Návrh

 

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

 

Slovenská republika a Svätá stolica,

uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt, týkajúcich sa zmyslu ľudského života,

zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia, náboženskej viery a vyznania,

deklarujúc vôľu chrániť a rozvíjať právo na ľudský život, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu,

odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "Základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej  republiky a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky viery a mravov Katolíckej cirkvi,

dohodli sa takto:

 

Článok l

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečenia práva na slobodné uplatnenie výhrady svedomia v súlade s článkom 7 Základnej zmluvy.

  

Článok 2

(1) Slovenská republika a Svätá stolica uznávajú ľudský život, ľudskú dôstojnosť a zmysel ľudského života sledujúci spoločné dobro za najvyššie všeľudské hodnoty, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu pred ich stratou alebo ohrozením, ako aj obmedzením ich rozvoja a odovzdávania.

 

(2) Slovenská republika a Svätá stolica  uznávajú slobodu svedomia vo vzťahu k hodnotám uvedeným v odseku 1 tohto článku a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady svedomia k týmto všeľudským hodnotám.

 

Článok 3

(1) Pod výrazom "náuka viery a mravov" sa v tejto zmluve rozumie súhrn učenia Katolíckej cirkvi.

(2) Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa náuky viery a mravov.

(3) Výraz "konať" zahrňuje aj spoluúčasť na konaní a akúkoľvek, časovo neobmedzenú, činnosť súvisiacu s týmto konaním, vrátane asistencie.

 

Článok 4

Právo na uplatnenie výhrady svedomia sa týka predovšetkým týchto oblastí a činností:

a) činnosť v ozbrojených zložkách a ozbrojených zboroch, vrátane výkonu vojenskej služby,

b) zdravotnícka činnosť, najmä konanie vo vzťahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo   asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii,

c) výchovnovzdelávacia činnosť, najmä konanie týkajúce sa článku 12 a 13 Základnej zmluvy,

d) súdna rozhodovacia činnosť a poskytovanie právnych služieb,

e) pracovnoprávne a obdobné pracovné vzťahy, ako aj iné právne vzťahy, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy.

 

Článok 5

 Slovenská republika upraví vo svojom právnom poriadku podrobnosti uplatnenia práva na výhradu svedomia.

 

Článok 6

(1) Konanie na základe výhrady svedomia podľa tejto zmluvy vylučuje právnu zodpovednosť osoby, ktorá uplatnila toto právo.

(2) Právo na uplatnenie výhrady svedomia podľa tejto zmluvy neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady svedomia.

(3) Svätá stolica prostredníctvom povereného orgánu na požiadanie poskytne výklad náuky viery  a mravov Katolíckej cirkvi.

 

Článok 7

(1)  Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť formou vzájomných konzultácií.

(2) Na vykonanie tejto zmluvy Slovenská republika a Svätá stolica zriadia spoločnú komisiu. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať najmenej dvakrát ročne, alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:

a) posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrady svedomia,

b) predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a návrhy potrebných legislatívnych opatrení na ochranu práva na uplatnenie výhrady svedomia a na zabránenie jeho zneužívania,

c) vyhodnocovať uplatňovanie tejto zmluvy,

d) predkladať návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.

Spoločná komisia sa riadi vo svojej činnosti rokovacím poriadkom.

 

Článok 8

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

 

Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti Základnej zmluvy.

 

Článok 10

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Dané v...... dňa....... v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

 

 

 

 

 
 
 

Za Slovenskú republiku:

 

Za Svätú stolicu: