Návrh

 

Z á k o n

 

z …………….2003

 

o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 Čl. I

 Základné ustanovenia

§ 1

(1) Tento zákon ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

(2) Probáciu a mediáciu vykonávajú probační a mediační úradníci; výkon probácie a mediácie metodicky riadi Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

(3) V záujme koncepčného a metodického usmerňovania činnosti probačných a mediačných úradníkov sa zriaďuje Rada pre probáciu a mediáciu ako poradný orgán ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Kreovanie a činnosť Rady pre probáciu a mediáciu ustanoví štatút, ktorý vydá minister spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

§ 2

 (1) Probáciou sa na účely tohto zákona rozumie organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným (ďalej len „obvinený“), kontrola výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, vrátane uložených povinností a obmedzení, kontrola správania sa odsúdeného v rámci skúšobnej doby pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, ako aj  individuálna pomoc páchateľovi, aby viedol riadny život a vyhovel všetkým podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.

(2) Mediáciou sa na účely tohto zákona rozumie mimosúdne sprostredkovanie za účelom riešenia sporu medzi poškodeným a páchateľom a činnosť smerujúca k urovnaniu konfliktného stavu vykonávaná v súvislosti s trestným konaním, mediácia sa vykonáva len so súhlasom poškodeného a obvineného.

 

§ 3

Činnosť probačného a mediačného úradníka

 (1) Probačný a mediačný úradník  vytvára predpoklady k tomu, aby trestná vec mohla byť vo vhodných prípadoch prejednaná v niektorom z osobitných druhov trestného konania,[1]) alebo aby mohol byť uložený a riadne vykonaný trest nespojený s odňatím slobody alebo aby mohla byť väzba nahradená iným vhodným opatrením. Za tým účelom probačný a mediačný úradník najmä

a)  obstaráva podklady k osobe obvineného o jeho rodinnom, sociálnom, pracovnom zázemí,

b)  vytvára podmienky pre rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení zmieru,

c)  uskutočňuje úkony za účelom uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným o náhrade škody, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom,

d)  vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a pri výkone trestov nespojených s odňatím slobody,

e)  uskutočňuje ďalšie úkony v trestnom konaní, ktorými ho pri výkone probácie a mediácie poverí súd alebo prokurátor.

(2) Probačný a mediačný úradník sa podieľa na prevencii trestnej činnosti a na odstraňovaní následkov trestného činu.

(3) Na úkonoch probácie a mediácie sa môžu podieľať aj iné osoby.

(4) Probačný a mediačný úradník uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti úkony na pokyn orgánov činných v trestnom konaní, a vo vhodných prípadoch, najmä v oblasti mediácie aj bez takéhoto pokynu, najmä z podnetu poškodeného a obvineného. V takýchto prípadoch o tom bez meškania informuje príslušný orgán činný v trestnom konaní; na prevedenie mediácie je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

(5) V súvislosti s výkonom probácie a mediácie je probačný a mediačný úradník oprávnený získavať informácie a poznatky o osobe páchateľa a stanoviská poškodeného, ktoré sú významné pre rozhodnutie súdu alebo prokurátora.

(6) Policajný orgán,[2]) vyšetrovateľ a prokurátor informujú probačného a mediačného úradníka  o veciach, ktoré sú vhodné na mediáciu, a najmä v trestných veciach mladistvých postupujú tak, aby mediácia mohla byť využitá od začiatku trestného stíhania.

 

§ 4

Súčinnosť probačného mediačného úradníka so štátnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami

 (1) Ak je to účelné, probačný a mediačný úradník pri výkone probácie a mediácie postupuje v súčinnosti s orgánmi sociálneho zabezpečenia, školami a školskými zariadeniami, zdravotníckymi zariadeniami, s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, záujmovými združeniami občanov, nadáciami a ďalšími inštitúciami, ktoré sledujú humanitárne ciele.

