K O M U N I K É

 

           Vláda na svojom zasadnutí dňa ..................... prerokovala a schválila návrh zákona o probačných a mediačných úradníkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon          č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh zákona predpokladá zriadenie inštitútu probačného                a mediačného úradníka, vrátane jeho postavenia, pôsobnosti, práv a kompetencií. Probačný a mediačný úradník bude v zákonom stanovených prípadoch vykonávať dohľad nad obvineným, ktorý bude spočívať nielen v samotnej kontrole správania sa obvineného, ale bude zahŕňať aj pozitívne vedenie, pomoc a kontrolu voči takejto osobe. Koncepcia zákona o probačných a mediačných úradníkoch vychádza z nového poňatia restoratívnej justície, ktorá kladie dôraz na odstránenie konfliktu, ktorý vznikol medzi páchateľom trestného činu a poškodeným. Zároveň bude probačný a mediačný úradník pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi poškodeným a obvineným v otázkach náhrady škody, ktorá vznikla spáchaným trestným činom.

          Účinnosť zákona sa predpokladá od 1.1. 2004, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR počíta s tým, že na každom okresnom súde budú v priemere pôsobiť dvaja probační a mediační úradníci.