Predkladacia správa

 

  Návrh zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov je predkladaný do legislatívneho procesu podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003. Zároveň je tento návrh zákona prioritnou legislatívnou úlohou vlády SR podľa uznesenia vlády SR č. 1328 z 11.12.2002.

          Návrhom zákona sa upravuje zavedenie inštitútu probačných a mediačných úradníkov, vymedzujú sa pojmy probácia a mediácia, upravuje sa postavenie a pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v rámci trestného konania a upravujú sa ďalšie súvisiace veci.

     Návrh zákona vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR má priamy finančný a ekonomický vplyv a vplyv na zamestnanosť. Návrh zákona nemá priamy environmentálny vplyv.

Problematika kompetencií a postavenia probačných úradníkov a osôb venujúcich sa mediácii nie je upravená predpismi práva Európskych spoločenstiev, t.j. ich úprava je ponechaná na jednotlivé členské krajiny Európskej únie.

Problematika mediácie a probácie v trestných veciach je upravená v:

- Odporúčaní Rady Európy č. R (92) 16 výboru ministrov členským štátom k európskym pravidlám o trestoch a opatreniach realizovaných v spoločenstve – vzťahuje sa na tresty a opatrenia, v priebehu ktorých ostáva obvinený v spoločenstve (t.j. na slobode) a ktoré zahŕňajú určité obmedzenia jeho slobody vyplývajúce z povahy uložených obmedzení alebo povinností, a ďalej tie, ktoré uplatňujú orgány, k tomuto účelu ustanovené zákonom,

- Odporúčaní Rady Európy č. R (99) 19 výboru ministrov členským štátom k mediácii v trestných veciach a dodatku k odporúčaniu č. R (99) 19  - upravuje vymedzenie mediácie v trestných veciach, dobrovoľnosť strán zúčastniť sa procesu mediácie, činnosť mediačných služieb, kvalifikáciu mediátorov a výstupy mediačného procesu.