(2) V súvislosti s výkonom probácie a mediácie je probačný úradník oprávnený obracať sa na štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby s dožiadaním, aby ho informovali  o potrebných údajoch. Oslovené orgány sú povinné bez zbytočného odkladu žiadosti probačného úradníka vyhovieť.

(3) Ak odmietne štátny orgán,  právnická osoba alebo fyzická osoba bezdôvodne vyhovieť dožiadaniu podľa odseku 2, predloží probačný úradník vec predsedovi senátu a v prípravnom konaní prokurátorovi na ďalšie konanie.

(4) Ak je vedené trestné konanie proti obvinenému vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody spolupáchateľ alebo poškodený, postupuje probačný a mediačný úradník pri výkone svojej pôsobnosti v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže.

 

 

§ 5

Podmienky výkonu probácie a mediácie

 (1) Za probačného a mediačného úradníka môže byť vymenovaný občan, ktorý

a)  spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,[3])

b)  získal vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterského študijného programu spoločenskovedného zamerania

(2) Probačný a mediačný úradník je povinný do dvoch rokov od menovania do funkcie absolvovať ďalšie odborné vzdelávanie ukončené odbornou skúškou. Obsah a rozsah ďalšieho odborného vzdelávania a odbornej skúšky ustanoví služobný predpis ministerstva spravodlivosti.

 

§ 6

Práva a povinnosti probačného a mediačného úradníka

 (1) Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokynmi predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora; tieto pokyny nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie. Úradník musí postupovať zodpovedne, rešpektovať a chrániť ľudské práva a slobody, dôstojnosť človeka a vyvarovať sa takého konania, ktoré by mohlo viesť k zmareniu účelu trestného konania, alebo ktoré by vzbudzovalo pochybnosti o jeho objektivite alebo nestrannosti. Pri nedodržaní týchto povinností môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vec probačnému a mediačnému úradníkovi  odňať.

(2) Probačný a mediačný úradník je oprávnený zisťovať stanovisko strán trestného konania k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, k zmieru, k uloženiu trestu nespojeného s trestom odňatia slobody a k iným úkonom vykonávaným  pri probácii a mediácii.

(3) Ak poruší obvinený, nad ktorým vykonáva dohľad probačný úradník, podmienky obmedzení alebo povinnosti,  informuje o tom probačný a mediačný úradník predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora.

(4) Probačný a mediačný úradník má právo pri výkone svojej činnosti nahliadať do trestných spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, prípadne robiť si z nich kópie.

 

§ 7

Mlčanlivosť

 (1) Probačný a mediačný úradník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.[4]) Povinnosti mlčanlivosti sa nemôže dovolávať pri výkone probácie vo vzťahu k policajnému orgánu, vyšetrovateľovi,  prokuratúre alebo súdu.

(2) Probačného a mediačného úradníka nie je možné v nadväznosti na jeho mediačnú činnosť vyslúchať ku skutkovým okolnostiam, o ktorých sa dozvedel pri sprostredkovaní riešenia sporu alebo v súvislosti s ním, a ktoré sa neprejavili pri uzatváraní dohody medzi obvineným a poškodeným. Tým nie je dotknutá povinnosť  prekaziť trestný čin alebo oznámiť spáchanie trestného činu.[5])

Čl. II

 Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z.z., zákona č. 256/1998 Z.z., zákona č. 272/1999 Z.z., zákona č. 173/2000 Z.z., zákona č. 366/2000 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 182/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 422/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠29b

 Probačný a mediačný úradník

 Probačný a mediačný úradník plní úlohy probácie a mediácie uloženej súdom a v prípravnom konaní prokurátorom alebo iné úlohy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.“.

 

2. V § 30 ods. 1 sa za slová „vyšší súdny úradník,“ vkladajú slová „probačný a mediačný úradník,“.

 

 

Čl. III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

 


[1])  Napríklad § 307 až 314 Trestného poriadku v znení neskoších predpisov.
[2]) § 12 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskoších predpisov.
[3]) § 14 zákona č. 312/2001 Z.z.o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
[4]) § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
[5]) § 167 a § 168 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.