Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby „Rekonštrukcia objektu č. 20 Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby Leopoldov

Číslo materiálu: GRZVJS-112/01-2003
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30.04.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15.05.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: v súlade s bodom D.25 uznesenia vlády SR č. 1231 z 13. novembra 2002

Obsah

(13 kB) Obal html (9 kB)
(8 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (5 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(17 kB) Zdôvodnenie zvýšenia obstarávacích nákladov stavby html (10 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)