurátor

Na vedomie:

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky