MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 5461/ 2003-53
 

 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

 

 

 

Návrh


Legislatívny zámer

zákona o úpadku (insolvenčný zákon)
 

 

  

Materiál sa predkladá:


Iniciatívny návrh

 

 

Materiál obsahuje:
 

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh legislatívneho zámeru

4. Doložka zlučiteľnosti

5. Návrh komuniké

 Predkladá:

Podpredseda vlády pre legislatívu
a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

 

 

 

Bratislava 27. máj 2003