Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 5090/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30.04.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23.05.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003; uznesenie vlády SR č. 1328 z 11.12.2002

Obsah

(8 kB) Obal html (9 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(8 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(37 kB) Návrh zákona html (15 kB)
(83 kB) Dôvodová správa html (55 kB)
(16 kB) Návrh komuniké html (3 kB)