Návrh

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ............

z ...........2003

 

k návrhu zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu:   
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda Slovenskej republiky

 

A.    schvaľuje

A.1. návrh zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2. uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykoná:

predseda vlády
podpredseda vlády a minister spravodlivosti