MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 5090/03-62
 

 

 

Materiál na pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

Návrh

zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
 

 

  

Materiál sa predkladá:


Plán legislatívnych úloh vlády SR
na rok 2003; uznesenie vlády SR
č. 1328 z 11.12.2002

 

 

Materiál obsahuje:
 

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 Predkladá:

Daniel Lipšic
podpredseda vlády
a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

 

 

 

Bratislava apríl 2003