Návrh komuniké

  

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ................................ prerokovala a schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia.

  Cieľom tejto Zmluvy je upraviť podmienky a rozsah uplatnenia práva na výhradu svedomia, ktoré spočíva v možnosti odmietnutia každého konania, ktoré by malo za následok stratu ľudského života, jeho ohrozenie, obmedzenie jeho rozvoja a jeho odovzdávania alebo  by znižovalo ľudskú dôstojnosť alebo by zabraňovalo možnosti dosiahnuť zmysel života jednotlivca.

  Slovenská republika a Svätá stolica sa zaviazali uzavrieť osobitnú medzinárodnú zmluvu o uplatňovaní výhrady svedomia v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000.